Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies  

Overstromingen

San Marcoplein overstroomd in 1825

(klik op hets schilderij voor een vergroting)

The flood of 2019 followed those of 1980, 1966, 1900, 1825 or 589 when the first major flood was recorded in Venice. The Great flood of 1825 was captured in a painting by Vincenzo Chilone.U bent hier: inhoudsopgave - WATER - overstromingen

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

spiegelzee van Salomon Kroonenberg

Samenvatting

Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, zo schrijft Salomon Kroonenberg in ‘Spiegelzee’, vergeet dat de mensheid zoiets al eerder heeft meegemaakt. Zo’n 120.000 jaar geleden stond de zeespiegel zes meter hoger dan nu, en lag Amersfoort aan zee. In het koudste deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, stond hij juist 120 meter lager, en lag de Noordzee droog. De stijging die door het afsmelten van de ijskappen daar weer op volgde ging soms wel twintig keer zo snel als nu. Onze voorouders hebben onvoorstelbare zeespiegelveranderingen meegemaakt, die grote gevolgen voor hun leefmilieu hadden. Kroonenberg vertelt op toegankelijke wijze welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe we dat te weten zijn gekomen. De laatste zesduizend jaar is onze zeespiegel redelijk stabiel, en wereldwijde peilschaalmetingen van de laatste eeuw laten nog geen versnelling zien. Wie inziet hoe inventief onze voorouders zich met weinig middelen aan zeespiegelveranderingen aanpasten, hoeft niet bang te zijn dat wij dat in de toekomst niet ook zelf zouden kunnen.


Wereld, de laatste ca. 20.000 jaar

zeespiegelstijging sinds de laatste ijstijd
klik op de grafiek voor een vergroting


zeespiegelstijging
(Bron: Twitter 14-6-2018)


Laten we eens beginnen met inzicht in de verhoudingen tussen land en water in onze contreien van 2000 jaar voor Christus tot heden: dus een tijdspanne van 4000 jaren.

Deze video geeft zowel de verhoudingen tussen land en water weer alsook de politieke kaart van wat nu Nederland heet.

  4000 jaar land en water in Nederland

Zandmotor voor de kust anno nu

zandmotor
Tegenwoordig wordt de Noordzeekust versterkt door de zgn. zandmotor, nabij Katwijk (ZH), een experiment met zandopspuitingen langs de kust, die vervolgens zandaanwinning vanuit zee bevorderen.
Lees er meer over op Wikipedia.


Wordt de zandmotor opgevolgd door De Nieuwe Hollandse Zeelinie ?

De Nieuwe Hollandse Zeelinie
klik voor vergroting
 

De Nieuwe Hollandse zeelinie (de zgn. Bosvariant)

Kustuitbreiding van  Den Helder in de kop van Noord-Holland tot Burgh-Haamstede bij de voet van Zeeland waarbij de oud-Hollandse badplaatsen zich met levendige baaien kunnen blijven laven aan zee. Een tijdloos groots gebaar voor de toekomst waarbij Nederland haar voeten droog kan houden. 

 

Meer info:  Nieuwe Hollandse Zeelinie rapport

 

Bovenstaand plan van Ir. Willem Bos, de zgn. Bosvariant, is begin 2020 door hem nader uitgewerkt in een nieuw en daarvan onafhankelijk plan.
Zie hier
voor de Nieuwe Hollandse Bosvariant, die een zeespiegelstijging tot 10 m. aan kan.
Bij een gefaseerde aanleg over 150 jaar kan - naar gelang de verdere uitwerking - rekening gehouden worden met jaarlijkse kosten van 1 – 3 miljard die maatschappelijk draagbaar zijn.

Het betreft een van de vele ideeën en projecten die kennnis-instelling Deltares op een rij zijn gezet.


61 Stormvloeden en grote overstromingen in Nederland sinds die van het jaar 838.

838 · 1014 · 1042 · 1134 · 1163 · 1164 · 1170 · 1196 · 1212 · 1214 · 1219 · 1220 · 1221 · 1248/1249 · 1277 · 1280 · 1282 · 1287 · 1288(II) · 1288(I) · 1322 · 1334 · 1362 · 1375 · 1377 · 1404 · 1421 · 1424 · 1468 · 1477 · 1509 · 1514 · 1530 · 1532 · 1552 · 1570 · 1651 · 1675 · 1682 · 1686 · 1703 · 1717 · 1809 · 1820 · 1825 · 1855 · 1906 · 1916 · 1922 · 1953 · 2006


USA-1937: The stable climate of 1937, door Tony Heller,12 januari 2020De verschrikkelijke storm van 1894

Na de verschrikkelijke storm van 1894
klik voor een vergroting

“Boten op het strand van Scheveningen na de verschrikkelijke storm van 1894”
(geschilderd door H.W. Mesdag)

De schepen, die in winterlaag en op het duin en aan den strandweg stonden (Scheveningen had destijds nog geen haven.), waren honderdvijftig in getal. Meer dan de helft van dat aantal stortte in den nacht achtereenvolgens naar beneden.
Toen de schepen omiaag waren gesmakt, begon eerst de vernieling, want daar alle zonder ankertouwen waren, werden ze tegen elkaar gesmeten.
Bij het aanbreken van den dag kwam eerst de omvang van de ramp aan het licht.
Vijf en twintig vaartuigen waren geheel verloren. Het strand was bezaaid met brokstukken, masten enz. van de vernielde schepen; het was een ware chaos. Er waren bommen (het type schip; HHvdM), waar men in- en uit kon loopen. Vele schippers gingen failliet.

U kunt het hier zien en nalezen.

De weerkundigen dachten aan een “zeebeving”, die de verwoesting had veroorzaakt. Ik vermoed dat de nieuwslezer vandaag aan de dag zou zeggen dat het een gevolg van de klimaatverandering was en dat we – om die reden – in de naaste toekomst wel meer van dat soort heftige stormen kunnen verwachten. Daarom raad ik die nieuwslezers, weermannen en “klimatologen” aan eerst eens het fraaie en (576 p.) dikke boek “Extreem weer !” te lezen, van Jan Buisman (2011), “een canon van” – meer dan 1000 jaar – “weergaloze winters & zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & watersnoden”. ISBN 978 905 194 35 80.


De Allerheiligenvloed van 1570.
Na de beeldenstorm in 1566, de aanloop tot de 80-jarige oorlog, die in 1568 begon met de slag van Heiligerlee, werden ons land en Vlaanderen op 1 november 1570 getroffen door de "Allerheiligenvloed".
Een lange periode van storm zwiepte het water tot ongekende hoogten, nog hoger dan die bij de Watersnood van 1953. Talloze dijken aan de Hollandse kusten begaven het, waardoor zich enorme overstromingen voor deden en een reusachtige ravage werd aangericht. Het totale aantal doden, het buitenland meegerekend, moet boven de 20.000 hebben gelegen, waarvan minstens 3.000 doden in Friesland en Groningen, maar precieze gegevens zijn niet bekend. Tienduizenden mensen werden dakloos, veestapels werden verzwolgen en wintervoorraden vernietigd. De Allerheiligenvloed markeert het ontstaan van het Verdronken Land van Saeftinghe, en het verdwijnen van het eiland Bosch in de Waddenzee.

Het verdwijnen van het eiland Bosch (gelegen in de provincie Groningen tussen de eilanden Schiermonnikoog en Rottum) alsmede de politieke context in de Nederlanden en in het bijzonder Groningen, wordt op een spannende manier beschreven door Ynskje Penning, in haar historische roman "Stormvloed".

De Allerheiligenvloed vond plaats op een kritiek moment in de geschiedenis van de Nederlanden. De belastinghervormingen die Alva trachtte door te voeren mislukten er door en de wijdverspreide ellende onder de bevolking verhoogde de spanning in het land. Er was al sinds Oranje's vertrek een groeiende mate van onvrede met het bewind van de Spaanse koning en zijn landvoogd. De watersnoodramp versterkte dit alleen maar.

Bronnen:
Wikipedia, 17-8-2010

 

Penning, Ynskje, Stormvloed: De spectaculaire ondergang van het Waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog . Uitg. Noordhoek, 2006, ISBN 978 90 330 0566 4


De waddeneilanden
Het Waddengebied bestaat uit dynamisch zandplaten, een paar eilanden en forse geulen waardoor zeer sterke stroming ontstaat als gevolg van grote eb en vloed bewegingen. Ook de eilanden zijn door de eeuwen heen niet statisch. Stukken verdwijnen in zee en aan de ander kant wordt weer opgebouwd, zodat het lijkt alsof ze door de eeuwen heen van plaats veranderen. De bodem is dan ook door aanspoelend en wegspoelend slib en zand in een bijna “dynamisch” evenwicht. De zandtoevoer was iets groter dan de afvoer. Tot op heden was het zo dat er sprake was van een zodanig evenwicht, dat besloten is het risico van bodemdaling door zoutwinning en gaswinning in de omgeving te accepteren, omdat uit de praktijk bleek dat deze bodemdaling gecompenseerd werd door toevoer van slib en zand. Nu komt de waarschuwing dat door de opwarming, de temperatuur van het zeewater zal toenemen en de smelt van landijs in de nabije toekomst een zodanige stijging van de zeespiegel zal veroorzaken dat er een groot risico bestaat dat de wadden binnen deze eeuw zouden kunnen verdwijnen. De toevoer van zand en slib kan dit niet meer opvangen, schrijft het Dagblad van het Noorden. Als je die mag geloven, lopen we een grote kans om ons Waddengebied te verliezen.
In zijn artikel "Zullen de Wadden worden verzwolgen door de zee ?" op Climategate van 15 mei 2017 legt Hugo Matthijssen in detail uit waarom hij denkt dat die alarmerende gedachte niet is gerechtvaardigd door de huidige stand van kennis. Bovenstaande tekst komt ook uit dat artikel.


1947, overstromingen in Engeland, overstromingen en tornado's in de USA, afkoeling van de aarde wordt gevreesd.
Climate scientists are beginning to worry that global cooling seen in the last few years could be a sign of a longer trend, and get much worse in the next few decades. This would lead to much more extreme weather, as well as impacting world food production. The benign warming climate we have enjoyed since the turn of the century may be at an end!


Tegenwoordig menen velen dat overstromingen in Engeland juist een gevolg zouden zijn van Global Warming en dat we die tegen kunnen houden door onwijs veel geld te spenderen aan wind- en zonne-energie.

Maar het zijn zoals altijd de investeringen in kustverdediging en waterhuishouding die het hardst nodig zijn.

Regeringen verschuilen zich tegenwoordig graag achter het idee van klimaatverandering als oorzaak van veel weers-ellende. Dan hoeven ze niet toe te geven dat ze te weinig geld en inspanningen hebben verricht om de rampzalige gevolgen van weersinvloeden te beteugelen.

Ooit huurden de Engelsen Nederlandse waterbouwkundigen in om de moerassen van East Anglia droog te leggen. Misschien moeten ze ons nu weer inhuren om hun zaakjes droog te houden.......

  700 billion on renewables....

Literatuur:

Homewood, Paul, BBC climate Check-March 1947, Not a lot of peolple know that, 3-5-2020.


De Watersnood van 1953.
De meest recente grote overstromingsramp in Nederland was in 1953 in Zeeland: 1836 dodelijke slachtoffers in Nederland, en nog velen in Engeland, Vlaanderen en op zee. Daarna zijn we het gigantische waterverdedigingsproject "De Deltawerken" gaan aanleggen, die ons land tot nog toe redelijk goed door grote stormen heeft gebracht, zoals bv. tijdens de grote storm "De Allerheiligenvloed van 2006". Bij Delfzijl (Gr.) is toen een waterstand van 4,83 m boven NAP gemeten, de hoogste waterstand ooit op die plek. Het record van daarvoor dateerde van 1825, toen tijdens de stormvloed van 1825 in noord Nederland ruim 800 doden vielen.

Certificaat van vervulde harte-plicht
Kiezer(es) van Amsterdam liet de STEM van zijn (haar) hart gelden, ook uit dank voor het behoud van de Hoofdstad en droeg nog een steentje bij ter leniging van de ontstellende nood, veroorzaakt door de Stormramp 1953.
Met wapen van Amsterdam geflankeerd door 2 Nederlandse leeuwen met tekst: "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig"

Dit certificaat is getekend door de bekende illustrator en tekenaar Eppo Doeve (1907-1981).
Het certificaat is ondertekend (in druk) door de toenmalige burgemeester van Amsterdam, A.J. d'Ailly naar wie later een straat in Zierikzee is genoemd.

Afmeting ca. 19 x 8cm. met afbeelding van mannen die met zandzakken een dijk versterken.
---------- t.n.v. PBM Reekers, stemdistrict 805, prijs € 20
---------- t.n.v. C.A.J. Reekers geb. Springorum, stemdistrict 805, prijs € 20

U kunt de stukken hier bestellen


Na de watersnoodramp van 1953 is de eerste zgn. Deltacommissie ingesteld. De rekenmeester daarvan, wiskundige David van Dantzig, kwam in 1956 in Economica met de suggestie dat de zee met 70 cm kon stijgen. (bron: Simon Rozendaal in EW van 11-12-2021, p 75).
In zijn boek Spiegelzee beschrijft Salomon Kroonenberg dat deltacommissie-voorzitter Cees Veerman in 2011 toegeeft dat zijn Deltacommissie voor een extreem scenario (65 tot 130 cm erbij in 2100) had gekozen om de "delta-problematiek op de agenda te krijgen" (bron: Simon Rozendaal in EW van 11-12-2021, p 75).


wanhoop: een compilatie van Munck, van Goch en Kawanake

Onderzoeksbureau Deltares slaat in september 2018 alarm en stelt dat de zeespiegel veel sneller stijgt dan gedacht.

Dit is later onjuist gebleken !

Ap Cloosterman schrijft in een email-rondzendbrief van 20-9-2018 zijn geïllustreerde reactie:


"Tot op heden is er voor Nederland geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegelstijging.

Er is geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging, zoals professor Pier Vellinga en de voorzitter van de Deltacommissie, Cees Veerman, ons willen doen geloven. Er is sprake van een gemiddelde toename van 1,9 mm per jaar en dit is inclusief de jaarlijkse bodemdaling voor de Nederlandse kust van 0,2 mm. De bodemdaling is een nog steeds aanwezig gevolg van het herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd en het gevolg van het inklinken van de Nederlandse veenbodem. Door een daling van de bodem is de spiegel van het zeeniveau gestegen.

Een expert aan het woord: Prof.dr. Bert Vermeersen (geofysicus TU Delft): “Zeespiegelstijging is een zeer ingewikkelde materie - Ik zou geen uitspraak durven doen over de zeespiegelstijging in Nederland en Vlaanderen aan het eind van deze eeuw. De wisselwerking tussen smeltende ijskappen, oceaanstromingen en veranderingen in de aardkorst is nog onvoldoende begrepen”.
  zeespiegelstijging: paniek


Overigens schreef Deltares onlangs dat ze op grond van nieuwe inzichten en meet-analyse-methoden geen bewijs meer vinden voor zo'n versnelling langs de Nederlandse kust.

In strijd met het boven genoemde alarm door Deltares, van september 2018, is een bericht dat Leon de Winter schreef op De Telegraaf internetpagina "Extra" van 12-3-2019:

"Deltares, dat een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergron is, publiceerde een rapport over de zeespiegelstijging voor onze kust. (red, HHvdM: ik denk dat het hier gaat over hun "Zeespiegelmonitor 2018") Dit meldde het instituut: ’Uit de nieuwe methode kan worden geconcludeerd dat de zeespiegel over de periode 1890 tot en met 2017, met 18,6 cm per eeuw is gestegen tot 6 cm boven NAP. Terugkijkend naar het verleden is er geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Ook blijkt dat een deel van de gemeten zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door bodemdaling (die is 4,5 cm per eeuw).

En Deltares meldde ook: ’Wat verder opviel is dat in het jaar 2018 de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust met 7,2 cm is gedaald ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017. Dat is de grootste daling sinds 1996.’

Deltares, waar meer dan achthonderd onderzoekers en wetenschappers werken, is geen club van drammers. Je zou denken dat alle media dit zouden berichten, dat dit meteen door politici zou worden opgepikt, maar het blijft stil."

De Nederlandse pers schrijft - net als die in de USA - liever alarmistische verhalen over zeespiegelstijging dan geruststellende............... Ik vermoedt dat het Vrijheidsbeeld nog wel een tijdje droge voeten houdt. Net als Nederland, mits we geld blijven besteden aan onze zeeweringen i.p.v. het geld te verspillen aan zinloze pogingen het klimaat te beïnvloeden en de gestage zeespiegelstijging tegen te houden.

 

Vrijheidsbeeld onder water: wanneer ?

 Na ons de zondvloed ?

  De historicus Paul Gebrands is actief op het gebied van de dreigende bevolkingscatastrofe. In zijn boekje: "Na ons de zondvloed" (uitg. Damon 2004, ISBN 90.5573.572.8) beschrijft hij wat de gevolgen zijn van een verhoogde zeewaterspiegel voor ons land. Reeds bij relatief geringe stijging van het zeewaterniveau dreigt het gehele westen van Nederland (dat is plm. een derde deel van ons gebied) onbegaanbaar, onbewoonbaar en dus onbruikbaar te worden Het resultaat is dan een interne volksverhuizing naar de drogere delen in het oosten van Holland (bedoelt men Nederland ?; ik heb het boek niet gelezen). De bevolkingsdruk stijgt daar dan tot 600 inwoners per vierkante Kilometer. Dat is dan - volgens Gerbrands - de échte zondvloed.


Ook Al Gore, toont een onthustend beeld van Nederland als de zeespiegel 5 à 6 meter zou stijgen, wat kennelijk voor mogelijk wordt gehouden als alle ijs op Groenland zou smelten of de heft daarvan plus de helft van alle ijs op de Zuidpool. Echter, voorlopig houdt het PCCC het er in juni 2007 voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport op een gematigd scenario: de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 à 85 cm. zijn gestegen (in de 20e eeuw was dat slechts 10 cm). (Bron: FD 7-6-07). Overigens zakt onze bodem ook gestaag door een proces van inklinking.


het droge deel van Nederland
Als de wereldzeespiegel enkele meters gaat stijgen, zal dat ook in Nederland de nodige problemen veroorzaken...

(bron: www.kennislink.nl)

 

Gelukkig hadden we tot nu toe de Deltawerken om ons land te beschermen tegen het stijgende water en de tegelijkertijd inklinkende bodem.

Ook voor de toekomst zijn er plannen genoeg om onze kusten goed te verdedigen en de rivieren veilig te beheersen. Zie de vele ideeën en projecten die kennnis-instelling Deltares hiertoe op een rij zijn gezet.


Hein de Kort: waterschapsbelasting

bron: Hein de Kort in het FD, 2013

Niet alleen Al Gore overdrijft de risico's graag. Ook het IPCC, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties overdrijft de situatie. In hun rapport uit 2007 staat dat Nederland voor 55% onder de huidige zeespiegel ligt. Maar dat is 26%. Nog eens 29% van ons land loopt gevaar te overstromen als de rivieren massaal buiten hun oevers treden, maar dat staat niet zo in het IPCC-rapport (bron: FD, 5-2-2010). Het Planbureau voor de Leefomgeving leverde deze foutieve gegevens aan bij het IPCC en had ook betrokkenheid bij de tot standkoming van de beleidsrapporten van het IPCC. Des te opmerkelijker dat onze milieuminister Cramer juist dit instituut de opdracht gaf om te evalueren wat er allemaal fout zou zijn gegaan met de IPCC-rapportages uit 2007. "De slager moest zijn eigen vlees gaan keuren" werd in de politiek gemopperd. Hun rapport werd in de media dan ook verschillend uitgelegd: ter linke zijde stelde men dat "er weinig aan de hand was", maar de klimaatsceptici vonden in het rapport aanwijzingen dat nogal heel wat conclusies van het IPCC eigenlijk op losse schroeven stonden.

Omdat eind 2009 en begin 2010 blijkt dat het IPCC nogal heel wat andere fouten en overdrijvingen heeft gemaakt beginnen politici zich nu achter de oren te krabben. Zo vraagt Helma Neppérus van de VVD zich in het FD van 13-2-2010 af of de commissie Veerman de plannen voor verdere dijkverzwaring nog wel moet baseren op het meest vergaande scenario van het IPCC. De vraag is o.a. of je nou 60, 80 of 100 miljard Euro moet gaan besteden en dat moet liever niet op basis van gekleurde IPCC-rapporten, alsdus Neppérus.

Het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet heeft medio 2009 klimaatverandering uitgeroepen tot het grootste medische probleem ter wereld (bron: Prof. Schellekens in het FD van 23-5-2009): "De gevolgen zullen zich niet beperken tot dramatische verspreiding van tropische ziekten als malaria, maar de gezondheid van miljarden mensen wordt bedreigd door tekorten aan voedsel en vers water en de gevolgen van extreme natuurrampen zoals overstromingen en hittegolven. Ook het onbewoonbaar worden van vooral kustgebieden en de grote stromen vluchtelingen die daarop volgen, zullen de gezondheid ondermijnen. Slachtoffers zullen vooral vallen onder kinderen en ouderen in de ontwikkelingslanden.". Inmiddels heeft The Lancet al meer klimaatalarmistische publicaties peplaatst die wetenschappelijke "Canards" bleken te zijn: infoen bron volgen.


Overigens zou de in de jaren 1970 verwachte Global Cooling ongeveer net zulke rampscenario's veroorzaken, aldus een CIA rapport uit die tijd

In 1974 schreef de CIA een (geheim) rapport waarin werd gewaarschuwd voor afkoeling van het klimaat met ernstige gevolgen voor de wereld-voedselvoorziening: "Potential Implications of Trends in World Population, Food Production, and Climate", welk rapport pas in 1995 is vrijgegeven. in Annexx II van dat rapport wordt de toen vigerende klimaat-theorie beschreven.

  time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De ark van Noach

Wie kent het bijbelse verhaal niet ? U kunt uw geheugen opfrissen bij Wikipedia (citaat d.d. 7-12-2013):
De Ark van Noach is volgens het bijbelverhaal in Genesis, het schip waarmee Noach en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden.
Het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noach toont gelijkenissen met andere Mesopotamische mythen zoals het Gilgamesj-epos, en heeft veel latere verhalen geïnspireerd. Hoewel behoudende gelovigen (joden, christenen en moslims) menen dat er echt een Ark van Noach heeft bestaan en er al veel zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is dit nog nooit gelukt. Anderzijds hebben wetenschappers aangetoond dat het aan boord nemen van minstens twee dieren van elke soort en deze gedurende 150 dagen levend houden onmogelijk is.


Maar de Nederlandse wetenschapper Gerrit Aalten is er zeker van. De Ark van Noach ligt volgens hem in de berg Ararat in Turkije.

Dat zegt hij in het Reformatorisch Dagblad.

Aalten meent dat de ark zich in de berg bevindt, op zo'n 4.000 meter hoogte. De ingang ligt ondergronds, en moest daarom eerst worden uitgegraven. Eenmaal de onderzoekers binnen raakten, vonden ze houten ruimtes, erg gelijkend op stallen. Ook waren er speciale balken met pinnen om dieren aan vast te binden. De man zegt ook voederbakken te hebben gevonden. Bovendien lagen op de grond witte bolletjes. "Dat zijn voedselresten", besluit Aalte (bron: vandaag.be 11 mei 2011).

Anno 2005 maakte De beroemde Nederlandse schilder Marius van Dokkum een fraaie spotprent over de bouw van de ark.

 

 

 

Ark van Noach op de berg Ararat: replica
Foto: replica van de ark

 

 

 

  

 

 Ark van Noach in Nederland anno 2011- diaserie  

Vele culturen hebben een eigen "zondvloed-mythe", zolas op Wikipedia wordt beschreven en geïllustreerd, maar in Nederland wil het anno 2011 niet goed meer lukken met het bouwen van een ark ........

Bekijk en beluister de diashow en amuseert U.

 

 

 

 

 

 

 

 


Pakistaanse overstromingen 2010

USA

Trump bezoekt overstromingen in Texas-2017

(Trump bezoekt overstromingen in Texas, augustus 2017; lees ook: Why Houstonf flooding isn't a sign of climate change)


Duitsland 2021

Boris Johnson: geen verstand van klimaat en weer
Boris Johnson weet niet het verschil tussen weer en klimaat
 

De overstromingen in 2021 in Duitsland, België en Nederland

die volgens Boris Johnson (premier van de UK) een teken zou zijn van door de mensen veroorzaakte klimaatverandering, ontkracht door Tony Heller in een video. Niets is minder waar dan wat hij zegt.


Daling van rivierdelta's
Ook zonder zeespiegelstijging kunnen ernstige overstromingen de mensheid teisteren.
Van 33 bestudeerde rivierdelta's daalden er 24, waarvan de meeste liggen in ontwikkelingslanden, zo meldt een artikel in het tijdschrift Nature Geoscience in 2009.
Hierdoor lopen honderden miljoenen mensen het risico te worden overspoeld.
De ergst getroffen rivierdelta is die van de rivier Choa Phraya, die door de Thaise hoofdstad Bangkok loopt: in enkele jaren zijn delen van deze delta 15 cm gezakt. De Po (Italië) zakte in een eeuw 3,5 m weg.


Overstroming van de Brisbane rivier in 2011

Bekijk luchtfoto's van de stad Brisbane voor en na de overstroming van de Brisbane rivier in Brisbane, Australia in januari 2011.

Wacht tot het bestand helemaal is geladen en de zwarte verticale lijn verschijnt.....Beweeg dan die lijn over de foto om het verschil te zien tussen voor en na de overstroming.

Tsunamis kunnen ook enorme overstromingen veroorzaken: lees er hier meer over

tsunamigolf

Tsunamis kunnen wel 30 meter hoog worden en snelheden bereiken tot wel 800 km/h.


Zie hier een video van de tsunami die Japan trof op 11-3-2011 en een verwoestende uitwerking had op honderden kilometers kustgebied.


De tsunami voor Lissabon in 1755


Tsunami's in Europa ?
Tsunamis gebeuren niet alleen rondom het aziatische continentale plat.
Ook Europa kreeg er wel mee te maken: het is maar dat onze ingenieurs er bij de kerncentrale(s) in Borsselen wel even rekening mee houden. Ik lees de laatste tijd nogal eens dat we in Nederland geen tsunamigevaar zouden kennen, zoals wel in Japan. Lissabon is Zeeland niet, maar het is toch ook weer niet zo ver weg. In Cornwall, Verenigd Koninkrijk zorgde de aardbeving bij Lissabon voor tsunamis van 3 m hoogte. Houdt de kerncentrale in Borsele hier ook rekening mee ?
tsunami in Lissabon in 1755
Aardbeving en tsunami in Lissabon in 1755 (uit: Hartwig, G., Volcanos and Earth Quakes, London : Longmans, Green, and Co., 1887).

Deze vreselijk aardbeving, brand en tsunami komt voor in Voltaire's Candide:

Aan het slot van zijn filosofische roman Candide ou l‘optimisme (1759) nodigt Voltaire ons uit om onze tuin te bewerken: “il faut cultiver notre jardin”. Het werd een gevleugelde uitdrukking.Voltaire laat ons kennis maken met Candide die is opgevoed met het idee dat de mens in de beste van alle mogelijke werelden leeft. Daarmee introduceerde Voltaire het gedachtegoed van de filosoof Leibniz. Zodra Candide echter wordt verjaagd uit het kasteel waar hij is opgegroeid, moet hij dit positieve wereldbeeld al snel opgeven.Op zijn reizen wordt Candide geconfronteerd met gehavende landschappen die de sporen dragen van oorlogen en natuurrampen. Zo laat Voltaire Candide de gevolgen van de ramp van Lissabon aanschouwen. De stad werd in 1755 getroffen door een van de grootste aardbevingen uit de geschiedenis, gevolgd door een vloedgolf en een brand die vrijwel de hele stad vernietigde. De willekeur waarmee mensen overleefden of stierven veranderde Voltaire’s wereldbeeld, maar hij laat de lezer niet met lege handen achter. Hij geeft aan wat ons als mens te doen staat: “Il faut cultiver notre jardin”. Laten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verandering en verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen: met onze tuin (bron d.d. 25-7-2018: Herbarium Cataplasma, 25-3-2014, door de hcleeuwarden:il faut cultiver notre jardin ).


Bronnen:
Het Financieel Dagblad- FD
Gerbrands, Paul, Na ons de zondvloed, (uitg. Damon 2004, ISBN 90.5573.572.8).
Gore, Al, An Inconveniant Truth, page 202, London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2)
KNMI, Zeespiegelstijging nu en in de toekomst, KNMI specials 03 14 november 2019,
KNMI, Wat doet Nederland om de gevolgen te beperken ?, KNMI specials 03 14 november 2019,
Kroonenberg, Salomon, Spiegelzee, de zeespiegelgezchiedenis van de mens, uitg. Atlas Contact, 2017.
The Lancet, medio 2009.
Nature Geoscience, 2009
Rozendaal, Simon, Een gedachte die mij kwelt: 't poolijs dat smelt, EW, 11-12-2021, p. 75
vandaag.be 11 mei 2011
Wikipedia (citaat d.d. 7-12-2013):


U bent hier: inhoudsopgave - WATER - overstromingen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molenan, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin