Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.

<Het Nederlandse huishouden

Huishoudens

U bent hier: inhoudsopgave - alfabetische inhoudsopgave - huishoudens
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Aantal huishoudens in Nederland
Rond 1900 woonden de ca. 5 miljoen Nederlanders in ca. 1 miljoen huishoudens, gemiddeld bijna 5 personen per huishouden (zie hierna).
Anno 2010 is dat gemiddeld nog maar 2,2 persoon per huishouden.
Per 01-01-2020 waren er 7,9 miljoen huishoudens.

CBS: Begin 2023 waren er 8,3 miljoen particuliere huishoudens in Nederland, waarvan 3,3 miljoen eenpersoonshuishoudens. Gemiddeld wonen er 2,12 mensen in een Nederlands huishouden, in 1963 was de gemiddelde huishoudensgrootte nog 3,52.

Het aantal 1-persoons huishoudens is anno 2010 meer dan 33 % en dat neemt snel toe: In 2012 al 37%. In de grote steden is het ca. 50%.
Het aantal huishoudens met kinderen is minder dan 33%
(bron: Paul Schnabel in het FD van 24-4-2010 en Elsevier 25-2-2012).
We bouwen ons suf (als we ons al niet laten tegenhouden door een stikstof-probleem of ander vermeend excuus), maar er blijft woningnood omdat de bevolking groeit en omdat de huishoudens steeds kleiner worden.
75 jaar na de 2e wereldoorlog hebben we in ons land nog steeds woningnood. Mensen die een woning zoeken waarbij ze huursubsidie kunnen ontvangen moeten vaak wel 10 jaar of langer op een wachtlijst staan en steeds meer mensen worden daadwerkelijk dakloos........Persoonlijk beleef ik dit als een van de grootste politieke nalatigheden van ons huidge tijdsgewricht.

Woonsituatie van huishoudens
sloppenwijk rond 1900

Desondanks staat "Het Nederlandse Huishouden" er - in vergelijking met 1900 - qua woonsituatie toch heel wat beter voor. Dat wordt indringend en geïllustreerd door Auke van de Woud beschreven in zijn boek "Koninkrijk vol Sloppen: achterbuurten in de negentiende eeuw". Bijna 30% van de woningen bestond uit 1-kamer-woningen. Het aantal 2-kamer- woningen was ook ca. 30%, maar die 2e kamer kon ook wel een donkere berging of vochtig keukentje zijn. Bijna de helft der bevolking leefde in dit soort woningen, vaak met meer dan 3 of 4 personen. "Alle steden en grote dorpen van ons land hadden buurten waar mingegoeden en schamelen woonden, met kamers waarin grote gezinnen woonden, en met straten, huizen en goten die stonden te rotten voor iemands ogen", aldus Wouda.
(Bron: Woud, A. van de (2010), Koninkrijk vol Sloppen: Achterbuurten en vuil in de 19e eeuw, uitg. Bert Bakker, ISBN: 978 90 351 3597 0)

Hèt Nederlandse Huishouden bestaat niet.
Overigens, zoals Prinses Maxima ooit zei: "Dè Nederlander ? Ik heb hem / haar niet kunnen vinden". Zo is het ook met onze huishoudens: Hèt Nederlandse Huishouden bestaat niet.


Jan Steen: in weelde, pas opJan Steen (1625-1679): In weelde siet toe (In weelde, pas op)
klik voor vergroting op de foto

 

Maar we hebben wel allemaal geleerd hoe menig Nederlands huishouden er in de 17e eeuw uitzag. "Een huishouding van Jan Steen" is nog steeds een aanduiding voor een huishouden waar het maar een rommelig boel is, een zootje zelfs.

De beroemde kunstschilder Jan Steen overtrok e.e.a. op humoristische wijze en schilderde er wijze, moraliserende lessen bij, zoals de titel van dit schilderij b.v. aangeeft.

Op de voorgrond zit de vrouwelijke personificatie van de Weelde, een ondeugd en oorzaak van het verval van het gezinsleven.Bron: Jansen, G.M.C., Jan Steen, schilder en verteller, Amsterdam, 1996: Rijks Museum, p. 166-167.

Jan Steen was de enige die "het verlopen huishouden" meermaals uitbeelde.

De huiselijke scènes uit het burgerleven, zoals de heldere binnenhuisjes van Vermeer en de Hoogh verheerlijkten de waarden van het deugdzame gezin.

Dit alles betrof de gegoede burgerij. Hoe de huishoudens van het gewone volk er uit zagen ? Ik vrees het ergste.

  Jan Steen: Het verlopen huishouden
Jan Steen: Het verlopen Huishouden
klik op de foto voor vergroting

Huishoudens in Nederland verbruiken minder dan 17% van alle verbruikte energie.
Energieverbruik gaat middels zgn. energiedragers: steenkool, gas, olie, dieselolie, benzine, kerosine enz.

Energieverbruik (uit alle bronnen) vindt o.a. plaats bij de volgende menselijke activiteiten:

Jaarlijks energieverbruik in Nederland naar sector in petajoule
(1 tot de 15e joule); bron: FD, 6-6-2011
1990
2008
%
Industrie
1111
1363
43
Transport
445
583
19
Huishoudens
536
543
17
Utiliteitsbouw
336
488
16
Landbouw
165
123
4
Bouwnijverheid
33
35
1
Totaal energieverbruik dus minimaal, want geen uitputtende lijst
2.626
3.135
100

Behalve in de landbouw is het energieverbruik in alle sectoren toegenomen tussen 1990 en 2008

Hugo Matthijsen schrijft op 27-10-2017 op climategate.nl: "Dan moet je wel in beeld hebben dat globaal 20% van ons totale finale energiegebruik wordt weggezet als elektriciteit en dat slechts 20% daarvan gebruikt wordt door alle huishoudens samen. Dan blijkt dat slechts 4% van ons totale energiegebruik door alle huishoudens gebruikt wordt in de vorm van elektriciteit.

Martien Visser laat dat duidelijk ziien in een grafiek die hij 4-8-2020 publiceerde op Twitter.

energieverbruik door huishoudens

De Nederlandse Spoorwegen-NS, b.v., is één van de grootste 10 energieverbruikers in Nederland. Ook daarom is het volksverlakkerij om bij windmolenparken over huishoudens te spreken. Een percentage van het nationale elektriciteitsgebruik zou heel wat correcter zijn. Maar dat is bij elk windmolenpark dermate klein dat niemand er "warm" voor zou lopen, temeer daar die geleverde elektriciteit idioot duur is en die parken voor de omwonenden grote nadelen opleveren. Nee, dan spreek je als windmolenlobby liever over 100.000 huishoudens. Op die manier kunnen die paar windmolenparken in Nederland straks al onze huishoudens van energie voorzien, maar niet echt dus. En zeker niet de Nederlandse elektriciteitsbehoefte, laat staan de Nederlandse energiebehoefte.

Onderstaande grafiek laat zien dat huishoudens in Duitsland anno 2016 slechts ca. 10% van de broeikasgassen (in CO2-equivalenten) uitstoten: 88 miljoen ton van de ca. 900 miljoen ton / jaar.

Co2 -uitstoot door huishoudens in Duitsland
klik voor een vergroting


Huishoudens: de nieuwe "maat" voor geleverde energie van onze windmolenlobby.
Des te verbazender en ergerlijker is het als de windenergielobby en - industrie steeds maar weer spreken dat een gepland of gereedgekomen windpark een X aantal huishoudens van elektriciteit kan voorzien. De maat voor geleverde energie, zoals we dat ook op onze energienota zien, is Kilowattuur (Kwh) of grotere maten als Megawattuur, Megawattjaar etc., maar bepaald niet: "we hebben U afgelopen jaar een hoeveelheid energie geleverd van 1 huishouden", of, als je een groot gezin hebt, 2 huishoudens, of als je in een megahuis woont zoals Al Gore: 20 huishoudens.

Volgens DNB-Magazine (2012, nr. 3, p.11) verbruiken 28.000 huishoudens 90 miljoen kilowattuur (kWh). Dus verbruikt een huishouden gemiddeld 3.214 kWh. Niet te verwarren met "het gemiddelde huishouden", dat, zoals hierboven uitgelegd, niet bestaat. Zelf scoor ik in mijn eentje al ca. 6000 kWh, maar houdt dan ook mijn kantoor aan huis.
(Rypke Zeilmaker vermeldt op climatagate.nl d.d. 14-12-2016 dat "De theoretische rekeneenheid "huishouden" staat voor het verbruik van een 2-persoons huishouden dat 3,5 Mwh energie verbruikt". 3,5 Mwh is 3.500 Kwh.).

Zijn die lui dan gek ? Nee, ze proberen het volk voor de gek te houden. Als een windpark een zgn. "geïnstalleerd" vermogen heeft van bv. 10 Megawatt (MW), dan levert die in de praktijk daarvan slechts ca. 10 à 20% van het maximaal mogelijke aan het elektriciteitsnet. Soms wordt er gesproken van 24 à 33 %. Op zeeb.v. is het rendement hoger dan op land. Die molens staan vaak stil bij gebrek aan voldoende wind of vanwege te veel wind, of vanwege het frequente onderhoud. De hoeveelheid daadwerkelijk geleverde windenergie wordt daarom weinig benadrukt, want anders zou men al gauw zeggen met die onzin te stoppen.En daarom verzint men een "nieuwe maat" voor geleverde energie: 1 huishouden energie. Dat levert mooie grote getallen op, zelfs als het helemaal niet waar is. Want men gaat dan denk ik (corrigeer me als het niet waar is) uit van de in theorie maximaal mogelijk geleverde energie als die molens altijd allemaal zouden draaien, terwijl dat beslist niet het geval is.


Nederlandsche Spoorwegen
Ons spoorwegen-net is in hoge mate geëlektrificeerd.

NS-obligaties uit de jaren 1950 met Vignet van een Elok 1200 met passagierswagens. See picture.

NS Elok 1200 op obligatie 1955

----- 3,5% obligatie f 1000, in bruine druk, Utrecht 1955, met facsimile handtekening van toenmalig directeur Ir. F.Q den Hollander,
----- 4 3/4 % obligatie, f 1000,- , in blauwe druk, Utrecht, 1957, met facsimile handtekening van toenmalig directeur Ir. F.Q den Hollander.

Zie hier voor nadere info.


De Nederlandse Spoorwegen-NS is één van de grootste 10 energieverbruikers in Nederland. Ook daarom is het volksverlakkerij om bij windmolenparken over huishoudens te spreken. Een percentage van het nationale elektriciteitsgebruik zou heel wat correcter zijn. Maar dat is bij elk windmolenpark dermate klein dat niemand er "warm" voor zou lopen, temeer daar die geleverde elektriciteit idioot duur is en die parken voor de omwonenden grote nadelen opleveren. Nee, dan spreek je als windmolenlobby liever over 100.000 huishoudens. Op die manier kunnen die paar windmolenparken in Nederland straks al onze huishoudens van energie voorzien, maar niet echt dus. En zeker niet de Nederlandse elektriciteitsbehoefte.

Dick Thoenes schrijft er op Climategate van 2-7-2019 het volgende over: "In Nederland heeft men gekozen voor windkracht en we hebben al vele tientallen miljarden geïnvesteerd in windmolens. Dat lijkt aardig, want de wind waait immers voor niets. Er zijn echter twee problemen: het waait maar ongeveer 25% van de tijd hard genoeg (en niet te hard) om energie te winnen en we kunnen die energie niet opslaan op voldoende grote schaal. Dat betekent dat de energieleverantie niet betrouwbaar is. Als het te zacht of te hard waait zitten we al gauw zonder stroom. ............... De vaak gehoorde bewering dat een windpark energie levert voor zoveel huishoudens is dus altijd onjuist."

We zitten in de praktijk van 2019 nog niet echt zonder stroom als het niet hard genoeg of te hard waat. Maar dat is alleen maar zo omdat we (nu) nog beschikken over wel betrouwbare electriciteitscentrales op kolen, gas of kernenergie.

Psychologische discussietruc
De psychologische dicussietruuk is deze. Ik woon vlak bij Groningen. Ik lees in de krant dat een nieuw windmolenpark wel 160.000 huishoudens van elektra kan voor zien. Groningen heeft ca. 160.000 inwoners. Oef, dus dat park kan een stad als Groningen van elektra voorzien, denk je dan al gauw, zelfs veel meer omdat er in veel huizen meer dan 1 persoon woont. Nee dus, en zeker niet als ze in Groningen de elektrische tram weer gaan introduceren. Door altijd maar weer over huishoudens te praten doet men alsof het elektriciteitsgebruik in Nederland vooral of in zeer hoge mate wordt geconsumeerd door huishoudens en dat is - denk ik - ordinaire volksverlakkerij. Nogmaals: ik hoor graag even van iemand hoeveel procent van het Nederalndse elektriciteitsgebruik door "huishoudens" wordt geconsumeerd. Het antwoord werd, zoals boven al genoemd, door Martien Visser gegeven. Hij laat dat duidelijk ziien in een grafiek die hij 4-8-2020 publiceerde op Twitter (zie boven). Het blijkt 4,1 % te zijn.

In juni 2011 las ik het volgende bericht: een gepland windmolenpark nabij het Drentse Rolde (of Borger ?) zou zoveel energie opwekken dat het alle Drentsche huishoudens van elektriciteit zou kunnen voorzien. Oef ! Alle huishoudens in een hele provincie. Klinkt heel wat. Maar Drenthe heeft slechts ca. een half miljoen inwoners, dus heel wat minder dan een gemiddelde provincie. En hoeveel procent die bewoners verbruiken van alle elektriciteitsverbruik in Drenthe ? Zou het weer dat landelijke percentage van ca. 4% zijn? Wie het weet mag het me mailen. Maar ook hier zullen de extra backup gasgeneratoren moeten zorgen voor elektriciteit als het in de Drentsche bossen weer eens aangenaam windstil is, zoals vaak het geval is rond ons fraai gelegen vakantiehuis aan een heideveldje in de bossen van het Drentsche Norg. Binnenkort verlicht door windenergie met extra bijgebouwde gas-hulpcentrale ? U kunt het huis voor uw vakantie huren voor een dubbel-groene vakantiebeleving.

Van huishoudens naar mensen
Hugo Matthijssen schrijft 27-10-2017 op Climategate.nl:
"Het is dan ook niet vreemd dat bij al die “hernieuwbare projecten” wordt aangegeven aan hoeveel huishoudens stroom wordt geleverd. Om dat even in perspectief te plaatsen: 750.000 huishoudens is ongeveer 10% van alle huishoudens samen en (al) die ( - ik vermoed 750.000, HHvdM) huishoudens) gebruiken aan stroom niet meer dan 0,4% van het totale finale energiegebruik. Zet dat eens naast de levering van ons grootste windpark Gemini waarvan wordt gesteld dat dit windmolenpark voldoende stroom zal produceren om 785.000 huishoudens of 1,5 miljoen mensen van elektriciteit te voorzien. Toch mooi, hier hebben ze zelfs het begrip huishoudens verlaten en zijn overgegaan op het aantal mensen. Dat is te triest voor woorden".

Maar... het wordt nog gekker !!!!!!!!!!
De allernieuwste het-volk-voor-de-gek-houden-maat voor geleverde energie: "opgewekte energie (per dag) om een stad van X inwoners van energie te voorzien". Daar lijkt geen woord Frans bij, behalve dat om een stad van bv. 340.000 inwoners van (elektrische) energie te voorzien heel erg veel meer energie nodig is dan die voor de 170.000 huishoudens die er volgens bovengenoemde theoretische rekeneenheid "huishouden" zouden wonen (2 personen per huishouden). Immers, zo'n stad heeft beslist industrie, winkels, kantoren, straatverlichting en wellicht zelfs een electrische tram, wellicht betreft het een stad zoals Ijmuiden met z'n hoogovens. Ook met deze nieuwe maat voor energie, gebruikt op energieopwek.nl, wordt het volk mijns inziens dus weer gigantisch belazerd en wordt het "nut" van die dure windmolens enorm opgeblazen (wat je kunt verwachten van wind-boeren).
Om waar te maken wat er wordt gesuggereerd zou je het "elektriciteit-per-inwoner-quotiënt" moeten berekenen: alle in NL verbruikte elektrische energie gedeeld door het totale aantal inwoners (in 2016: 17 miljoen). In het jaar 2009 werd (volgens Ir. J.A. Halkema, Den Haag, in het FD van 22-4-2009) 11.570 megawattjaar nuttige elektriciteit geproduceerd. Dat is ca. 6.000 Kwh per inwoner. En dus 12.000 Kwh per theoretische rekeneenheid "huishouden" dat 2 personen bevat (zie boven) en gerekend wordt per jaar 3.500 kwh te verbruiken. En zo kun je stellen dat een doorsnee woonplaats 12.000 / 3,500 = 3,4 maal zoveel stroom nodig heeft als door energieopwek.nl wordt gesuggereerd (zie hierna). Dus als energieopwek.nl suggereert dat de geleverde electriciteit genoeg is voor een stad van 340.000 inwoners, dan gaat het eigenlijk om een stad van slechts 100.000 inwoners. Maar dan spreken de windmolenprestaties opeens veel minder aan en dat wil de wind-lobby natuurlijk liever niet.

Om te bekijken hoeveel van het totaal in Nederland opgestelde windturbine-, zon- en biogas-vermogen op enig moment daadwerkelijk wordt benut (immers de zon schijnt niet altijd en overal en het waait niet altijd en overal en windmolens staan vaak stil i.v.m. panne of onderhoud) ga je naar energieopwek.nl
Je ziet in de grafiek een horizontale lijn voor opgewekt vemogen middels biogas: per december 2016 ongeveer constant 350 MW. De zon doet in deze tijd van het jaar (december) niet erg mee en de wind varieert heel sterk. Op de cirkel links zie je hoeveel er relatief wordt opgewekt van de drie categorieën biogas-, zon- en windenergie. In de cirkel zie je op elk moment hoeveel vermogen er daadwerkelijk wortd benut van het totaal in principe mogelijke vermogen.
Om de gedachte even te bepalen: Op 1 januari 2016 hadden we in NL te land en ter zee 3300 MW opgesteld vermogen van wind-turbines (windmolens) alleen. Einde van dat jaar staat er iets meer opgesteld (bron: Rypke Zeilmaker op climategate.nl d.d. 14-12-2016). Daarbij komt het theoretisch maximum vermogen van biogas (350 MW ?) en zonne-energie (hoeveel ?). U kunt nu zelf zien hoe weinig van het "opgesteld vermogen" daadwerkelijk wordt aangewend, afhankelijk van de seizoenen, het weer en het tijdstip van de dag.

Turkse huishoudens
26 maart 2012 las ik in het FD dat een Nederlands bedrijf elektriciteitscentrales gaat bouwen in Turkije, die mest verwerken tot biogas. En ja hoor, zo'n centrale kan wel X Turkse huishoudens van elektriciteit voorzien ! OEF !
Nu weet U als oplettende lezer van deze pagina inmiddels dat een Nederlands huishouden gemiddeld 2,2 personen omvat. Maar hoeveel dat in Turkije is ? Misschien wel 5 personen, zoals bij ons in het jaar 1900 ? En zo'n gemiddeld Turks huishouden, gebruikt die nou evenveel energie als in Nederland ? Of nog wat minder ?
Gelukkig gaf het krantenbericht eerst wel het elektrisch vermogen van zo'n centrale in MegaWatt: ik denk wel zo zinvol.

Ook het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft het nog graag over De Nederlandse Huishoudens.
Van elke euro die een Nederlands huishouden uitgeeft, belandt 13 cent in de staatskas, zo publiceerde het bureau 26-3-2012.
Het gaat om indirecte belastingen zoals btw en accijnzen.
De hoogste inkomens betalen naar verhouding minder indirecte belastingen dan de middeninkomens.

In 2010 gaf een Nederlands huishouden gemiddeld 32.500 euro uit.
Daarvan ging 4.320 euro naar indirecte belastingen, zoals BTW en accijnzen, zoals b.v. benzine, drank en tabak.
Bijna 60 procent daarvan bestaat uit omzetbelasting (btw). In 2010 was een huishouden daaraan gemiddeld 2.560 euro kwijt.
Het leeuwendeel daarvan werd betaald voor goederen en diensten die onder het hoge tarief van 19 procent vielen. Aan het lage tarief van 6 procent dat toen nog gold voor onder meer levensmiddelen en boeken, was een huishouden gemiddeld 400 euro kwijt. Aan accijns op bijvoorbeeld brandstof en rookwaar betaalde een huishouden gemiddeld 960 euro.
De hoogste inkomens zijn per uitgegeven euro minder kwijt aan indirecte belastingen dan de middeninkomens. Dat komt volgens het CBS doordat zij naar verhouding meer uitgeven aan producten en diensten waarover geen btw hoeft te worden betaald, zoals scholing en sport. Ook besteden zij relatief minder aan rookwaar en alcohol.
Bron: Elsevier.nl, 26-3-2012.


3 presidentiële huishoudens: niets is wat het lijkt.......

Bush, George (1946)

Nogal verguisd in milieukringen vanwege zijn verzet tegen o.a. het Kyoto-akkoord voor CO2-reductie.

 

George W. Bush

huis van George Bush   Maar zijn woning lijkt een voorbeeld van milieubewust bouwen en wonen. Dit in tegenstelling tot de woning van de mileubeweging-kampioen ex- vicepresident Al Gore (zie hierna): het huis van de Bushes, nabij Crawford, Texas, wordt op internet sinds ca. 2007 als volgt beschreven:
Designed by an architecture professor at a leading national university. This house incorporates every "green" feature current home construction can provide. The house is 4,000 square feet (4 bedrooms) and is nestled on a high prairie in the American southwest. A central closet in the house holds geothermal heat-pumps drawing ground water through pipes sunk 300 feet into the ground.  The water (usually 67 degrees F) heats the house in the winter and cools it in the summer.  The system uses no fossil fuels such as oil or natural gas and it consumes one-quarter electricity required for a conventional heating/cooling system. Rainwater from the roof is collected and funneled into a 25,000 gallon underground cistern. Wastewater from showers, sinks and toilets goes into underground purifying tanks and then into the cistern. The collected water then irrigates the land surrounding the house.  Surrounding flowers and shrubs native to the area enable the property to blend into the surrounding rural landscape.   

Gore, Al

Al Gore met wereldbol Boek schrijver / film maker van An Inconvenient Truth (2006).
Sinds 1993 tot 2001 democratisch vice-president van de Verenigde Staten (onder de democratische president Clinton). Sinds zijn mislukte poging in 2000 om zelf president van Amerika te worden, houdt Gore zich met de strijd tegen de klimaatverandering bezig. Het is misschien wel een beetje een gemakkelijk grapje, maar je zou al gauw denken dat de toch- net-geen-president-geworden man er voor heeft gekozen dan maar "de nieuwe kleren van de keizer" te gaan dragen.
   

house of Al Gore   Het huis van Al Gore ?: A perfect example of  "do as I say and not as I do !!"
Op internet wordt al sinds 2007 vergeleken hoe Al Gore's huis qua milieuonvriendelijkheid schril afsteekt tegen dat van de zo verguisde ex-president George Bush (zie voor diens huis hier boven).
Het huis van Al Gore, nabij Nashville, Tennessee, wordt als volgt beschreven:
A 20 room mansion (not including 8 bathrooms) heated by natural gas. Add on a pool (and a pool house) and a separate guest house, all heated by gas. In one month this residence consumes more energy than the average American household does in a year. The average bill for electricity and natural gas runs over $2400 per month.  In natural gas alone, this property consumes more than 20 times the national average for an American home. This house is not situated in a Northern or Midwestern "snow  belt"  area. It's in the South.

Obama, Barak
President van de Verenigde Staten van 2009-2017(zie Wikipedia)

Obama's profetie
Marc Morano heeft een hilarisch of eigenlijk ook heel droevig achtergrondverhaal geschreven waarin hij uitgebreid ingaat op het feit dat Obama in zijn toespraak na het winnen van de Democratic nomination op 8 juni 2008 bezwoer dat: my presidency will be the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal.
In August 2011, NASA announced that global sea level was dropping and was “a quarter of an inch lower than last summer.”

Obama als Mozes

Hij moet wel heel zeker zijn geweest van zijn zaak, gezien het feit dat hij in 2019 voor $ 15 miljoen een huis aan het strand kocht op Martha's Vineyard!
Komiek Michael Loftus steekt er de draak mee. Zie de video.

 

 

Obama's strandhuis van $ 15 miljoen anno 2019: klik voor een vergroting op de foto. ---------------------------------------->>

  Obama's strandhuis van $ 15 miljoen

Literatuur:
- Schoneveld, Chris, Hoe de politiek ons misleidt door het bezigen van de term: ‘het aantal huishoudens’, Climategate.nl, 22-5-2022.

- Woud, Auke van de , "Koninkrijk vol Sloppen: achterbuurten in de negentiende eeuw", uitg. Bert Bakker, isbn 978 90 351 3597 0


U bent hier: inhoudsopgave - alfabetische inhoudsopgave - huishoudens
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin