Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies


Zeespiegelstijging

luctor et emergo
(wapen van Zeeland: Ik worstel en kom boven)


U bent hier: inhoudsopgave - water - zeespiegelstijging

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Mörner: wetenschappelijke kaders voor ondersoek naar zeespiegelstijging

Schema van de gerenommeerde zeespiegelstijging-expert prof. Nils-Axel Mörner


Zeespiegel-stijging en -daling

Een zeespiegelstijging kan het gevolg zijn van:
· Bodemdaling van het vaste land;
· Smelten van landijs; (b.v. van Groenland of Antarctica (Zuidpool))
· Temperatuurverhoging en daarmee uitzetting van het zeewater;
· Effecten van de laatste ijstijd;
· Oppompen van grondwater, verbruik en lozing op zee;
· Waterdamp, welke ontstaat bij de verbranding van gas en olie.

bron: Ap Cloosterman, email-rondzendbrief van 20-9-2018

Geschat wordt dat de zeespiegelstijging gedurende de 20e eeuw gemiddeld ongeveer 1,5 mm/jaar bedroeg. Dat is op basis van getijdenmetingen (boeimetingen) geschat.  De geofysische effecten die bijdroegen (schattingen) aan de zeespiegelstijging in de 20e eeuw zijn: uitzetting ( 0,4 mm/jaar), gletsjers ( 0,51 mm/jaar), landijs (0,45 mm/jaar), grondwater (0,12 mm/jaar) en antropogene effecten ( 0,05 mm/jaar). Bron: Chung-Yen Kuo (2006). (citaat overgenomen uit Klimaatgek, 8-11-2021).

Zeespiegeldaling (ten opzichte van het land!) kan ook veroorzaakt worden door omhoog gaan van het land nabij, b.v. door het effect van verdwenen ijskappen of door het onder- of over elkaar schuiven van tectonische platen. Een voorbeeld van het eerste is de zeespiegeldaling (ca. 3,67 mm / jaar = ca. 37 cm / eeuw) in Stockholm (Zweden): figuur 3 in Klimaatgek, 8-11-2021

stockholm-zeespiegeldaling

Klimaatgek, 8-11-2021 legt uit: Vrijwel overal op aarde is de aardkorst in beweging. Zo zijn grote gebieden die tijdens het laatste glaciaal bedekt waren met landijs zoals Scandinavië en Oost Canada en waarvan het ijs vanaf het einde van die ijstijd afgesmolten is, door die drukontlasting een flink eind omhoog bewogen, en die beweging is er nog steeds. Dat heet GIA, glacial isostatic adjustment.


Zeespiegelmetingen

Klimaatgek, 5-11-2018 toont een figuur van een modern getijden-meetstation, afkomstig van het NOAA, en schrijft er het volgende bij:

In figuur 2 is een getijdenstation getekend. De boei meet de waterhoogte ten opzichte van het land ter plekke. Het zou mooi zijn als dat land geen verticale bewegingen zou kennen, maar dat is helaas niet waar. In de tekening is een GPS meter getekend, waarmee de verticale bodembewegingen gemeten kunnen worden. Een aantal van de meerboeien heeft al een dergelijk instrument, maar de meeste nog niet. Momenteel is voor steeds meer meetlocaties de verticale beweging van het land bekend, zodat de absolute zeespiegelstijging berekend kan worden.  Voor het constateren van versnellingen is dat niet van belang.

getijden-meetstation


Zie hier voor zeespiegelmetingen d.m.v. satellieten
Chris Schoneveld (2019) schrijft hier iets over de "metingen" van de zeespiegel, die sinds 1993 met satellieten plaats vinden:

"Sinds 1993 wordt het zeeniveau gereconstrueerd uit satellietwaarnemingen. Het voordeel van satellietwaarnemingen over getijdenmetingen is dat de eerste niet door (tectonische) landbewegingen wordt beïnvloed  De vraag is echter hoe nauwkeurig zijn die satellietreconstructies. Ik noem het “reconstructies” en niet “metingen” omdat er een ontzettend ingewikkeld proces van berekeningen aan vooraf gaat, voordat men een waarde kan vaststellen. Het gaat te ver om hier in detail op in te gaan. Voor de geïnteresseerden zie hier."

"Opvallend is wel dat de zogenaamde zeespiegel-versnelling pas werd opgemerkt na de invoering van die satellietgegevens, namelijk in 1993. Mijn achterdocht over de betrouwbaarheid werd niet alleen gewekt door de Nederlandse data maar ook door het willekeurig checken van getijdenmetingen in andere delen van de wereld. Daarvoor is een hele gebruiksvriendelijke database voor handen van het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Deze wereldwijde database geeft niet alleen grafieken maar ook de onderliggende data in een CSV bestand. Voorbeeld hier."

Literatuur:

- Klimaatgek, 8-11-2021, De zeespiegel: getijdenmetingen

- Satellietmetingen van de zeespiegel, Klimaatgek, 5-11-2018

- Schoneveld, Chris, Help! Dezeespiegel stijgt!, Climategate.nl, 31-10-2019Gravitatie-effect verstoort badkuipillusie
Kees Floor, Het Weer Magazine, februari 2009


Wereld, de laatste ca. 20.000 jaar

spiegelzee van Salomon Kroonenberg

Samenvatting

Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, zo schrijft Salomon Kroonenberg in ‘Spiegelzee’, vergeet dat de mensheid zoiets al eerder heeft meegemaakt. Zo’n 120.000 jaar geleden stond de zeespiegel zes meter hoger dan nu, en lag Amersfoort aan zee. In het koudste deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, stond hij juist 120 meter lager, en lag de Noordzee droog. De stijging die door het afsmelten van de ijskappen daar weer op volgde ging soms wel twintig keer zo snel als nu. Onze voorouders hebben onvoorstelbare zeespiegelveranderingen meegemaakt, die grote gevolgen voor hun leefmilieu hadden. Kroonenberg vertelt op toegankelijke wijze welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe we dat te weten zijn gekomen. De laatste zesduizend jaar is onze zeespiegel redelijk stabiel, en wereldwijde peilschaalmetingen van de laatste eeuw laten nog geen versnelling zien. Wie inziet hoe inventief onze voorouders zich met weinig middelen aan zeespiegelveranderingen aanpasten, hoeft niet bang te zijn dat wij dat in de toekomst niet ook zelf zouden kunnen.


zeespiegelstijging sinds de laatste ijstijd
klik op de grafiek voor een vergroting


zeespiegelstijging
(Bron: Twitter 14-6-2018)


ondergelopen land sinds 20000 jaar geleden
klik op de foto voor een vergroting
 

Op nevenstaande kaart is te zien hoeveel land ondergelopen is sinds 20.000 jaar geleden.

 

Op de onderste kaart zie je het groen van de huidige Noordzee, wat vroeger allemaal land was.

Ook de zeeën boven Scandinavië en Rusland waren ooit land.

Alaska en Siberië waren verbonden door een brede landtong.

Hudsonbaai in Canada was land

Argentinië heeft ook veel land verloren.

 

Aan dat alles is geen mens te pas gekomen.......

 


Wereld, de laatste ca. 100 jaar

Zeespoegelstijging bij Honolulu
Bij Honolulu (Hawaï) was de zeespiegelstijging ca. 15 cm in 100 jaar, op gelijkmatige wijze, volstrekt niet gerelateerd aan het gemeten CO2-niveau: tot eind jaren '50 op basis van ijskernen, daarna met directe Co2-metingen op Mauna Loa. Klik op de grafiek voor een vergroting.

Het tempo waarin het zeeniveau de afgelopen eeuw is gestegen, was tien maal hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 3.000 jaar, aldus Prof. Nye, van Harvard University, in het FD van 25-4-2009. Overigens heb ik wat twijfels over die man: in hetzelfde artikel noemt hij dat de aarde in de 21e eeuw tussen de 2,5 en 10 graden zal opwarmen, iets wat zelfs het IPCC anno 2007 al lang niet meer gelooft.


Wereld: de laatste ca. 30 jaar

Obama's profetie
Marc Morano heeft een hilarisch of eigenlijk ook heel droevig achtergrondverhaal geschreven waarin hij uitgebreid ingaat op het feit dat Obama in zijn toespraak na het winnen van de Democratic nomination op 8 juni 2008 bezwoer dat: my presidency will be the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal.

Obama als Mozes


Obama heeft deze belofte zowaar nog overtroffen door nu de zeespiegel al stevig te laten dalen. Bronnen: Climategate.nl d.d. 23-9-2011 en climatedepot.com (link verbroken).

zeespiegelstijging

bron: Watts up with that ? d.d. 24 aug. 2011.

 
The red line in this image shows the long-term increase in global sea level since satellite altimeters began measuring it in the early 1990s. Since then, sea level has risen by a little more than an inch each decade, or about 3 millimeters per year. While most years have recorded a rise in global sea level, the recent drop of nearly a quarter of an inch, or half a centimeter, is attributable to the switch from El Niño to La Niña conditions in the Pacific. The insets show sea level changes in the Pacific Ocean caused by the recent El Niño and La Niña (see https://sealevel.jpl.nasa.gov/science/elninopdo for more information on these images). Image credit: S. Nerem, University of Colorado
Bron: Watts up with that ? d.d. 24 aug. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hij moet wel heel zeker zijn geweest van zijn zaak, gezien het feit dat hij in 2019 voor $ 15 miljoen een huis aan het strand kocht op Martha's Vineyard!
Komiek Michael Loftus steekt er de draak mee. Zie de video.

Obama's strandhuis van $ 15 miljoen..a

Obama's strandhuis van $ 15 miljoen anno 2019: klik voor een vergroting op de foto's.

Of course, the thing about Martha’s Vineyard is that it is a low lying island. And the thing about Obama’s mansion is that it is on the beach front.

Whats My Elevation lists the elevation of their home as being 3 feet above sea level. Others place it at 10 feet.

Either way, either the Obamas made a very stupid investment, or they don't believe in the nonsense that they tried to bankrupt their country for.

