Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies  


Herbebossing

staatsbosbeheer-oude bomenposter
klik op de foto voor een vergroting

U bent hier: inhoudsopgave - bossen en vegetatie - herbebossing

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

CO2-en O2-bomencyclus

CO2-binding door bomen
Bomen leggen bij hun groei CO2 vast, waardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht vermindert tot dat de boom ooit wordt verbrand of is verrot. Ook houtproducten blijven de CO2 binden totdat ze verbranden of verrotten.
CO2-opslag van verschillende boomsoorten is onder meer afhankelijk van hun groeiplaats. Sicirec beschikt over een database met de diverse boomsoorten in diverse groeigebieden. Als leidraad geldt dat bomen in Europa gemiddeld 150 ton CO2 per hectare (ha.) kunnen vastleggen.In het tropisch regenwoud kan dit oplopen tot 300 ton.
Maar bomen hebben naast hun eigen CO2-opslag ook een positief effect op de CO2-opslag van de totale biomassa (inclusief struiken en planten) van een hectare bos, zowel boven als onder de grond. Hierdoor kan de totale CO2-opslag van een met bomen aangeplante ha. grond oplopen tot meer dan 300 ton in Europa en meer dan 600 ton in de tropen.

CO2-neutraal worden door bomenaanplant:
Sicirec stelt dat je 50 nieuwe bomen in de tropen (of 100 in Europa) moet aanplanten om 1 ton CO2-uitstoot te compenseren. Voor de gemiddeld 11 ton per jaar per Nederlander (incl. industriële uitstoot) is dat dus jaarlijks 550 bomen in de tropen aanplanten of 1100 in Europa. Dat is minder als je als individu niet mee wilt planten voor onze nationale industriële productie en transport, en het gewoon houdt bij de eigen directe en indirecte CO2-uitstoot.

Is er op de aardbol voldoende ruimte voor bosaanplant om als wereldbevolking CO2-neutraal te worden ?
Er zijn anno 2005 6,5 miljard mensen, die gemiddeld 1,15 ton CO2 per jaar uitstoten (FD van 7-2-2007), tezamen dus ca. 7,5 miljard ton CO2. Maar in de westerse landen is de uitstoot 10 maal zo hoog als gemiddeld. Dus als de welvaart en consumptie in ontwikkelingslanden sterk stijgt, wordt die jaarlijkse 7,5 miljard ton CO2-uitstoot waarschijnlijk een veelvoud er van. 2 maal ? 5 maal ? Dus jaarlijks 15 of zelfs 37,5 miljard ton CO2 uitstoot ?

Volgens Sicirec is er wereldwijd ruim 3 miljard hectare land geschikt voor de aanleg van nieuwe bossen. Als we evenveel in gematigde zones als in de tropen planten, dus per ha. aanplant 450 ton CO2 gaan binden, dan kunnen we met 3 miljard ha. wel 1350 miljard ton CO2 gaan binden. Het duurt natuurlijk wel vele jaren (20 à 50 à 100 ?) tot die bomen tot wasdom zijn gekomen en die 450 ton/ ha. is gebonden. Als we uitgaan van 25 jaar, dan wordt per jaar 1350 : 25 is 54 miljard ton gebonden.

Wordt het door massale bosaanplant dan weer kouder op aarde ?
Stel nou eens dat we dat morgen allemaal konden aanplanten (wellicht heeft het er ook ooit allemaal wel gestaan), krijgen we dan een acuut CO2 tekort ? Wordt onze broeikas dan opeens een vrieskast ? Begon de ijstijd ruim 100.000 jaar geleden niet toen heel Europa vol bebost was ?
Wie het weet mag het me uitleggen !

Anderzijds............................

Is het einde van de laatse ijstijd (ca. 10.000 jaar geleden) veroorzaakt door herbebossing van de poolregio ?
Het einde van de laatste ijstijd zou juist zijn veroorzaakt door herbebossing in de poolregio op het noordelijk halfrond:
Onderzoekers van de Carnegie Institution in Washington stellen dat prehistorische jagers zoveel mammoets (herbivoren = planteneters) heben gedood, dat in de poolregio berkenbossen konden ontstaan. Daardoor kon de (ooit besneeuwde) grond niet langer het zonlicht weerkaatsen: de witte sneeuw maakte plaats voor een donker zonlichtabsorberend landschap en zette zo een cyclus van opwarming in gang, al lang voordat de mammoet definitief was uitgestorven (bron: FD, 16-7-2010).

Is het begin van de kleine ijstijd (ca. 1580 - 1850 (mede) ontstaan door herbebossing ?
De kleine ijstijd  (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_ijstijd) zou volgens de Amerikaan William Ruddiman wel eens door herbebossing veroorzaakt kunnen zijn !  Dit nadat in China (al vanaf 1334) wel 2/3 en in Europa (tussen 1347 en 1350) 30 à 40 % der bevolking was gestorven aan de pest, de zgn. Zwarte Dood, en daardoor de ontbossing stopte en de natuurlijke herbebossing weer zijn gang kon gaan ! In 2003 schreef hij een artikel in het tijdschrift Climate Change waarin hij aannemelijk maakte dat de mens al duizenden jaren bezig is het klimaat te beïnvloeden, vooral door ontbossing.
Paleo-ecoloog Tom van Hoof, vorig jaar gepromoveerd in Utrecht, deed onderzoek dat die stelling wel wat ondersteunde. Zijn conclusie: De link tussen de Zwarte Dood en de CO2-daling staat dus niet vast, maar lijkt wel redelijk aannemelijk. Kan die daling op zijn beurt de Kleine IJstijd hebben veroorzaakt? In ieder geval niet in zijn eentje, zegt Van Hoof. "Maar het zou wel kunnen dat dit een zetje aan het klimaat heeft gegeven, waardoor ook andere mechanismen zijn gaan bijdragen aan de afkoeling. Welke, dat weten we nog niet."

Literatuur:
Thomas B. van Hoof, Frans P.M. Bunnik, Jean G.M. Waucomont, Wolfram M. Kürschner en Henk Visscher: "Forest re-growth on medieval farmland after the Black Death pandemic - Implications for atmospheric CO2 levels", Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2006

William F. Ruddiman: "The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago", Climatic Change 61, 2003Algemeen wordt gesteld dat de CO2-uitstoot in de wereld is toegenomen door de industrialisatie sinds ca. 1850. Toch waren er ook andere mechanismen, waardoor juist extra CO2 werd gebonden..........
Op een wandeling in het Franse Alpengebied, boven de stad Cluse, las ik tijdens een "educatieve wandelroute" dat o.a. de (horloge-)industrie in de 19e eeuw een trek vanuit de berggebieden naar de steden te weeg had gebracht (zoals natuurlijk voor de industrie in veel Westeuropese gebieden). Hierdoor werden de Alpenweiden voor het eerst sinds de middeleeuwen minder gebruikt en nam de bebossing op de Alpenweiden op natuurlijke wijze weer toe.

klik op foto voor vergroting en tekst ------>

 
herbebossing van Alpenweiden

natuur neemt het weer over van de mens  

En waar de mens wegtrekt neemt de natuur het "gewoon" weer over, maar soms niet zo heel gewoon, zoals deze videopresentatie op schitterende wijze laat zien !

  bloemen op de rails

Ook in China en Rusland worden tegenwoordig grote gebieden herbebost met natuurlijke opslag omdat mensen er wegtrekken naar de steden. Zelfs in zo'n grote mate dat er minder wind op aarde is vanwege de "verruwing" van het aardoppervlak !

Maar voor het bedrijfsleven is dit soort vergroening van de wereld natuurlijk geen goed verdienmodel......

carbon offsetting co.-natuurlijke bomengroei is geen goed verdienmodel

klik op het cartoon voor een vergroting


Het sprookje van de herplant na boskap.

Een volwassen boom neemt enorm veel CO2 op en geeft zuurstof af.

Als zo'n boom gekapt wordt duurt het 30 tot 100 jaar voor hij weer zo'n omvang en CO2 opname heeft gerealiseerd.

Maar in de beginjaren stelt dat hoegenaamd niets voor.
Er is wel berekend dat je 1700 nieuw boomjes zou moeten poten om onmiddelijk hetzelfde effect te krijgen qua CO2-opname.

Als energiebedrijven of overheden dus stellen dat ze voor elke gekapte boom een nieuwe terugplanten, dan levert dat op zo'n moment slechts 1/1700e op van wat er stond !!!

Aanvankelijk schiet dat dus qua CO2-opname niets op en zullen de natuurbewoners "dakloos zijn"

Het getal 1700 hangt natuurlijk af van de grootte van de te planten boom, maar het gaat ons hier meer om het algemene idee dat 1 boom herplanten geen "zoden aan de dijk zet".

Het hele eco-systeem wordt door boskap voor lange tijd ernstig verstoord.

  herplanten voor gekapte bomen

Beleidsmakers menen dat herbebossing van West-Europa een effectieve bijdrage kan leveren aan het tegen gaan van klimaatverandering (bron: Livestro in het FD van 29-8-2009).

Na ruim een een eeuw zie je in Europa meer verstedelijking, maar ook heel veel meer bebossing: zie de video:

herbebossing van Europa sinds 1900.......................bebossing europa in 2010

klik op de kaarten voor een vergroting

legenda

Maar de op de kaarten getoonde vergroening betekent niet automatisch dat de kwaliteit der bossen en biodiversiteit er ook zo sterk op vooruitgaan. Echt oerbos met een grote biodiversiteit wordt, vermoed ik, steeds kleiener. Het meeste bos in Duitsland en Zweden schijnt productiebos te zijn. Dat geeft relatief weinig biodiversiteit. In Portugal is veel herbebossing gepleegd met Eucalyptus bomen (die ruiken lekker en zijn goed voor de luchtwegen), maar oorspronkelijk horen ze er niet, zeker niet als grote plantages. Ze blijken erg brandbaar en bij toename van droogte zijn ze dus erg kwetsbaar voor bosbranden.Overpeinzingen
De natuurlijke rijkdom (biodiversiteit) die de mens in "zijn beginne" aantrof is vaak al niet meer, veel bergen zijn ontbost, "voor goed" van aarde ontdaan, althans in onze tijdrekening. Veel dieren en planten bestaan slechts nog als tekening, als gedroogd of opgestopt exemplaar in onze musea, door menselijk ingrijpen voor goed uitgeroeid. Natuurlijk hebben we ook veel fossielen en skeletten van soorten die niet door de mens zijn uitgeroeid, maar door evolutionaire selectie en de natuurlijke klimaatwisselingen, waaraan onze aarde nou eenmaal onderhevig is. Velen menen dat we wat dat aangaat de natuur momenteel te veel helpen en daarmee versneld een rampzalige klimaatverandering teweegbrengen. Vinden we dat erg voor de natuur ? Nou, het lijkt me dat het vaak juist erg voor de mens wordt gevonden. Al die bewoners in de delta's en aan onze kusten. Die zouden hun huizen onder water zien komen te staan, en erger.

We werpen ons liever op begrippen als energiebesparing en de ontwikkeling van "schone" energie, en vergeten graag dat het eenvoudigweg de steeds uitdijende existentie van de menselijke soort is, die maakt dat de wereld die we eens als soort aantroffen, ooit door onze soort zal worden achtergelaten in een desolate toestand. Het "ga heen en vermenigvuldigt u" is deerlijk uit de hand gelopen en onomkeerbaar.

Of toch niet ?

Kunnen we onze bergen weer van aarde voorzien en er oerwouden op aanleggen ? Kunnen we het natuurlijk bosareaal weer doen toenemen ? Woestijnen doen verdwijnen, verdwenen soorten weer tot leven wekken ? Kunnen we soms voor God spelen ?

Wie weet .............. inmiddels wordt de wereld als geheel weer groener en neemt in Europa het bosareaal de laatste 100 jaar sterk toe. Zie verder op deze pagina.


Teakplantages

Herbebossing middels teakplantages vindt plaats in vele landen, overigens vaak met vallen en opstaan. Lees de "teakfiles" van de bekende Nederlandse bosbouwkundige Dr. Ir. Paul Romeijn en een artikel van de bekende Venezuelaanse bosbouwkundige Dr. Julio Cesar Centeno


Ecologische netwerken
Eén manier om te werken aan herstel van de natuur is het bevorderen van zgn. ecologische netwerken. Door naburige (versnipperde) natuurgebieden (kerngebieden) middels corridors met elkaar te verbinden, onstaat een netwerk van natuur, oftewel een ecologisch netwerk. Die netwerken kunnen de biodiversiteit (de verscheidenheid aan plant- en diersoorten) beschermen en bevorderen. Sinds ca. 1970 probeert men zulke netwerken te maken op zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau. Nederland kent bv. zijn "Ecologische Hoofdstructuur". Door versnipperde leefgebieden van flora en fauna te verbinden wordt de levensvatbaarheid van dier- en plantensoorten verbeterd door:
- vergroting van het leefgebied
- het mogelijk maken van seizoenstrek
- het mogelijk maken van genetische uitwisseling met andere lokale populaties van dezelfde soort
- het voor individuen mogelijk maken hun leefgebied te verlaten, bv. vanwege klimaatveranderingen.

Ecologische corridors bestaan uit kerngebieden (core areas), corridors en bufferzones. Zie de afbeelding hier naast

Lees meer over ecologische netwerken en biodiversiteit:
- in het Nederlands (2 p. pdf-file), door ing. E.H. Kielman (2008), directeur bij de Sicirec Group B.V.
- in het Engels (9 p. pdf-file) door de Sicirec Group B.V. (2008)

  ecologische corridors

Biodiversiteit
Het woord biodiversiteit is een samentrekking van bilologische diversiteit, volgens de dikke Van Dale: "de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten". Bovengenoemde ecologische netwerken kunnen de biodiversiteit zowel beschermen als doen toenemen. Biodiversiteit is o.a het gevolg van de grote verscheidenheid aan milieu- en klimaatomstandigheden en het vermogen van organismen om zich daaraan aan te passen.

tropisch regenwoud   Het tropisch regenwoud is een van de meest diverse ecosystemen ter wereld: ze wordt ook wel "de medicijnkast van de wereld" genoemd. Maar mensen zijn sowieso volkomen afhankelijk van een goed functionerende natuur: voor ons water, voedsel en allerlei materialen voor het dagelijks leven. Zonder voldoende bijenvolk bv. zou het mensenvolk ook niet meer kunnen gedijen bij gebrek aan bestuiving van bomen, bloemen en gewassen.

Vroeger werd de biodiversiteit vooral bedreigd door de jacht op dieren en het verzamelen van planten, bessen en gewassen. Tegenwoordig vooral ook door versnippering van de natuur, door ontbossing voor bv. landbouw en brandstof. En de landbouwmethodes, waaronder bemesting, dragen ook bij aan verschraling der natuur, door verzuring van de grond, en verdroging van de landbouwgronden. Monocultures in grote gebieden doen de biodiversiteit ook afnemen en plagen toenemen.
Soorten die afhankelijk zijn van grote leefgebieden zijn natuurlijk extra gevoelig voor versnippering der natuur en kunnen daardoor uitsterven; plaatselijk of helemaal. Vooral bosdieren en -planten worden in hun voortbestaan bedreigd door versnippering.

Om versnippering tegen te gaan maakt men sinds de jaren 1970 ecologische netwerken, van kerngebieden, corridors en bufferzones, zowel op regionaal, nationaal als internationaal gebied. Zie boven onder "Ecologische netwerken".

Lees meer over biodiversiteit en ecologische netwerken:
- in het Nederlands (2 p. pdf-file), door ing. E.H. Kielman (2008), directeur bij de Sicirec Group B.V.
- in het Engels (9 p. pdf-file) door de Sicirec Group B.V. (2008)


Boomfeestdag
Anno 2009 wordt er in Nederland al 53 jaar lang Boomfeestdag gevierd.
Op 18-3-2009 werd die in Oirschot (NB) gevierd met o.a. onze staatssecretaris van defensie en minister van landbouw. Eregast was de Jordaanse prins Hamzah, die voorzitter is van de recent opgerichte Jordaanse stichting Boomfeestdag. De Stichting Boomfeestdag is gevestigd in Tilburg.

Geef eens een boomplantcertificaat cadeau , zomaar, of voor een geboorte, verjaardag, Sinterklaas, Kerst, maar vooral voor het milieu. Dat kan in het prachtige sociaal-ethisch verantwoorde herbebossings- en natuurbeschermings-project Arbolivia


 


Bolivia
- Arbolivia project:
Sinds 2007 werkt Sicirec met haar partners in Bolivia aan een ruim 7.000 ha. groot herbebossings- en natuurbeschermingsproject op sociaal-etische en ecologische grondslag, in samenwerking met locale autoriteiten en ca. 2.000 locale boeren. Deze boeren bestemmen een deel van hun land voor commerciële herbebossing met locale boomsoorten. Tevens wordt minimaal 20% van het gebied bestemd als blijvend en wettelijk beschermd natuurgebied, waar geen hout mag worden geoogst of verbrand. Op die manier wordt het Amazonewoud ter plekke beschermd tegen verdere afkalving. De boeren wordt geleerd hoe ze hun overblijvende land beter kunnen bewerken, waardoor ze er uiteindelijk toch meer aan verdienen. Ze werken tevens tegen directe betaling in de plantages van het project en delen 50% in de houtopbrengsten, waarbij de investeerders ca. 40% ontvangen en de projectorganisatie ca. 10%. Het project wordt niet alleen gefinancierd door particulieren en institutionele beleggers, maar ook door de verkoop van CO2-rechten, Groene leningen en bos-aanplantsubsidies. Ultimo 2010 zijn 1.600 ha. gepland en doen al 1.000 locale boeren mee. Er is inmiddels al US $ 3 miljoen geïnvesteerd. Sicirec zoekt particuliere investeerders (> € 5.000) voor dit project en institutionele investeerder (> € 500.000). Lees meer (in het Engels) over dit voorbeeldproject en bekijk er diverse prachtige video's van.

Geef eens een boomplantcertificaat cadeau, zomaar, of voor een geboorte, verjaardag, Sinterklaas, Kerst, maar vooral voor het milieu. Dat kan in het prachtige sociaal-ethisch verantwoorde herbebossings- en natuurbeschermings-project Arbolivia

Ethiopië
In 2019 hebben vrijwilligers in Ethiopië binnen 12 uur meer dan 353 miljoen bomen geplant, althans dat beweert de regering bij monde van minister Getahun Mekuria van Innovatie en Technologie. De Volkskrant van 30-7-2019 (klik hier indien de link is verbroken) denkt dat dit overdreven is, maar hoe dan ook, de poging mag denk ik geprezen worden !
Onderstaande foto is een voorbeeld van het gebruik in Ethiopië om rondom gebedshuizen een terrein met bomen te handhaven. Zouden we hier ook maar eens moeten doen, heerlijke osases in onze steden, zoals altijd al gebruikelijk op ons platteland. Aan de foto te zien kan Ethiopië zulke oases rond gebedshuizen ook heel goed gebruiken ...........

kerk-erf met bomen in Ethiopië  


Bomenoase bij de Ethiopische orthodoxe kerk van Mekame Selam Kolala Meskel. 

Beeld Hollandse Hoogte / Panos Pictures

(klik op de foto voor een vergroting)

bron: De Volkskrant van 30-7-2019
(klik hier indien de link is verbroken)


Israel
Herbebossing door het Joods Nationaal Fonds - JNF (internationaal opgericht in 1901 en in Nederland in 1902):

De basisactiviteit van het Joods Nationaal Fonds is het planten van bomen in Israel.
In het streven het land in alle opzichten leefbaar te maken vormt het planten van bomen een essentieel onderdeel. Bomen zorgen voor vruchtbaarheid, zuurstof en schaduw. Ze houden water en grond vast, zorgen voor zuivering van verontreinigde lucht en bieden bescherming tegen zon, wind en de immer aanwezige dreigingen van de woestijn. Bossen vormen humus en leveren water, waardoor mens en dier kunnen overleven en een plek vinden om tot rust en op adem te komen. Met andere woorden, waar bomen zijn is leven.

Het planten van bomen in Israel gebeurt natuurlijk niet zomaar, maar vindt sinds jaar en dag structureel plaats in daartoe speciaal opgerichte parken en wouden verspreid over het hele land. Het was in 1907 dat het JNF begon met het uitgeven van de eerste boomcertificaten en wel voor de aanplant van olijfbomen ten bedrage van fl. 3,50 per stuk. In 1912 werd dit ‘olijfbomencertificaat’ gewijzigd in een algemeen ‘boomcertificaat’ omdat men al snel tot het inzicht was gekomen dat voor het herstel van de natuur gemengde bebossing natuurlijk te verkiezen was boven het aanplanten van maar één bomensoort. Het eerste woud waar bomen in geplant konden worden, was het Theodor Herzl Woud (1908). In 1951 begon men met het aanplanten van het zogeheten Martelarenwoud ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Holocaust. Eind jaren ‘60 richtte men het Vredeswoud op dat een prachtige zoom vormt om Jeruzalem heen, ten behoeve van de vrede tussen alle volkeren in Israel en daarbuiten. Begin jaren ‘70 werden de eerste plannen ontwikkeld om bebossing in de woestijn mogelijk te maken, wat resulteerde in het ‘onmogelijke’ Yatirwoud in het noorden van de Negev. In 1986 opende H.K.H. Prinses Juliana het Koningin Beatrix Woud ter ere van haar dochter en in navolging van haar eigen woud en dat van haar moeder, Koningin Wilhelmina, bij Nazareth, Galilea.

Klik hier voor een overzicht van bossen die in Israel sindsdien door het JNF zijn gerealiseerd.
Zelf kunt U ook een Park of Woud oprichten. Het JNF zal U de informatie graag toesturen.

Ook ú kunt een boom planten in een van de vele parken en wouden in Israel voor uzelf of ter ere van uw geliefden, vrienden en familie, waarmee u tevens een positieve en structurele bijdrage levert aan de opbouw en leefbaarheid van Israel. Meer bomen planten kan natuurlijk ook.
Voor elke opdracht ontvangt u van ons een speciaal vervaardigd en uniek genummerd certificaat, waarop u kunt aangeven voor wie en waarvoor u de boom plant. Tevens kunt u aangeven waar u de boom geplant wilt hebben door te kiezen uit de lijst van onze parken en wouden in Israel. Voor het planten van een boom klik hier. Klik hier om de boomplant-certificaten te bekijken.

Lees hier meer over het JNF-herbebossingsprogramma in Israël.


Toen na de erkenning van de staat Israël door de VN Veiligheidsraad, in 1947, de nieuwe Joodse staat werd aangevallen door haar buurlanden, werd na bittere gevechten uiteindelijk begin 1949 de vrede, althans een wapenstilstand, gesloten. Eigenlijk meerdere bilaterale overeenkomsten. Dit was voor het JNF aanleiding om een Vredesgeschenk-aktie te ondernemen, waarvan het inschrijfbiljet hier naast is weergegeven, gedrukt door Geuze in Dordrecht, met afbeeldingen van de vredesduif, de Davidsster, een zaaiende boer en de kaart van Israël - Palestina met de Dode Zee en het Meer van Tiberias (meer van Galilea).

klik op de foto voor een vergroting ----->


(ik zoek dit soort documenten en certificaten van het JNF; mail me uw aanbod !)

  Joods Nationaal Fonds


Maleisie
Dit land wil 60% van haar landoppervlak voor bossen blijven reserveren (bron: Livestro in het FD van 29-8-2009). Vergeleken met bv. Nederland is dit heel erg veel (zie onder).


Nederland
In Nederland is anno 2013 slechts ca.12,8% van het land bebost (376000 ha.van de 2930.000 ha. grond). Waar ooit menig oerbos heeft gestaan hebben we nu 73% van ons land in gebruik voor land- en tuinbouwgronden en weiden voor ons vee.

In Nederland zorgde de energietransitie van houtstook naar fossiele energie er voor dat ons bosareaal weer kon toenemen van ca. 100.000 ha. in 1750 tot 260.000 ha. in 1910 en al weer 376.000 ha. in 2013 (bron: Ralf Bodelier in het Financieel Dagblad van 13-7-2019). En ondanks dat er - volgens het Bosbeleidsplan van 1993 - in Nederland duidelijke behoefte is aan nieuwe bossen, blijkt het bosareaal sinds 2013 af te nemen vanwege - wat ik ervaar als - de huidige klimaatgekte:

Bodelier: "Sinds 2013 krimpt het Nederlandse bos met 1350 hectare per jaar. Vooral Staatsbosbeheer zet er stevig de bijl in. Deels omdat de organisatie hout moet verkopen om zijn eigen broek op te houden, deels om heide en zandverstuivingen aan te leggen en deels omdat we af willen van fossiele brandstoffen.

Volgens Staatsbosbeheer is op dit moment meer dan 90 procent van onze ‘groene stroom’ afkomstig uit biomassa. En die bestaat voornamelijk uit hout. Daarmee schakelen we weer terug naar de situatie van voor de industriële revolutie. Overigens komt het meeste hout uit Amerikaanse en Canadese bossen".

We mogen alleen daarom al slechts positief kritish naar andere landen wijzen: we hebben in de 16e en 17e eeuw het slechtst denkbare voorbeeld gegeven, lijkt me en lijken nu opnieuw "de fout" in te gaan........

 

 

amigo, we need that tree

 

Hein de Kort: ontbossing om de hoek

Hein de Kort's visie op onze bemoeienis met ontbossing elders in de wereld; klik op foto voor vergroting
bron: FD, 8-11-2010

Als Nederland zien we wel de splinter in het oog van de ontwikkelingslanden, maar niet de biobranstof-houtbalk in in onze eigen ogen. Zie Matthëus 7:1-12


Saoedie-Arabië

herbebossing in Saoedie Arabie  

Saoedi-Arabië wil dit decennium tien miljard bomen planten om de CO2-voetafdruk in te krimpen en erosie tegen te gaan. Het land wil de CO2-uitstoot de komende jaren met de helft verminderen en andere landen in het Midden-Oosten ertoe aanzetten vergelijkbare plannen te maken.

Bovendien wil het een leidende rol spelen in de vergroening van het Midden-Oosten. Met het Groene Midden-Oosten-plan hoopt Bin Salman dat er elders in de regio nog eens 50 miljard bomen geplant worden. Dat zou van het initiatief het grootste herbebossingsplan ter wereld maken.

Bron: Nu.nl, 2-4-2021

Hoe Saoedi-Arabië te werk wil gaan met de herbebossing is nog niet duidelijk. Zo regent het in het land gemiddeld twintig dagen per jaar, tegenover gemiddeld 186 dagen met regen per jaar in Nederland.

Voor landbouw maakt Saoedi-Arabië daarom veelal gebruik van zogeheten fossiel water, oftewel grondwater dat al eeuwen in de grond zit en niet meer aangevuld wordt. Hierdoor moeten sommige akkers na een aantal jaar opgegeven worden, omdat het grondwater in de bodem te laag staat of simpelweg op is.

Literatuur:
- Saoedische kroonprins zegt 10 miljard bomen te willen planten Climategate.nl, 23-10-2022


Verenigde Staten (USA)
Herbebossingsprojecten vormen een belangrijk onderdeel van de recente klimaatveranderingswetgeving in de Verenigde Staten (bron: Livestro in het FD van 29-8-2009).


Wereldwijd

groenere wereld door meer CO2


De wereld wordt groener dooe toename van CO2: klik op de kaart voor een vergroting
Zie hier voor verdere uitleg van deze grafiek die komt uit onderzoek van Zhu et al. (2016)


Deze vergroening wordt geenszins teniet gedaan door toenemende droogte in de 21e eeuw.

Chen et al., 2024 say the LAI [greening] trend in the 21st century is robustly positive, and that 2001-2020 “global greening is an indisputable fact.”

The satellite data indicate that 55.15% of global areas are greening “at an accelerated rate,” whereas just 7.28% have undergone a browning trend since 2001.

CO2 fertilization is still the dominant driver (75.63%) of Earth’s 21st-century greening trend.

Any drought trends in recent decades cannot overtake the positive CO2 fertilization effect, as all drought does is slightly slow the acceleration of the CO2-induced greening trend.

 


Klik op de kaartvoor een beter leesbare vergroting.

Bovenstaande teksten en de afbeelding zijn ontleed aan een uitgebreide beschrijvinfg van Chen et al. 's (2024) onderzoeks-artikel, door Kenneth Richard, New Study Shows Global Greening An ‘Indisputable Fact’, Driven By CO2 Fertilization, Climate Change Dispatch, 31-1-2024,

Literatuur:
- Chen, Xin, Chen, Tiexi, He, Bin, Liu, Shuci, Zhou a, Shengile & Shi e, Tingting, The global greening continues despite increased drought stress since 2000, Global Ecology and Conservation, Volume 49, January 2024.Uit recent satelliet-onderzoek (J.F. Bastin et al., Science  12 May 2017: Vol. 356, Issue 6338, pp. 635-638) is gebleken dat er 467 miljoen hectare bossen zijn ontdekt, die voorheen nog niet met satellieten waar te nemen waren. Het betreft gebieden met geringe "boomdichtheid" in zgn. 'drylands", zo genoemd omdat ze minder water ontvangen door regenval dan dat de bomen en planten afgeven. Deze ontdekking voegt 9% toe aan het wereld-wijde bos-areaal. Dat is gelijk aan 60% van het oppervlak van Australië !


meer bossen in drylands

A new global analysis of the distribution of forests and woodlands has “found” 467 million hectares of previously unreported forest – an area equivalent to 60% of the size of Australia. The discovery increases the known amount of global forest cover by around 9%, and will significantly boost estimates of how much carbon is stored in plants worldwide. The new forests were found by surveying “drylands” – so called because they receive much less water in precipitation than they lose through evaporation and plant transpiration. These drylands contain 45% more forest than has been found in previous surveys. We found new dryland forest on all inhabited continents, but mainly in sub-Saharan Africa, around the Mediterranean, central India, coastal Australia, western South America, northeastern Brazil, northern Colombia and Venezuela, and northern parts of the boreal forests in Canada and Russia. In Africa, our study has doubled the amount of known dryland forest.

The world’s drylands: forested areas shown in green; non-forested areas in yellow. Bastin et al., Science (2017) With current satellite imagery and mapping techniques, it might seem amazing that these forests have stayed hidden in plain sight for so long. But this type of forest was previously difficult to measure globally, because of the relatively low density of trees. What’s more, previous surveys were based on older, low-resolution satellite images that did not include ground validation. In contrast, our study used higher-resolution satellite imagery available through Google Earth Engine – including images of more than 210,000 dryland sites – and used a simple visual interpretation of tree number and density. A sample of these sites were compared with field information to assess accuracy. Full post (lees het hele artikel)

Bron: https://www.thegwpf.com/planet-earth-covered-in-much-more-forest-than-thought/ d.d. 11 mei 2017

I Love Trees cartoon

plant een boom voor elke windmolen

stichting the tree party

De Partijvan de planten is geen actieve partij, maar de Stichting the Tree Party wel ! Klik hier voor meer info


U bent hier: inhoudsopgave - bossen en vegetatie - herbebossing

Zie verder op onze volgende webpagina's:

bossen

Nederlandse bossen

bossen wereldwijd

bomen

ontbossing

Partij voor de planten

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin