Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

democratie is meer dan stemmen

Democratie in Nederland in verval

U bent hier: inhoudsopgave - beleid - democratie in Nederland in verval

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

“Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.”
Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.


pim Fortuyn vermoord,

Ik heb het altijd onbegrijpelijk gevonden dat zijn moordemaar Flokert van der Graaf nooit is veroordeeld tot landverraad o.i.d., b.v. een ernstige vorm van staatsterrorisme. Zijn straf en de tenuitvoerlegging ervan hebben vele wenkbrouwen in ons land doen fronsen. Zo mild kom je zelden af van een moord in Nederland, was de veel gehoorde klacht.
In de voorafgaande periode was Fortuyn door vele politici en media opzettelijk en systematisch gedemoniseerd. Zijn verzoek om beveiliging werd hem geweigerd.

Als er (wat ik zeer verwerpelijk vind) in januari 2022 (dus 20 jaar later) een activist met een fakkel voor de deur van D'66 voor"man", minister van buitenlandse zaken en geoormerkt minister van financiën, Sigrid Kaag, staat, dan is het land opeens te klein. Woorden, met name die van Forum voor Democratie in de 2e kamer, kunnen hiertoe aanleiding zijn, aldus minister van volksgezondheid Hugo de Jonge. Dezelfde minister die in de 2e kamer zij rug altijd draaide naar sprekers van die politieke partij, daarmee de heel vele kiezers op die partij stelselmatig schofferend en de sprekers namens die partij demoniserend. Hij ziet denk ik de splinter in het oog van FvD, maar niet de balk in zijn eigen oog. Overigens is de fakkeldrager lid van een andere politieke partij, die niet in de 2e kamer is vertegenwoordigd en heel andere standpunten huldigt dan FvD.......


Democratie in verval

dEMOCRATIE IN VERVAL ?
Joop van Holsteyn & Cas Mudde
Boom uitgevers Amsterdam, 2002
EAN 9789053527399

SAMENVATTING

Nederland is voor velen een modeldemocratie, een tolerante, pluriforme samenleving. Een welvarend land met bewuste burgers die hun rechten en plichten hebben, alsmede vele vrijheden. Een stabiel politiek-bestuurlijk systeem dat gericht is op samenwerking en de gulden middenweg. Het is daarom niet zo vreemd dat Nederlanders vergeleken met inwoners van andere Europese landen uiterst tevreden zijn. Maar Nederlanders klagen ook graag. Ook over hun democratie, en over de politiek. Vooral de beruchte kloof tussen burger en politiek zou groot zijn en almaar groeien. Soms komt deze kritiek van burgers, zeker zo vaak van politici en bestuurders. Maar wat is precies de inhoud van de klachten? En zijn er in Nederland werkelijk tekenen van democratisch verval? In dit boek analyseren prominente politicologen de staat van de Nederlandse democratie. Hun oog is daarbij gericht op oude en nieuwe bedreigingen en gevaren: van politiek geweld en extremisme tot interactieve beleidsvorming en e-politics. Daaruit blijkt dat er wel degelijk van verval sprake is. Echter, dit verval wordt niet zozeer door calculerende of onverschillige burgers veroorzaakt, maar vooral door een politieke elite die niet-bestaande problemen oplost en bestaande problemen negeert.


Prof. Guus Berkhout
February 2021
Center for Global Socio-Economic Change
www.cfgsec.com

verval van onze democratische rechtstaat volgens Berkhout
klik op de foto voor een vergroting


Aanleg van wind- en zonneparken werd - met goedkeuring van de Raad van State - "er door gejast" zonder vereiste milieu-effectrapportages.

De Nederlandse bestuurders hebben categorisch nagelaten de SMB-richtlijn v.d. EU inzake voorafgaand onderzoek – dus vooraf aan het aktiviteitenbesluit en andere primaire besluitvorming – en volwaardige burgerparticipatie vooraf aan de besluitvorming uit te voeren.

Nu er een EU-arrest dd 25/6/2020 is dat zich hierover helder uitspreekt komt ook de rol van de gemeenteraden, burgemeesters en de colleges in beeld om dat te herstellen. Idem dito de provinciale staten, CdK’s en colleges van GS.

De SMB-Richtlijn 2091/42/EU schrijft voor dat plannen met vergaande milieu- en gezondheidsgevolgen onderworpen moeten worden aan een milieutoetsing.

Tot nu heeft de Raad van State het ontbreken van een dergelijk zwaar onderzoek goed gevonden. Maar deze lijn is op grond van het recente EU-arrest niet vol te houden.

Door de recente  uitspraak van het Europese Hof, het hoogste rechtscollege in de EU, komt de jurisprudentie van de Raad van State in een ander daglicht te staan. Van deze rechtsontwikkeling mogen bestuurders niet wegkijken.

Lees hier meer over in het artikel van Nico Broekema (2020)


Literatuur:

- Broekema, Nico, Oei, foutje! EU-wetgeving inzake milieueffectenrapportage genegeerd bij wind- en zonne-energie. Climategate, 26-9-2020.

- Schukken, Folkert, Een laagdrempelig overzicht van de klimaat"problematiek", Climategate, 16-5-2020.


Crisis-en herstelwet

"Wanneer je ingelezen bent in het proces van de tot stand komen van het windturbine project in de Veenkolonien en bij Meeden, dan kun je concluderen dat er een enorme weerstand was en nog steeds is tegen deze projecten. Het proces in de Veenkolonien speelt vanaf 2009 waar de initiatief nemers in het geniep de plannen samen met de ministeries hebben bekokstoofd. Per ongeluk zijn de bewoners van de Veenkolonien in 2010 geinformeerd over de plannen en er zijn direct een aantal groepen geformeerd om de plannen te dwasrbomen. Er is geen geweld gebruikt tegen de initiatiefnemers en er is gestreden met woord en geschrift. Werkelijk alle steekhoudende argumenten, degelijk onderbouwd om dit tegen te houden tot aan de Raad van State heeft niets geholpen. Het is door de strot gedrukt door de overheid middels de Crisis en Herstelwet, die oorspronkelijk tijdelijk was ingevoerd om de economische crisis van 2008/2009 uit het slop te halen. Deze C&H wet omzeilt de inwoners van NL om gesubsidieerde projecten ( het belastinggeld van de burgers) zonder tegenstand door te kunnen laten gaan. Wanneer je de Trias Politica hierop gaat analyseren begrijp je dat dit proces niet meer van toepassing is in NL. De drieeenheid is samengesmeed tegen de burgers en is er niet meer voor de burgers." (geciteerd uit: Cor van Dijk, commentaar op een artikel van Reynier Pronk op climategate.nl van 2-5-2021

Literatuu
Hetzler, Jeroen, Toeslagenaffaire en klimaatbeleid, Climategate.nl, 30-1-2021.


Urgenda

 

Literatuur:
Hetzler, Jeroen, Toeslagenaffaire en klimaatbeleid, Climategate.nl, 30-1-2021.


Fascisme

dictatuur vs democratie

Ines van Bokhoven schrijft er het volgende over (zie de schuin gedrukte tekst):

Is fascisme links of rechts? Het blijft een interessante vraag – omdat fascisme vele gezichten kent en vele ontwikkelingsstadia. Iedereen interpreteert het woord zoals het op een bepaald moment goed uitkomt; onze politie, dat zijn fascisten volgens velen, en anderen roepen weer dat het bedrijfsleven fascistoïde trekken vertoont in manipulatief en psychologisch sturend gedrag. Hugo de Jonge wordt als een fascist gezien, maar Baudet, die zich tegen De Jonge verzet, óók.

fasces, een bundel houtjes rondom een bijl, bijeengebonden met leren riemen  

Om iets uit te zoeken kan je het beste teruggaan naar de basis. Laten we dus eens met de term zelf beginnen: wat is fascisme eigenlijk? Het woord komt uit het Latijn en is een afleiding van het woord ‘fasces’, en dat woord betekent heel eenvoudig ‘bundel’. De Romeinen hadden er een symbool van gemaakt: een bundel roeden, doorgaans berkenhout, om een strijdbijl heen gebonden met leren riemen, als teken van de eendracht die wordt gegarandeerd door de macht van de overheid.

Lees Wikipedia over het wijde gebruik van de fasces in de internationale politiek sinds het Etruskies verleden, ca. 700 j. v. Chr.

De Fasces bestaat uit een bundel houten roeden die een bijl insluiten, bijeengehouden door roodleren riemen. Fasces werden bij de Romeinen door lictors voor de magistraten uit gedragen. De roeden, gewoonlijk berk maar soms iep, waren symbolisch voor de “macht om te straffen”. De bijl symboliseerde de “macht over leven en dood” en de riemen de “macht om te arresteren”. De fasces wordt daarom ook wel lictorbundel genoemd.

In de iconografie zijn de fasces een attribuut van de gepersonifieerde rechtvaardigheid. Daarom is dit symbool aangebracht in de Amerikaanse senaat aan weerszijden van de zetel van de voorzitter. Ook zijn de fasces het symbool van eendracht, bijvoorbeeld in het huwelijk. Dan wordt het gedragen door Amor.

Het Italiaanse woord ‘fascio’ [bundel; red. HHvdM] komt er vandaan, van die Latijnse term. Het werd in de late 19e en vroege 20e eeuw in de Italiaanse politiek gebruikt om verschillende politieke groepen of unies mee aan te duiden. Heel veel Italiaanse partijen begonnen hun naam destijds met het woord ‘fasci’, en het wekt geen verwondering dat toen Mussolini zijn fascistische partij oprichtte, hij als vanzelf bij dat woord uitkwam.

Wie was Mussolini? Dat is een goede vraag in verband met het links of rechts zijn van fascisme, want Mussolini was van huis uit een fanatieke socialist, zo links als maar kon in zijn tijd. Het was hem met de paplepel ingegoten door zijn vader, en zijn eerste schreden op het politiek pad waren dan ook in naam van deze ideologie. Ook Giovanni Gentile, een van de denkers achter de leer van die partij, komt uit de extreemlinkse hoek als het gaat om zijn eerste overtuigingen. Beiden waren sterk beïnvloed door de werken van Marx, om maar eens wat te noemen.

De vraag rijst dan al snel wat de bedoeling van Mussolini’s fascisme was. Bedoelde hij de socialistische heilstaat op een militante manier doordrukken? Want in het fascisme draait het, net als in het socialisme, om ‘het volk’. Dat moet, in beide leren, worden verenigd in een samengesmolten eenheid van burgers die vierkant achter de ideologie van hun heersers staan, en bereid zijn offers te brengen om die ideologie in de praktijk te realiseren. Dat is de grote overeenkomst tussen die twee leren: alles draait om de eenheid van het volk, dat een vecht- en werkkracht vormt om de staat in leven te houden.

Van Bokhoven schrijft verdere o.a alinea's over het Leiderschapsprincipe, het Buitensluiten van anderen, Militarisme en Democratiehaat om te eindigen met de Neofascistische Nachtmerrie:

Het valt niet meer te ontkennen: zuchtend onder linkse ideologie, die zo onderhand onze hele wereld heeft doordrenkt, dreigt het democratische, kapitalistische en vrije Westen in een neofascistische nachtmerrie te veranderen. Imago en narratief voeren de boventoon in een mediastrijd, die hoofdzakelijk om propaganda en het eeuwige pushen van die ene agenda draait en niet om feiten. Het vertrouwen in onze overheid is historisch laag, we worden behandeld als vijanden van ons eigen land, en dat alles omdat we niet mee willen in een stroming die ons, dat kan een kind zien, alleen maar ellende gaat brengen.

en af te sluiten met Het Recht van Opstand:

Het Recht van Opstand, zoals ik eerder betoogde, is er beslist eentje om serieus te overwegen. Burgerlijke ongehoorzaamheid alleen al is een machtig wapen. Want wat er nu op ons afkomt moeten we tegenhouden. Dat zijn we onszelf verplicht, onze kinderen, onze wereld. Onze toekomst staat op het spel. Dit is het moment om wakker te worden, als u dat niet al was.

Klimaatideologen krijgen hun zin niet via democratie. Daarom pleiten Jan Rotmans (hoogleraar duurzaamheid) en Marcel Levi (internist en voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) in HP/De Tijd voor een “verlichte dictatuur” om de wensdromen van de klimaatbeweging realiteit te maken. Eén jaar dictatuur ziet Levi wel zitten. Rotmans gaat nog een stap verder. “Ik pleit zelfs voor een wat langere periode. Niet te lang, maar misschien vier jaar.” Lees hier verder.

Literatuur:
Ines van Bokhoven , We dreigen in een neofascistische nachtmerrie te belanden, Linkse verbodscultuur doordrenkt de samenleving, OpinieZ, 2-1-2022

Klimaatideologen pleiten voor dictatuur: ‘Vier jaar zou goed zijn’, Cultuur onder vuur, 1-6-2022


Elke overheid houdt haar burgers tot op zekere hoogte in de gaten.

Dat geldt ook voor westerse democratieën als Nederland. Het gaat dan o.a. om de bestrijding van terrorisme, een taak waarvoor waarschijnlijk veel draagvlak is onder de bevolking. We hebben zelfs een Coördinator Terrorismebestrijding.

Naast de Algemene Inlichtingen Dienst (vroeger de BVD) en de Militaire Inlichtingen Dienst zijn er nog andere specifieke inlichtingdiensten, waravan ik weinig of niets weet.

Wel herinner ik me uit mijn middelbare schooltijd dat we van mijn ouders beslist niet naar bijeenkomsten mochten van de Communistische Partij in het nabijgelegen Finsterwolde, waar vakbonds-strijder Fré Meis opkwam voor de arbeiders in de buurt. Als we daar kwamen zouden we op een zwarte lijst komen van de BVD, was het verhaal. En later nog maar moeilijk een baan krijgen bij de overheid. Waar of nep nieuws ? In elk geval zat de schrik er in die tijd goed in. Er was in ons land ooit een tijd dat je als arbeider kon worden ontslagen als je had meegelopen in een demonstratie van de Socialistische Bond, de oprichting waarvan nog steeds wordt herdacht met een groot koperen plakkaat op de zijgevel van het beroemde Café de Beurs in Groningen aan de Vismarkt..

Wel merkte ik in mijn studententijd hoe geheim de BVD opereerde. Een studiegenoot zocht een bijbaantje en werd uitgenodigd voor een interview. Het zou een baan zijn met veel reizen en omgang met mensen, maar op een gegeven moment zei hij argwanend: " Het klinkt allemaal wel erg BVD-achtig" waarop hij als antwoord kreeg: "Waar denkt u dat U nu aan het solliciteren bent ?"

Toen mijn broer dienstplichtig officier in het leger zou worden, kreeg of nam hij inzage in het dossier van de Militaire Inlichtingen Dienst en vond daar over onze vader (nee, niet "fout" in de oorlog, want dan werdj e als zoon echt geen officier) allerhande waarvan hij geen notie had gehad. We stonden en staan dus denk ik "geregistreed"........

Het is natuurlijk belangrijk dat de overheid waakt over de veiligheid van haar burgers, zowel civiel als militair.
Het gevaar hierbij is dat diezelfde overheid onvoldoende bewaakt dat ze haar inlichtingendiensten niet misbruikt om haar politike agenda's te bevorderen of fanatiek te bewaken. Ook in onze westerse democratieën lijkt de grens tussen democratie en politiestaat of fascisme soms flinterdun. Dat legitimeert de veiligheidsdiensten en vereist tevens dat ze goed worden gecontroleerd en verantwoording moeten afleggen.

Hier onder zullen we het volgende nogmaals lezen in een andere context: De fundamentele gedachte die al in het Plakaat van Verlatinghe (uit 1581) te vinden is, doordesemt ook de Corte Verthooninghe uit 1587 van Vrancken: Soevereiniteit ligt, en hoort te liggen, waar ze zoveel mogelijk in het belang van de onderdanen wordt uitgeoefend, waar in de structuren is ingebed dat niet het eigen belang, maar het algemeen belang prevaleert, waar er controle en overleg is, waar de stem van iedereen, of op zijn minst van velen telt, waar de macht verantwoording aflegt.

En daar lijkt het tijdens de corona-epidemie van 2020-2022 te schuren, althans dat is de strekking van het een essay van Maurice de Hond: "Hoe wij in de gaten zijn gehouden tijdens de Corona-crisis", van 16-3-2022.

De samenvatting luidt als volgt:
De WOB-documenten laten zien hoe de informatieverzameling en het bestrijden van mensen, die zich niet conformeerden aan het verhaal van het RIVM, werden georganiseerd. Ook defensie is daar actief bij betrokken. Uit de stukken blijkt hoe men zich daarbij weinig aan de wet heeft gehouden. Het is veel meer dan louter onschuldige informatieverzameling dat de regering wil doen voorkomen.

Het gaat om de oprichting (al in 2019) en werkwijze van het LIMC, het Land Information Manouvre Centre.
Huh ? Een Nederlandse overheidsdienst met een Engelse naam ? Ik probeer het te vertalen, maar geef de mijne voor een betere: Centrum voor Landelijke Informatie Manoevres. Dat zegt nog weinig, totdat je het essay van de Hond leest. Waarom niet in het Frans ? Dan snappen nog minder mensen het. Of in het Duits ? Nee, dat geeft zulke nare associaties met voorbije tijden.

tegen onjuiste berichten......

De zgn. strijd tegen nepnieuws verwordt al heel gauw tot een Orwelliaans Ministerie van Waarheid.


Op 16-3-2022 is dansleraar en fanatiek anti-vacser Willem Engel door 2 als klassieke cowboy-boeven gemaskerde politieagenten aangehouden en gevankelijk afgevoord wegens "opruiïng": zie de video

Arm land !


Mogelijke gevolgen en risico's van een afbrokkelende democratie

John Locke - citaat

John Locke moet zeer wel op de hoogte zijn geweest van het Plakkaat van Verlatinghe, waarmee wij in 1581 de Spaanse Koning de wacht hebben aangezegd.

Het Plakkaat van Verlating is de bron van de Nederlandse onafhankelijkheid. Voor het eerst in de geschiedenis werd opgeschreven dat de regering het volk moet dienen. Op 26 juli 1581 verklaarden wij ons met het Plakkaat van Verlating onafhankelijk van de Spanjaarden, die ons land vanuit Brussel bestuurden - net als tegenwoordig de EU. Het Plakkaat markeerde het begin van onze Gouden Eeuw: toen we eenmaal onafhankelijk waren, konden we eindelijk beleid maken dat in ons eigen belang was. Ga met Thierry Baudet mee op ontdekkingsreis en bekijk de video!

plakkaat van verlating, 1581
Ondertekening van het plakkaat van verlating, schilderij van Johannes Hinderikus Egenberger


Lees op Wikipedia meer over het Recht op Opstand


When government fears the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny (Thomas Jefferson)


Begin 2022 gaf 2e-kamerlid Pieter Omzicht de Francois Vrancken-lezing: "Laat de volksvertegenwoordiging weer de baas worden in onze democratie", gepubliceerd in Wynia's Week van 16-3-2022.

Zijn lezing begint met het Plakaat van Verlatinghe uit 1581(zie boven) en vervolgd met de Corte Verthooninghe uit 1587 van de pensionaris van Gouda, Francois Vrancken.

De fundamentele gedachte die al in het Plakkaat van Verlathinge te vinden is, doordesemt ook de Corte Verthooninge van Vrancken. Soevereiniteit ligt, en hoort te liggen, waar ze zoveel mogelijk in het belang van de onderdanen wordt uitgeoefend, waar in de structuren is ingebed dat niet het eigen belang, maar het algemeen belang prevaleert, waar er controle en overleg is, waar de stem van iedereen, of op zijn minst van velen telt, waar de macht verantwoording aflegt.

Na de afzwering van Philips II werd het eerts geprobeerd met de Hertog van Anjou, Koningin Elisabeth I van Engeland en haar keuze, de graaf van Leicester, die uiteindelijk allen te licht werden bevonden of niet wilden (Elisabeth)

Vrancken stelt dan dat de zoektocht naar een vorst overbodig is. De soevereiniteit van de Nederlanden ligt niet bij een vorst, maar bij de Staten zelf, en dat is maar goed ook, aldus Vrancken. Zijn pleidooi overtuigt: een jaar later aanvaarden de Staten-Generaal de soevereiniteit over de Nederlanden en is de republiek een feit.

Omzicht beschrijft in zijn lezing uitgebreid - en toch ook weer beknopt - hoe het in ons land sindsdien is gegaan met die soevereiniteit: "ups and downs". De strijd tussen Prins Maurits en de Staten Generaal, die Oldenbarnevelt de kop koste. Koning Willem I, die 35 jaar als alleenheerser kon regeren, belastingstelsels, de invloed van belangengroepen, de overdracht van soevereiniteit door internationale verdragen en instituties, zoals de Europese Kolen en Staal Gemeenschap en de EU. En dan uiteindelijk hoe weinig transparant de huidige regeringen zijn naar burgers en parlement en hoe weinig de verkiezingen nog te maken hebben met het regeringsbeleid. Omzicht eindigt zijn litanie optimistisch en constructief met een aantal vuistregels voor toekomstig handelen bij het huidige regeren en ook bij het sluiten van overeenkomsten met internationaal karakter:

Hoe zorgen we weer voor transparante besluitvorming in het belang van de burgers, besluitvorming waarover verantwoording wordt afgelegd. Dat doen we in de eerste plaats door weer na te gaan denken over onze soevereiniteit, door steeds af te wegen waarom, met wie en hoe we deze zouden willen delen. En we zouden soevereiniteit eigenlijk alleen moeten delen of overdragen als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

1) Internationale oplossing werkt beter dan nationale oplossing
2) We werken samen met de juiste gelijkgezinde landen
3) Er is een fatsoenlijke en stevige governance structuur
4) We kunnen er uit als het het niet of niet meer functioneert

Bron: Omzicht, Pieter, Laat de volksvertegenwoordiging weer de baas worden in onze democratie, Wynia's Week, 16-3-2022


Censuur is de maatregel van een soeverein die niet langer vertrouwen in zijn eigen souvereiniteit heeft (René ten Bos)


energie-armoede is een zaak van leven en dood
Dat geldt niet alleen voor ontwikkelingslanden. Brits onderzoek b.v. wijst uit dat dit ook geldt voor het Verenigd Koninkrijk.

Hoge energieprijzen kunnen leiden tot oproer


Inleiding van het manifest "Nieuw Klimaat Alarm" , d.d. 5 juli 2018, van Dr. C. le Pair, ex lid Alg. Energie Raad:

Vijf voor twaalf' hoorde ik eerder van onze publieke omroep. Het stond ook tot vervelens in de kwaliteitskranten en het ging over mensen die de aarde opwarmen. Mijn alarm is anders. Het is geen flauwekul. Nu komt ons leven en welzijn echt in gevaar. Niet door de zeespiegelstijging en het CO2, ook niet doordat de fossiele brandstof opraakt. Het gevaar komt van de maatregelen die ons armoede, kou, honger en verdere ellende brengen. Het zal uitmonden in een volksopstand, waarbij het Amsterdamse Palingoproer in 1886 in het niet zinkt. 

Kees le Pair refereert hier boven aan een mogelijke volksopstand als de energie-plannen van de overheid de pan uit rijzen.
Over de geschiedenis van revolutie en oproer in Nederland schreef beleggingsfonds Hoofbosch in haar maandbericht van april 2019 hier over het volgende:

"Gele hesjes' in Nederland"

" "We hebben allemaal een geel hesje aan", zei Mark Rutte in december 2018 in een poging iedere vorm van verzet in Nederland te neutraliseren. (red.: dit in navolging van de Franse president Macron) Maar Rutte kan gerust zijn. Ons land kent in zijn geschiedenis geen revolutie, maar wel vele tientallen oproeren. Dat wil zeggen lokale orde verstorende protesten tegen de overheid. Hierbij is het doorgaans lage geweldsniveau opmerkelijk. De moord op de gebroeders De Witt door Haagse burgers tijdens het politieke oproer in 1672, het Belastingoproer in 1748 (tientallen doden), het Palingoproer in 1886 (23 doden) en het Jordaanoproer in 1934 (7 doden), zijn tragische uitzonderingen. Veel terugkerende thema's bij oproeren zijn voedselprijzen, belastingheffing, godsdienst en politiek. In 1491 wordt ons gebied, voor zover bekend, voor het eerst met een groot oproer geconfronteerd: een door honger geplaagd volk plundert Hoorn en Alkmaar. Er vallen geen doden. Wel worden later zware gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd. Van meer recente datum is het krakersoproer. Tijdens de inhuldiging van Beatrix in april 1980 bereikt de 'krakersoorlog' een hoogtepunt. Vanaf 1981 is het rustig. Tot slot is het opmerkelijk dat, op een enkele uitzondering na, alle oproeren in de lente of zomer hebben plaatsgevonden".

Ons volk kwam ook wel in opstand d.m.v. stakingen, zoals b.v. de februari-staking van 1941 n.a.v. de eerste joden-razzia's in Amsterdam (waarna tientallen executies), de april-mei stakingen van 1943 (tegen de zgn. Arbeitseinsatz in Duitsland) en later de spoorwegstaking van 1944, waartoe door de regering in Londen werd opgeroepen. via Radio Oranje. Mede daardoor stokte ook de brandstof- en voedseltoevoer naar de randstad, wat, mede door de daarop volgende strenge winter, leidde tot honger en kou voor de bevolking: de beruchte Honger Winter.

Mark Mathis van de Clear Energy Alliance schreef er het volgende over:
What do the nations of Chile, France, and Iran have in common? Not much. But in spite of their differences, they do have at least one similarity. Poor people in these countries are rioting over the increased costs of transportation. People are dying along with billions of dollars in property damage. The rioting in Chile, France, Iran, and other nations exposes a blind spot in this idea that governments can increase energy costs and it won’t affect social stability. This is an idea that has been proven false countless times. In November 2019 Iran reduced subsidies for gasoline, which raised the price by 50 percent and limited how much fuel people could purchase. Riots ensued, gas stations and other buildings were torched, and dozens of people were reported to have been killed. In October of 2019, Chile raised subway prices double the rate of inflation. Protestors set fire to 21 metro stations, burned seven trains, and attacked more than 2,000 busses. At least 20 people were killed in weeks of protesting. A year earlier... hundreds of thousands of people took to the streets across France to protest high fuel prices and a rising cost of living. The massive demonstrations became known as “The Yellow Vest Movement”. It spread to other countries and while the protests decreased in size, they continued through the end of 2019. Of course, the cost of transportation isn’t the only factor driving all this anger and violence. However, it is clear that the poor are highly sensitive to the cost of fuel and that sensitivity is a powerful trigger that can spark widespread revolt. This is something politicians everywhere should take into account as they seek to raise the cost of energy in their supposed quest to battle climate change. For the Clear Energy Alliance, I’m Mark Mathis. Power On.

Lees hier meer over energie-armoede.


Aantasting van eigendom

verplichte aanbieding van huis aan gemeente


Literatuur algemeen:

- Broekema, Nico, Oei, foutje! EU-wetgeving inzake milieueffectenrapportage genegeerd bij wind- en zonne-energie. Climategate, 26-9-2020.

- Hetzler, Jeroen, Toeslagenaffaire en klimaatbeleid, Climategate.nl, 30-1-2021.

- Holsteyn, Joop van & Mude, Cas (2002), Democratie in verval?, Uitg. Boom, Amsterdam, EAN 9789053527399 , 2002.

- Omzicht, Pieter, Laat de volksvertegenwoordiging weer de baas worden in onze democratie, Wynia's Week, 16-3-2022

- Schukken, Folkert, Een laagdrempelig overzicht van de klimaat"problematiek", Climategate, 16-5-2020.

- Vervloed, Johannes, Activistische NGO’s ontwrichten de samenleving, OpinieZ 6-2-2022.


Citaten

Mark Twain


“Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.”
Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.


U bent hier: inhoudsopgave - beleid - democratie in Nederland in verval
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken
en Facebook of Linkedin