Of course, Obama did promise us in 2008 that we will be able to look back and tell our children this was the moment when the rise of the oceans began to slow.

Maybe he really was the Messiah after all!

Bron: Fox News, 5-12-2019


Maar Obama's aankoop past heel goed in een systematiek van wat Mark Mathis -van de Clear Energy Alliance - aanduidt als Climate Change Fraud.

In nevenstaande video laat hij zien dat zo'n 20 grote Amerikaanse kustplaatsen oliegigant Exxon Mobile aanklaagden wegens zowel het veroorzaken als het voor het publiek verzwijgen van toekomstige grote en frequente overstromingen door zeespiegelstijging bij hun steden, maar desondanks rustig stadsobligaties uitgeven zonder voldoende in te gaan op deze vermeende risico's, die voorzichtige obligatie-beleggers toch zouden moeten afschrikken .......

  climate change fraud: goose and gander

 
De daling in het artikel hierboven wordt wat genuanceerd door de gegevens in het artikel hieronder.
 
zeespiegelstijging-satellietdata  
Gastblog van Frans Dijkstra
Vorige week kwamen voor het eerst sinds september 2010 nieuwe satellietmetingen van de zee-spiegel beschikbaar van de University of Colorado. De data lopen nu tot en met januari 2011. Het gemiddelde voor 2010 blijkt 0,68 mm hoger te zijn dan dat van 2009. Waarom het zo lang ge-duurd heeft voor deze update beschikbaar kwam is gissen, maar een verklaring zou kunnen zijn, dat de zeespiegelstijging vanuit een alarmistisch gezichtspunt behoorlijk tegenvalt.
De grafiek laat zien, dat we opnieuw, net als in 2007, te maken hebben met een stagnerende trend. Tijdens een El Niño piekt het zeeniveau altijd, om bij een La Niña weer wat in te zakken. De zwarte lijn in de grafiek geeft de opgeschoonde trend. Die trend laat in 2010 een lichte daling zien. Dat is wel eens eerder gebeurd. We kunnen hier niet uit concluderen, dat de zeespiegelstij-ging gestopt is, maar het alarmistenverhaal over de ‘versnellende zeespiegelstijging’ kan in de prullenmand. De stijging versnelt niet, maar vertraagt. De laatste 5 jaar steeg de zeespiegel bijna 1 cm, de 5 jaar daarvoor ging het 2 maal zo hard.

 

Tja.............

as new data, models and corrections become available, … continuously revise these estimates (about every two months) to improve their quality.’

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

In elk geval past het IPCC haar voorspellingen over de zeespiegelstijging met elk rapport naar beneden toe bij. Zie de figuur hier onder. Klik op de figuur voor een vergroting.

IPCC zeespiegelstijgin-voorspelingen   Vrijheidsbeeld onder water: wanneer ?

Het vrijheidsbeeld in New York houdt dus nog wel even droge voeten...............

En anders trekt ze haar bikini wel aan (adaptatie i.p.v. mitigati, dus...).

vrijheidsbeeld in bikini

Vervolg van het Gastblog van Frans Dijkstra:

In september 2010 zag het er naar uit, dat het gemiddelde over 2010 lager uit zou komen dan over 2009. Over de eerste 9 maanden van 2010 was de zeespiegel nog geen halve millimeter gestegen ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2009. Met de te verwachten daling door La Niña had 2010 best lager kunnen uitkomen dan 2009. Zeker weten we het niet, maar ik stel me zo voor, dat men bij de University of Colorado in het zicht van deze dreigende ‘inconvenient truth’ nog eens opnieuw naar de cijfers heeft gekeken. Misschien was er wel een correctie mogelijk, die 2010 wat opkrikte en 2009 naar beneden bijstelde? Dat vereiste een ragfijn spel want 2009 kon niet onder 2008 duiken. Dus er moet heel wat gerekend zijn, daar in Colorado. In de nu openbaar gemaakte datareeks zijn alle cijfers vanaf 1992 een beetje anders geworden. En jawel hoor, over de eerste negen maanden van 2010 vindt men nu een stijging van bijna anderhalve millimeter ten opzichte van 2009. Die wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de daling in de laatste drie maanden, maar per saldo kan 2010 toch de geschiedenis in gaan als een jaar waarin de zeespie-gelstijging niet is gestopt.

Laten we blijven uitgaan van de goede trouw van deze onderzoekers. Volgens hun website gaan ze door met: ‘as new data, models and corrections become available, … continuously revise these estimates (about every two months) to improve their quality.’ Dat ze de alarmisten daarmee slechts mondjesmaat bedienen kunnen zij niet helpen. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een kostbaar en geavanceerd systeem niet de alarmerende resultaten oplevert die er van werden ver-wacht. Het netwerk van Argo-boeien dat de opwarming van de oceanen moest aantonen heeft hier ook mee te kampen.
Zou het daarom zo oorverdovend stil blijven over deze zeespiegeldata? Ik heb de Colorado-onderzoekers aan half jaar geleden gevraagd, of ze konden bevestigen, dat hun metingen laten zien dat de zeespiegelstijging vertraagt. Ze hebben mij nooit antwoord gegeven.


Bron: Gastblog van Frans Dijkstra, 17-5-2011, op climatgate.nl

Verdere literatuur over zeespiegelstijging:
- Pjotr’s dwarsliggers (België), Hoe een kleine fout een dramatische wending gaf aan het klimaatdebat, Climategate.nl, 22-2-2019.

Nils-Axel Mörner, expert in zeespiegelstijging
klik op de foto voor een vergroting
 

Mörner, Nils-Axel (1938-2020)

Professor Nils-Axel Mörner wist meer over de zeespiegel dan Poseidon zelf. Hij schreef meer dan 650 artikelen over dit onderwerp in zijn lange en voorname carrière. 

Hij werd na zijn pensionering nog bekender dan daarvoor, omdat hij besloot het risico te nemen om zich publiekelijk te verzetten tegen het valse idee, dat door het Intergovernmental Panel on Climate Change et hoc genus omne (en meer van dat soort) met winstoogmerk werd geopperd, dat de opwarming van de aarde vele meters stijging van de zeespiegel zou veroorzaken.

Lees hier het in Memoriam door Christopher Monckton of Brenchley


Bangladesh

Christopher Monckton of Brenchley haalt herinneringen op aan wijlen prof. Mörner, een gerenommeerd zeespiegel-expert.

Professor Mörner was een praktijkgerichte wetenschapper. Hij hield er niet van zich terug te trekken in een ivoren toren. Hij reisde graag de wereld rond om het zeeniveau te onderzoeken door middel van de nieuwe methode om zelf naar de kustlijn te gaan en een kijkje te nemen.

Op een keer, toen de klimaatcommunisten rapporteerden dat Bangladesh onder de stijgende golven zakte, ging hij met een groep collega-zeespiegelspecialisten op onderzoeksreis naar Bangladesh. Alle anderen waren ware gelovigen, dus ze dreven mee met de partijlijn en deden weinig metingen.

De professor was de enige die niet alleen zijn hoogtemeter gebruikte, maar hij liep terwijl hij al dik in de zeventig was, 100 meter de heuvel op en weer terug naar beneden, zodat het instrument correct gekalibreerd zou zijn. Alleen professor Mörner meldde vervolgens als resultaat van die metingen, dat de zeespiegel bij Bangladesh in werkelijkheid daalde. Hij was de enige onderzoeker die meldde dat op de weinige stranden waar de zee wel was opgerukt, dit niet was gebeurd door de opwarming van de aarde en de daaruit voortvloeiende stijging van de zeespiegel, maar doordat de lokale garnalenvissers de mangroves hadden gerooid, waarvan de wortels voorheen de kustlijn stabiel hadden gehouden.


Groot-Brittannië

700 billion on renewables....

Overheden wijten slecht-weer rampen graag aan klimaatverandering, een goedkoop, en daarom veelgewild, excuus om te verdoezelen dat ze gewoon te weinig geld hebben uitgetrokken om hun burgers te beschermen tegen redelijk goed voorspelbare weersinvloeden. Ook in ons land !


Maladiven

De Maldiven of Malediven, officieel de Republiek der Maldiven, is een eilandengroep bestaande uit 1190 koraaleilanden, gegroepeerd in 26 atollen in de Indische Oceaan ten zuidwesten van India. De eilanden liggen verspreid over een oppervlakte van circa 90.000 km², maar de totale landoppervlakte is slechts een kleine 300 km². Het grootste eiland is 5 km² groot en er zijn er maar negen die groter zijn dan 2 km². Tweehonderd eilanden zijn bewoond en nog eens 88 vormen toeristenoorden (bron Wikipedia 5-8-2018).

De eilanden liggen (met uitzondering van door de mens opgehoogde delen) gemiddeld 1,5 meter boven zeeniveau. Het hoogste punt van het land bedraagt 2,4 m en ligt op het eiland Villingili. Hiermee is het het laagst gelegen land ter wereld, met de laagste gemiddelde hoogte en met het laagste hoogste punt. De totale kustlijn bedraagt 644 km. Met 298 km² is het het kleinste land van Azië. Het grootste eiland van de Maldiven is Gan.

Er wordt al langere tijd gevreesd dat vele eilanden onder water zullen komen te liggen als de zee stijgt, zoals o.a. te lezen is in the Canberra Times uit 1988 en Trouw uit 1995 (telkens zouden de Maladiven over 30 jaar niet meer bestaan). Maar zover ik weet is er - nu 30 jaar later - anno 2018 nog geen eiland van de Maladiven onder de golven verdwenen.

Maladiven en zeespiegelstijgingklik op de tekst voor een vergroting

 

m


Trouw meldt op 4 mei 1995 wederom dezelfde boodschap:

De Malediven, een bedreigd paradijs

Als de voorspellingen ten aanzien van het broeikaseffect uitkomen, dat wil zeggen, als het warmer wordt op aarde, de ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt, zullen de Malediven dat als eerste merken. Volgens sommigen zal het paradijselijke eilandenrijk in de Indische Oceaan over dertig jaar zelfs niet meer bestaan. (cursivering en vette druk van de redactie HHvdM)

als....als...

Patrick Moore legt (op 29-9-2018 op Twitter) met enig sarcasme uit waarom de Maladiven nog steeds niet onder water staan:

In 1988 werd ook gewaarschuwd voor drinkwatertekorten voor de ca. 200.000 inwoners. Maar in 2018 schrijft de Daily Caller dat er inmiddels 417.000 inwoners zijn.......

"30 YEARS AGO OFFICIALS PREDICTED THE MALDIVES WOULD BE SWALLOWED BY THE SEA. IT DIDN’T HAPPEN

“Environmental officials warned 30 years ago the Maldives could be completely covered by water due to global warming-induced sea level rise.

That didn’t happen. The Indian Ocean did not swallow the Maldives island chain as predicted by government officials in the 1980s.

In September 1988, the Agence France-Presse (AFP) reported a “gradual rise in average sea level is threatening to completely cover this Indian Ocean nation of 1196 small islands within the next 30 years,” based on predictions made by government officials.

Then-Environmental Affairs Director Hussein Shihab told AFP “an estimated rise of 20 to 30 centimetres in the next 20 to 40 years could be ‘catastrophic’ for most of the islands, which were no more than a metre above sea level.”

The article went on to suggest the Maldives, along with its 200,000 inhabitants, could “end” sooner than expected if drinking water supplies dry up by 1992 “as predicted.” Today, more than 417,000 people live in the Maldives.”"

Bron: The Daily Caller, 21 sept. 2018.

De verkoper van dit fraaie optrekje pakt alvast zijn biezen.
Bang voor "stranded assets" ?

Maladiven villa te koop
klik op de foto voor een vergroting
  "What we need to do is nothing short of decarbonizing the entire global economy"klimaatkoning van de Maladiven
klik op de tekst voor een vergroting

Maar wellicht worden de Maladiven overspoeld door een heel andere vloedgolf...................................

Maladiven-geld uit Saoedi-Arabie
klik op de tekst voor een vergroting


Maldives to open five new airports in 2019
Zo rapporteert de Maladives Insider van 20-5-2019 (klik hier indien de link is verbroken)

vliegveld op de Maladiven: er komen er nog 5 bij !
klik op de foto voor een vergroting

Commentaren: Peter Allen: ...but weren't The Maldives supposed to have disappeared under the unprecedented rise in sea-levels by now? Or is that just over hyped nonsense?

Jim Patten: Well...a team has been their for over 30 years filming the so-called ocean rise over time. Instead...the water level has been dropping significantly, creating enormous amounts of new land and beach!


Christopher Monckton of Brenchley haalt herinneringen op aan wijlen prof. Mörner, een gerenommeerd zeespiegel-expert.

boom der kennis van goed en kwaad op het strand van de Maladiven
Boom der Kennis van Goed en Kwaad op een strand van de Maladiven

"Op een andere moment bezocht Professor Mörner de Malediven, bij welke gelegenheid hij een klein boompje van zo’n 40 jaar oud op het strand zag liggen, in blad, maar het lag op zijn kant. Het feit dat het levende boompje er na 40 jaar nog steeds wasmeters van de oceaan vandaan en inches boven de zeespiegel, vertelde hem dat er geen zeespiegelstijging was geweest sinds de boom daar was begonnen te groeien, anders zou hij zijn verdronken.

Hij informeerde ter plaatse of er onlangs een uitzonderlijke springvloed was geweest, veroorzaakt door de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel, die het boompje omver had geworpen. Hij ontdekte echter dat een groep Australische milieu-extremisten kort voor hem het strand had bezocht. Zij hadden zich gerealiseerd dat de aanwezigheid van de boom aantoonde dat de officiële zeespiegelstijging van de afgelopen halve eeuw onjuist moest zijn en hadden de boom omgetrokken. Professor Mörner zette hem weer rechtop en fotografeerde hem."

Lees hier meer over prof. Mörner


Tuvalu

Ferdinand Meeus prikt de klimaatalarmistische leugen van de COP-26 vertegenwoordiger van Tuvalu door, anno 13-12-2021:

Tuvalu geraakt niet onder water maar groeit


Kan het zijn dat de koraalriffen blijven stijgen (aangroeien) met de zeespiegelstijging ? Daar lijkt het dus wel op.

Wellicht valt het allemaal reuze mee met die verwachte overspoeling door het rijzende water en groeien de atollen gewoon mee met de zeespiegelstijging, zo schrjft The Daily Caller van 21 sept. 2018:

"However, other research suggest the Maldives and other coral islands may actually be expanding, not sinking into the sea.

New Zealand researchers published a study earlier this year based on aerial photos and satellite images of Pacific islands over the last four decades that found most atolls they examined were increasing in size.

The results echoed a 2015 study by the same lead author that also found coral island expansion. Study lead author and scientist Paul Kench told The New Scientist “that the Maldives seem to be showing a similar effect.”


709 eilanden in de Stille Oceaan en de Indische Oceaan lijken echt niet ten ondert te gaan aan zeespiegelstijging.
Over the past decades, atoll islands exhibited no widespread sign of physical destabilization in the face of sea-level rise. A reanalysis of available data, which cover 30 Pacific and Indian Ocean atolls including 709 islands, reveals that no atoll lost land area and that 88.6% of islands were either stable or increased in area, while only 11.4% contracted. Atoll islands affected by rapid sea-level rise did not show a distinct behavior compared to islands on other atolls. --Virginie K. E. Duvat, WIREs Climate Change, 29 October 2018

Literatuur:
Richel, Theo, Eilanden in de Stille Oceaan kunnen niet verdrinken – stijgen mee met zeespiegel, Climategate.nl, 7-2-2020.


Nederland

26% van ons land ligt onder de zeespiegel.

Niet alleen Al Gore overdrijft de risico's graag.

Nederland ligt niet - zoals het alarmistische IPCC-rapport uit 2007 schrijft - voor wel 50% onder de huidige zeespiegel.
Maar dat is 26%. Nog eens 29% van ons land loopt gevaar te overstromen als de rivieren massal buiten hun oevers treden, maar dat staat niet zo in het IPCC-rapport (bron: FD, 5-2-2010). Die zgn. 50% kwamen in het IPCC-rapport door een medewerker van ons onderzoeksinstituut Deltares ! Een stagiaire gestuurd of kwade opzet ?
Lees hier meer over overstromingsgevaren in Nederland, nu en in het verleden.


Na de watersnoodramp van 1953 is de eerste zgn. Deltacommissie ingesteld. De rekenmeester daarvan, wiskundige David van Dantzig, kwam in 1956 in Economica met de suggestie dat de zee met 70 cm kon stijgen. (bron: Simon Rozendaal in EW van 11-12-2021, p 75).

Het PCCC concludeerde in 2007 het volgende voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport:
de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 à 85 cm. zijn gestegen (in de 20e eeuw was dat slechts 10 cm). (Bron: FD 7-6-07). Dat laatste klopt echter niet, zoals we verderop kunnen zien in de grafiek voor 6 kuststations van Klimaatgek.nl uit 2019: in de 20e eeuw was de stijging geen 10 cm, maar ca. 20 cm, zoals de regressielijn aangeeft.

Politici beginnen zich nu achter de oren te krabben. Zo vraagt Helma Neppérus van de VVD zich in het FD van 13-2-2010 af of de commissie Veerman de plannen voor verdere dijkverzwaring nog wel moet baseren op het meest vergaande scenario van het IPCC. Zijn vraag lijkt gerechtvaardigd; in zijn boek Spiegelzee beschrijft Salomon Kroonenberg dat deltacommissie-voorzitter Cees Veerman in 2011 toegeeft dat zijn Deltacommissie voor een extreem scenario (65 tot 130 cm erbij in 2100) had gekozen om de "delta-problematiek op de agenda te krijgen" (bron: Simon Rozendaal in EW van 11-12-2021, p 75).


Onderzoek van Deltares: "het kan verkeren"

Maar onderzoeksbureau Deltares slaat in september 2018 alarm en stelt dat de zeespiegel veel sneller stijgt dan gedacht. (Zie hier onder echter een half jaar later, tegenovergesteld, bericht !).

Ap Cloosterman schrijft in een email-rondzendbrief van 20-9-2018 zijn geïllustreerde reactie:


"Tot op heden is er voor Nederland geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegelstijging.

Er is geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging, zoals professor Pier Vellinga en de voorzitter van de Deltacommissie, Cees Veerman, ons willen doen geloven. Er is sprake van een gemiddelde toename van 1,9 mm per jaar en dit is inclusief de jaarlijkse bodemdaling voor de Nederlandse kust van 0,2 mm. De bodemdaling is een nog steeds aanwezig gevolg van het herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd en het gevolg van het inklinken van de Nederlandse veenbodem. Door een daling van de bodem is de spiegel van het zeeniveau gestegen.

Een expert aan het woord: Prof.dr. Bert Vermeersen (geofysicus TU Delft): “Zeespiegelstijging is een zeer ingewikkelde materie - Ik zou geen uitspraak durven doen over de zeespiegelstijging in Nederland en Vlaanderen aan het eind van deze eeuw. De wisselwerking tussen smeltende ijskappen, oceaanstromingen en veranderingen in de aardkorst is nog onvoldoende begrepen”.
  zeespiegelstijging: paniek

In strijd met het boven genoemde alarm door Deltares, van september 2018, is een bericht dat Leon de Winter schreef op De Telegraaf internetpagina "Extra" van 12-3-2019:

"Deltares, dat een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergron is, publiceerde een rapport (red: HHvdM; ik denk Zeespiegelmonitor 2018) over de zeespiegelstijging voor onze kust. Dit meldde het instituut: ’Uit de nieuwe methode kan worden geconcludeerd dat de zeespiegel over de periode 1890 tot en met 2017, met 18,6 cm per eeuw is gestegen tot 6 cm boven NAP. Terugkijkend naar het verleden is er geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Ook blijkt dat een deel van de gemeten zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door bodemdaling (die is 4,5 cm per eeuw).

Elsevier's Simon Rozendaal besteedde (hier op 4-3-2020) aandacht aan het verschil tussen zeespiegel-alarmisme (zie b.v. Rutger Bregman (2020)) en werkelijkheid m.b.t. de zeespiegelstijging in Nederland, zoals laatstelijk door Deltares gerapporteerd in haar .

Desalniettemin......
In oktober 2021 vermeldt het NOS-journaal de nieuwste "inzichten" van het KNMI, op basis van de super-alarmistische IPCC rapportage AR6-werkgroep 1, dat, "'als dit en als dat", de zeespiegel in ons land "dan" in het jaar 2100 niet 1 meter, maar wel 1,20 zou kunnen zijn gestegen. Mijn stellihge indruk (en beslist niet alleen de mijne) is dat zowel de NOS als het KNMI - om hen moverende redenen - uit zijn op onverantwoorde bangmakerij van onze bevolking. Dit alarmisme is inmiddels schadelijk voor de volksgezondheid gebleken, met name van de jeugd en jonge vrouwen, waarvan er zijn die geen kinderen meer durven krijgen.

ANGST-beelden:

angstbeeld

climate change anxiety

Vooralsnog zit een versnelling van de zeespiegelstijging in Nederland alleen nog maar in de hoofden en gemankeerde klimaatmodellen van een stelletje alarmistische onderzoekers: Klimaatgek.nl zet ons weer even met de benen op de grond:

zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust.


Klimaatgek.nl van 8-11-2021 zet ons met haar zeer gedetailleerde analyses van getijdenmetingen ook 2 jaar later weer met de benen op de grond, zowel wat betreft Nederland als de rest van de wereld. Hier volgen letterlijk hun inleiding en hun conclusies:

Inlleiding

Geschat wordt dat de zeespiegelstijging [wereldwijd, red. HvdM] gedurende de 20e eeuw gemiddeld ongeveer 1,5 mm / jaar bedroeg [dus 15 cm. per eeuw, red: HvdM]. Dat is op basis van getijdenmetingen (boeimetingen) geschat.  De geofysische effecten die bijdroegen (schattingen) aan de zeespiegelstijging in de 20e eeuw zijn: uitzetting ( 0,4 mm/jaar), gletsjers ( 0,51 mm/jaar), landijs (0,45 mm/jaar), grondwater (0,12 mm/jaar) en antropogene effecten ( 0,05 mm/jaar). Bron: Chung-Yen Kuo (2006). Tegelijk wordt door satellietmetingen vanaf eind 1992 een gemiddelde zeespiegelstijging van 1992 t/m 2020 van 3,3 mm/jaar  (University of Colorado).

Er lijkt dus sprake te zijn van een flinke versnelling in de zeespiegelstijging. Het IPCC gaat in haar laatste rapport AR6 uit van een grote versnelling in de zeespiegelstijging op basis van de satellietdata, en het KNMI deed er in het rapport Klimaatsignaal’21 nog een flinke schep bovenop. De projecties van de zeespiegelontwikkeling in de nabije toekomst zijn onheilspellend, maar zijn -ter geruststelling- allemaal uitkomsten van modellen. Maar hoe zit het met de metingen, rechtvaardigen die de apocalyptische projecties van de zeespiegelstijging  van IPCC en KNMI?  Ik ga op zoek. Dit is deel 1, over de getijdenmetingen.

Nu volgen vele pagina's met analyses, tabellen, kaarten en grafieken, zowel voor Nederland als voor de rest van de wereld....

en tot slot:

Conclusies:

Langjarige reeksen van getijdenmetingen vertonen trends tussen 1,5 mm/jaar en 2 mm/jaar. Opvallend is dat die tijdreeksen nagenoeg geen versnellingen vertonen. Een dergelijke versnelling zou logisch zijn omdat het IPCC al jaren spreekt van een toename van de zeespiegeltrend.
Van de 620 actieve getijdenstations van het PSMSL over de gehele aarde verspreid is de gemiddelde trend 2,17 mm/jaar. De trend per jaar vanaf 1900 van die 620 stations neemt toe van ongeveer 1 mm/jaar rond 1900 tot de genoemde 2,17 mm/jaar in 2010. Die toename is vooral het gevolg van het feit dat de zeespiegelstijging sterke regionale verschillen kent. Aan het einde van de 20e eeuw was ongeveer de helft van de nieuwe stations afkomstig van het oostelijk deel van de Grote Oceaan, een gebied dat de hoogste zeespiegeltrend heeft.
Toevoeging van nieuwe stations kan een toename maar ook een afname teweegbrengen van de gemiddelde trend van getijdenstations op aarde, afhankelijk van de herkomstregio. Dat geldt trouwens ook als er stations verwijderd worden. Figuur 17 [zie direct hieronder] toont nog behoorlijk veel kustenstreken waar weinig tot geen getijdenstations zijn (Afrika, tropisch Zuid-Amerika, Noord Canada, Groenland, Antarctica)
.

getijden-metingstations wereldwijd in de tijd

Hier onder volgen 2 van de 6 getijdengrafieken uit het artikel, Delfzijl met een trend van ca. 2,04 mm / jaar (20 cm per eeuw) en Vlissingen met een trend van ca. 2,12 mm / jaar (21 cm / eeuw). De trends van Harlingen (ca. 1,36 mm), Den Helder (ca. 1,59 mm), Ijmuiden (ca. 2,17 mm) en Hoek van Holland (ca. 2,30 mm) zien er net zo lineair uit als de hier getoonde: hoezo versnelde zeespiegelstijging ?

getijdenmetingen in Delfzijl

getijdenmetingen in Vlissingen

Dat de zeespiegelstijging-trends zelfs in ons kleine land nog zoveel kunnen verschillen, zie je op wereldschaal nog veel sterker terug. Klimaatgek.nl van 8-11-2021 beschrijft dit als volgt: wordt vervolgd.............

Het artikel sluit als volgt af:

Er blijkt een opvallend verschil te zijn tussen de trend (2,17) mm/jaar) van de zeespiegel op basis van getijdenstations en de trend (3,3 mm/jaar) op basis van satellietmetingen. Een volgende keer dus aandacht voor die satellietmetingen .


Hier volgt vast een waarschuwing:

satellietmetingen en zeespiegelstijging


Literatuur m.b.t. de situatie in Nederland:
- Barends, F., Dillingh, D., Hansse, R en Onselen, K. (2008), BODEMDALING langs de Nederlandse kust, Case Hondsbossche en Pettener zeewering, Amsterdam: IOS Press, ISBN 978-90-5199-521-3; Overigens ontbreekt in dit boek de wel daarvoor bestemde bijdrage van dissident dr. ir. Fl. Schokking, die van mening is dat o.a. bij de Hondsboscche Zeewering de bodemdaling veel erger is dan officieel wordt aangenomen. Zijn bevindingen kunt U wèl lezen in Schokking en Nieuwland (2010):
- Bregman, Rurger, Het water komt, een brief aan alle Nederlanders, uitg. De Correspondent, 2020, 45 p. heel klein formaat.
- Deltares (2019), Zeespiegelmonitor 2018, De stand van zaken rond de zeespeigelstijging langs de Nederlandse kust, zie hier de pdf-file.
- Klimaatgek, 8-11-2021, de zeespiegel: getijdenmetingen
- Kroonenberg, Salomon (2007), De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.
(Hoofdstuk ... gaat over de zeespiegelstijging na de laatste ijstijd, en het verlies van leefgebieden, mede in de Noordzee).
- Labohm, Hans, "NOS, klimaathysterie en zeespiegelstijging", Climategate.nl, 13-12-2018.
- Rozendaal, Simon, Alles goed en wel, de zee stijgt niet extra snel, Elseviers Weekblad, 4-3-2020
- Schoneveld, Chris, Help! Dezeespiegel stijgt!, Climategate.nl, 31-10-2019


Zuid Afrika

pinguins bij Simon's Bay, Zuid Afrika

Volgens deEngelse BBC (oktober 2018) zou de Zuid-Afrikaanse penguin-populatie rond Simon's Bay afnemen door de zeespiegelstijging, maar het bleek veroorzaakt door overbevissing. Zie: BBC’s Fake African Penguin Claim–Complaint Upheld. Zie ook hier.


Literatuur m.b.t. zeespiegelstijging in het algemeen:

- Bregman, Rutger, .......

- Cloosterman, Ap, "Luctor et non emergo" - Ik worstel en kom niet meer boven, Climategate.nl, 18-11-2021

- Klimaatgek, 8-11-2021, De zeespiegel: getijdenmetingen

- KNMI, Zeespiegelstijging nu en in de toekomst, KNMI specials 03 14 november 2019,

- Kroonenberg, Salomon (2007), De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.
(Hoofdstuk ... gaat over de zeespiegelstijging na de laatste ijstijd, en het verlies van leefgebieden, mede in de Noordzee).

- Kroonenberg, Salomon, Spiegelzee, de zeespiegelgezchiedenis van de mens, uitg. Atlas Contact, 2017.

- Rozendaal, Simon, Een gedachte die mij kwelt: 't poolijs dat smelt, EW, 11-12-2021, p. 75

- Schoneveld, Chris, Help! De zeespiegel stijgt!, Climategate.nl, 31-10-2019

- Schukken, Folkert, Een laagdrempelig overzicht van de klimaat"problematiek", Climategate, 16-5-2020.


gregory Wrightstone
Gregory Wrightstone, Geologist and Executive Director of the CO2 Coalition

Bekijk hier zijn video-inteview van 4-1-2022 met critische stellingnames. O.a over de zgn. "million extinctions" een misleidende claim van de VN en over de afname van ernstige tornado's, het niet versnellen van de zeespiegelstijging en de relatie tussen klimaatveranderingen en heksenvervolging.U bent hier: inhoudsopgave - water - zeespiegelstijging
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin