Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

FIAM N.V. - Forestry Investment and Asset Management N.V


U bent hier: inhoudsopgave - bosbouw-beleggingsmaatschappijen - FIAM
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

FIAM N.V. - Forestry Investment and Asset Management N.V
(belegt in bosbouwprojecten in Costa Rica en Brazilië)

Softwareweg 9-H
3821 BN Amersfoort
fax: 084 - 7288897
tel.: 033 - 4519996
Telefonisch bereikbaar, bij voorkeur op
maandag, woensdag en donderdag tussen 10.00 - 14.00 uur
info@fiam.nl
website: www.fiam.nl

FIAM is een "closed end" beleggingsmaatschappij, statutair gevestigd in Hoogeveenen, opgericht op 2-6-1999 naar Nederlands recht. De directie van FIAM is Silvam Beheer B.V., waarvan de directie - anno 2006 - wordt gevowerd door E.G. te Duits, W.L. Kemper , C.J. Ververs en M. Ververs. Silvam Beheer BV heeft een vergunning van de AFM om als beheerder van FIAM op te treden.

Naast de 3.349.900 gewone aandelen zij er 100 prioriteitsaandelen op naam geplaatst bij de Stichting Prioriteit FIAM, waarvan het bestuur bestaat uit de heren A.G. Kamerman, G.J.H. kerstholt en C.J Ververs, die ook directeur bij FIAM N.V. is. Aan de prioriteitsaandelen zijn rechten verbonden t.a.v. de voordracht tot benoeming van de directeuren, en commissarissen, alsmede t.a.v. voorstellen tot statutenwijzigingen en ontbinden der vennootschap.

FIAM belegt in aandelen in vennootschappen en in fondsen voor gemene rekening, die actief zijn in de bosbouw.
De aandelen FIAM zijn overdraagbaar, maar alleen na voorafgaande goedkeuring van FIAM.

Intrinsieke waarde aandeel FIAM N.V.

Euro
 
Voor die waardebepalingen maakt FIAM - met ingang van 2007 - gebruik van de IFRS standaarden, waarbij alle boven genoemde dochtermaatschappijen en projecten in de balans en verlies en winstrekening worden geconsolideerd (verwerkt). Omdat in dat systeem de in de toekomst verwachte meeropbrengst door verwerking van de stammen niet langer mag worden meegerekend, is de intrinsiek waarde per eind 2007 lager uitgekomen dan met het voorheen gebruikte boekhoudsysteem.
31-12-2002
48,66
 
31-12-2003
40,87
 
31-12-2004
41,31
 
31-12-2005
45,76
 
31-12-2006
46,15
 
31-12-2007
41,51
 

In Costa Rica maakte men voor de monitoring van de bosopstand gebruik van het bedrijf DHForest S.A.; Die bosbouwgegevens worden vervolgens ingevoerd in een verwachtte-opbrengsten-model van het bedrijf FORM International, dat dit soort diensten ook wel verleend aan Goodwood / Floresteca. Die gebruikt bepaalde groeimodellen voor de bomen en houtopbrengst-prognoses en berekent vervolgens de huidige waarde van de opstand a.h.v. de zgn. discounted cashflow methode. De toekomstige kap-opbrengst wordt verdisconteerd (teruggerekend) naar vandaag op basis van een disconteringsfactor van 8% gedurende de jaren tot de eindkap (jaarverslag 2006).

De zgn. Total Expense Ratio, zeg maar alle kosten, die worden gemaakt ten laste van het resultaat of het eigen vermogen, bedroegen:  
jaar
 
Expense ratio in %
 
2004
 
1,15
2005
 
0,72
2006
 
0,93

De beheersvergoeding van de FIAM-directie, Silvam Beheer BV. bedraagt volgens het prospectus 0,25% per kwartaal van de intrinsieke waarde van FIAM N.V.
In 2005 werd dat € 374.000 en in 2006 € 353.000. Echter in beide jaren heeft de directie € 200.000 gecrediteerd, in mindering gebracht op wat men mocht ontvangen. Die totaal € 400.000 is niet als vordering opgenomen in de balans van 2006, zodat het er naar uitziet dat men gewoon met minder genoegen heeft willen nemen. Zo staat het ook in de verlies en winstrekening: kosten directie respectievelijk 174.000 en 153.000 €.

Converteerbare obligatielening
Er staat bij individuele deelnemers een totaal bedrag van € 3.459.000 uit aan 5 jaar durende converteerbare obligaties met een gewogen gemiddelde rentevoet van 7,3%. Het jaarverslag 2006 geeft geen uitgiftedata, noch afloopdata voor conversie. Maar ca. 90% der obligaties is uitgegeven in 2006. Ik vermoed die andere 10% in 2005. De conversieprijs voor die eerste ca. 10% is € 51,64 en die voor de ca. 90 % uit 2006 is € 57,20.
Als de leening geheel zou worden geconverteerd, dan "treed er een correctie op van de winst per aandeel van ca. 43,8%" (jaarverslag 2006 p. 21). Iindien de intrinsieke waarde op het moment van conversie hoger is dan de conversiekoers, kan er tevens een daling optreden van de intrinsieke waarde per aandeel. Maar de koers moet nog heel wat stijgen wil conversie interessant worden voor de obligatiehouders.

Huidige portefeuille:

FIAM Costa Rica

Per einde 2005 èn eind 2006 bezat FIAM N.V. 651,8187 participaties in het besloten fonds voor gemene rekening (in de zin van de fiscale wetgeving) "FIAM Costa Rica" met een totale intrinsieke waarde van $ 77.477. Fiam Costa Rica is statutair gevestigd ten kantore van de beheerder, Eco Management & Development B.V., P.A.M van der Wiel, Norbertijnenstraat 35, 6369 CM Simpelveld, tel: 045-56 80 151. De Bewaarder is Van Beemen Neheer BV, Koningslaan 51, 1406 KH Bussum.

In FIAM Costa Rica zijn belangen in verschillende costa Ricaanse bosbouwprojecten onder gebracht, met een variatie aan (hard)houtsoorten en een spreiding qua ouderdom van de aanplant. Hieronder een kort overzicht:

Project San Fernando
Dit project, ruim 600 hectare groot, is in 1999 geheel volgens de criteria van FSC aangeplant

Project Cariari
Dit project is vanaf 1988 met diverse harhoutsoorten aangeplant en omvat ruim 3.000 hectares. FIAM costa Rica heeft inmiddels ruim 700 hectares hiervan onder beheer.

Brazilie
De aankoop per 1-4-2007 - voor US $ 2 miljoen - van 99% van de aandelen RDF Ltda. heeft zijn beslag gekregen. RDF zal een productiebos van ca 40.000ha in Brazilie exloiteren in het Amazonegebied, onder vergunning van de IPAAM, de Braziliaanse bosbouwauthoriteit.


U kunt hier adverteren om uw bosbouwbeleggingen te kopen of verkopen: click hier voor informatie. :

U bent hier: inhoudsopgave - bosbouw-beleggingsmaatschappijen - FIAM
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !