Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies


Klimaat-psychologie

stop and think


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer & klimaat - klimaat-psychologie

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin


Freeman Dyson:
“… the central mystery of climate science.
It is not a scientific mystery but a human mystery.
How does it happen that a whole generation of scientific experts is blind to obvious facts?
 “

(Bron: Foreword to GWPF report #18 Goklany, I.M. 2015, Carbon dioxide, The good news)


Idealisering, essentie van religieus denken

In The Elementary Forms of Religious Life (1912), het essay waarin hij probeert uit te leggen wat een samenleving samenbindt en welke invloed dit heeft op het logisch denken, stelt de Franse socioloog Emile Durkheim dat:

… de mens een natuurlijk vermogen heeft om te idealiseren, dat wil zeggen: het vervangen van de wereld van de werkelijkheid door een andere wereld waarin hij zichzelf door middel van gedachten transporteert. Alleen de mens beschikt over dit vermogen en idealisering is een essentieel kenmerk van religies.

Als het collectieve leven, wanneer het een bepaalde mate van intensiteit bereikt, het religieuze denken doet ontwaken,’ legt hij uit, ‘is dat omdat het een staat van transcendentie bepaalt die de levensomstandigheden verandert.

De vitale energieën zijn overmatig opgewonden, de hartstochten levendiger, de sensaties sterker; er zijn er zelfs enkele die alleen op dit moment voorkomen. De mens herkent zichzelf niet; hij voelt zich getransformeerd en als gevolg daarvan transformeert hij de omgeving om hem heen. Kortom, over de werkelijke wereld waarin zijn seculiere leven zich afspeelt, legt hij een andere wereld die in zekere zin alleen in zijn denken bestaat, maar waaraan hij, in relatie tot de eerste, een soort hogere waardigheid toeschrijft. In dit opzicht is het dus een ideale wereld.


 


Vijandbeelden

Macht profiteert van vijand- en angstbeelden.
Er zijn theorieën (ik hoor graag van U als die ergens goed staan beschreven) die stellen dat de Macht van de overheid (en / of een elite) zich makkelijker zou kunnen doen doen gelden onder de bevolking wanneer die bevolking er van overtuigd kan worden dat er een vijandig land is, een vijandige eigen bevolkings-groep of een levensbedreigend ander probleem.. Het volk zou dan eensgezinder worden en meer opofferingsbereid worden, met geld-donaties, belasting betalen of inzet van eigen leven, wanneer het bang is - angst heeft voor - zulke "problemen".

Het zondebokmechanisme is een verschijnsel binnen groepen, kleine (zoals gezinnen), maar ook in veel grotere verbanden (schoolklassen, leger, kantoorpersoneel, familie, natie). Binnen groepen is het voorkomen van een zondebok, die de ziektes en frustraties van het gezin (of de groep) op zich krijgt geprojecteerd, geen ongewoon fenomeen. De ‘rol’ van zondebok komt dan vaak toe aan de zwakkere in de groep. De kern van het zondebokmechanisme is echter dat, zelfs indien deze zwakkere uiteindelijk uit de groep zou worden gestoten, het groepsmechanisme vervolgens een nieuwe zondebok zal ‘aanwijzen’ en wel omdat het groepsmechanisme dit feitelijk vraagt/nodig heeft om de in het systeem aanwezige spanning af te voeren. (bron: Jeroen Hetzler, Climategate 8-8-2019).

Vijandbeelden: eigen bevolkingsgroepen
Het nazi-regiem in Duitsland maakte gretig misbruik van, al eeuwen bestaand, bedekt of openlijk antisitisme (o.a. pogroms en dicriminatoire wetgeving): "Die Juden sind unseren Unglück" was een speerpunt-thema in de nazi-propaganda, die al snel overging op discriminatie, ontneming van burgerrechten en bezittingen en uiteindelijk de"holocaust", het op industriële schaal vermoorden van ca. 6 miljoen joden. Ook andere groepering van zgn. "Untermenschen" , zoals Roma, homofielen en geestelijk gehanicapten werden vervolgd en gedood. Zie ook verderop onder "propaganda".

Vijandbeelden: andere landen
Ook hierin wist het nazi-regiem, met minister van propaganda Goebbels, praktisch bezien, een heel volk achter zich te scharen (een minderheid van dissidenten daargelaten), die op demonstraties scandeerden "Wir wollen den totalen Krieg": heel Europa was opeens de vijand van het Duitse volk. Lees ook maar eens "Escape from Freedom" (1941) van de Duitse psycho-analyticus Erich Fromm, leerling van Freud. In het Duits: Die Furcht vor der Freiheit. In dit boek analyseert Fromm hoe het Duitse volk - psychologisch gezien - tot dit soort gedrag kon komen.


Religie: samenwerkingsverbanden met de wereldlijke machthebbers.
De religieuse angst voor de hel, de duivel, hekserij, ketterij, voor het einde van de wereld (de apocalyps) en het laatste oordeel Gods hielden de bevolking eeuwen lang onder de duim. Zwoegend en arm als het hard werkende volk was, en met nog hogere belastingen voor de gegoede burgerij, werden enorme, uiterst kostbare godshuizen (kathedralen) gebouwd (de "aflaat" was het financierings-instrument voor de bouw van de Sint Pieter in Rome) en kastelen of paleizen voor de wereldlijke heersers, prachtige kloosters voor de kerkvaders, bisschoppen en monikken. De machthebbers hadden het goed, de arme arbeiders niet. Kerk en wereldlijke leiders hielden elkaar in stand als twee-eenheid van de macht, gebaseerd op angst.

abraham offert zijn zoon  

Het Godsbegrip in de Christelijke kerk kent twee kanten, de Goede Vader die over zijn kudde van gelovigen waakt, maar ook de Wrekende God, die kan straffen als hij niet wordt gehoorzaamd.

De ultieme onderwerping van de mens aan god wordt verbeeld door Abraham die op bevel van God bereid was zijn enig geboren zoon te offeren. Dit is moreel de meest verwerpelijke gruweldaad denkbaar.

Abraham koos voor onderworpenheid boven eigen moreel besef. Wat wil een machthebber nog meer ?

geraadpleegde bron: Hans Labohm, Climategate.nl d.d. 25-4-2018).

In de film "Troje" wordt indringend verbeeld hoe de aanvoerder van de Grieken, koning Agamemnon, na raadpleging van een ziener, zijn enige dochter, Ifigeneia, moest offeren om een gunstige wind af te smeken, die de vloot kon doen uitvaren naar Troje. Hij en ook zij, waren hiertoe bereid, maar net als in het bijbelse verhaal ging het offer op het laatst net niet door (in de film wel).

Maar religie heeft nog andere aspecten die het volk rustig houden en hoopvol ondanks hun ellende en angsten: de hoop op verlossing en een verblijf in de hemel, alsmede het besef dat God almachtig is en volledig bepaalt hoe je leven verloopt, goed of slecht. Dat je daar zelf maar weinig of niets aan kunt veranderen (een belangrijk onderwerp tijdens de Synode van Dordrecht). Zo lang je je rustig hield en braaf deed wat overheid en kerk van je verlangden, kwam uiteindelijk de verlossing van alle aardse ellende en kwam je na een positief Laatste Oordeel uiteindelijk in de hemel. Ook ISIS-strijders geloven dat ze in de hemel komen, die- zeker voor jonge mannen - als zeer aantrekkelijk beschreven wordt.....


Bidden en smeken tot de goden voor beter weer
Eeuwen lang, maar ook nu nog in vele landen, wordt er tot de goden gebeden voor beter weer: meer regen, minder regen, het afnemen van stormen , van droogte, van overstromingen, kortom van Extreem Weer, dat oogsten kan doen mislukken en mensen kan doen verdrinken, verhongeren of bevriezen.Het klimaat kan uitdagend zijn, maar het weer is soms hopeloos.

indiase priesters bidden voor regen

 

Sinds het begin van onze geschiedenis, en waarschijnlijk ver daarvoor, baden, offerden en smeekten mensen hun goden voor zon, maan, donder en bliksem, wind uit alle richtingen en nog veel meer. Men aanbad de laatste millennia in Christendom, Jodendom en Islam slechts één God, (ook voor het weer, de oogst en bv. een behouden thuiskomst van de zeevarenden) maar er werd en wordt buiten die religies ook veel gebeden tot heel specifieke goden voor bepaalde aspecten van hemel en aarde,

Middels gebeden, offerandes en rituelen gaven en geven mensen blijk dat ze dachten en denken via een bepaalde God invloed te kunnen uitoefenen op het weer en / of het klimaat, zon, regen en wind, het jaarlijks overlopen van de rivieroevers ten behoeve van de landbouw. etc. De priesterkasten, die leefden op basis van deze gedachten, hadden natuurlijk weinig op met dissidente meningen. De ketters konden beter worden geofferd en verbrand. Wie zou hebben voorgesteld om eens een jaar niet te bidden voor het overstromen van de Nijl, gewoon als wetenschappelijk experiment, zou het waarschijnlijk slecht zijn vergaan. Maar de Nijl overstroomde onafhankelijk van gebed en bevruchte daarmee de akkers om voedsel te verbouwen.

 

 

Zijn we momenteel - net als in vroegere eeuwen - bezig op rationele wijze gebruik te maken van wat de wind ons aan energie kan leveren of worden na de zonnetempels, pyramides en kathedralen momenteel de windgoden aanbeden ? En ligt - zoals altijd - het volk krom voor de absurde kosten er van ? Lees meer over klassieke en moderne windmolens

<--------- FD, 24-7-2008: Hindoepriesters voeren in de Indiase stad Hyderabad rituelen uit tijdens hun bedes om regen

 

Wat Syriers ooit geloofden: invloed van jo-jo's op droogte
(Bron: Climategate .nl d.d. 21-9-2013, door Hajo Smit)

jojo-afbeelding  

Cal Thomas in de Washington Examiner:

Just how silly this is getting is an assertion by some activists that the current tensions in Syria might be linked to climate change. That’s not as harebrained as a newspaper report in January 1933, which said, “Yo-Yo Banned in Syria, Blamed for Drought by Moslems.” The Syrians of 1933 actually believed the up and down of a toy yo-yo affected the weather. If it went down and sprang right back up, rain. If it went down and didn’t spring up, drought. Police reportedly patrolled the streets, confiscating the toy.

 

Ooit werden maagden in vulcanen gegooid om de goden te sussen (bron: Gideon Rozner)

Gedurende de Kleine Ijstijd werden heksen vervolgd en gedood omdat ze verantwoordelijk werden gehouden voor misoogsten en slecht weer (zie verderop onder Heksen).


Mede door het verlichtingsdenken zijn steeds meer mensen gaan beseffen dat ze ook een vrije wil hebben en dat niet alles door een God wordt bepaald. Dat ze zelf als individu of als gemeenschap invloed hebben op het reilen en zeilen in de wereld. Er wordt zelfs wel beweerd dat :

- "Climate change is the religion of people who think they're too smart for religion" ( Tom Nelson@tan123 ).

Church of Climatology
Maar ook dat:
- "Religion is a culture of faith; science is a culture of doubt" (Richard Feynman  / @ProfFeynman).


Overschatten we onze mogelijkheden het klimaat te beïnvloeden ?

In de psychologie wordt beschreven dat er mensen zijn die alles wat hen overkomt vooral toeschrijven aan mensen, instanties of gebeurtenissen buiten hen om, en andere mensen, die juist geloven dat zowel hun falen als hun succes vooral te danken of te wijten zijn aan hun eigen inzet of nalatigheid. Men spreekt dan van "extern attribueren" of "intern attribueren". Natuurlijk hebben de meeste mensen iets van beide neigingen in zich: het verkeersongeval was de schuld van de ander, het behalen van het diploma eigen inzet. Zo houden we ons geestelijk een beetje overeind. Voor wie niet meer of niet meer zoveel in God of de Goden glooft is het - zeker voor hen die "intern attribueren" - nog maar een kleine stap om te gaan denken dat hij of zij zelf het weer of klimaat kan beïnvloeden.

einde ijstijd veroorzaakt door menselijke activiteiten

Inmiddels kent de wereld de, door de IPCC gepropageerde, theorie (voor hun adepten is het zeker weten) van de CAGW - Catrastrophic Antropogenetic Global Warming (NL: Catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde). Maar hierover bestaat bepaald geen consensus in de klimaat-wetenschap ook al willen velen ons dat doen geloven. Zie hier.


Hoogmoed

Hoogmoed (Lat: Superbia) is een van de 7 Ondeugden die in de katholieke kerk worden gebruikt. Ze werden prachtig geschilderd door Jhieronymus Bosch

De Grieken hadden het er ook al vaak over: Het Griekse Hybris of Hubris betekent hoogmoed, overmatige trots of zelfvertrouwen

Op ons Gymnasium in Winschoten werden we hiervoor regelmatig gewaarschuwd door onze docent Grieks, Syfko Tuinier.

Lange tij geloofden mensen dat de Goden het weer bepaalden, reden om aan hen te offeren en te bidden voor beter weer. In de koude Kleine Ijstijd geloofde men dat heksen vaak de oorzaak waren van slecht weer en mislukte oogsten: de heksenvervolgingen zijn berucht.

Voor het eerst sinds de Kleine Ijstijd is de mens weer gaan geloven dat onze collectieve daden het weer bepalen. Dat er een groot verschil is tussen weer en klimaat wordt daarbij gemakshalve vergeten. Zelfs onze weermensen van het NOS weerbericht hebben het over " klimaatgerelateerde weersgebeurtenissen", een contradictio in terminis.

Steve Kooning, videolezing over klimaatwetenschap
Bekijk hier de video van Steve Koonin (auteur van ""Settled ?") over wat de klimaatwetenschap wel en niet zegt over een mogelijke klimaatcrisis.
Hij concludeert dat het idee dat de mensen het klimaat zo sterk zouden beïnvloeden een vorm is van hybris, hoogmoed.

Als wereldleiders zeggen dat ze het klimaat gaan reguleren, is dat dan het een psychologische kronkel, religieuse of politieke hoogmoed, wetenschap of vileine politiek ? of is het èn, èn, èn, èn ?

world leaders meeting to control the climate  

Politieke hoogmoed ?

klik op foto voor een vergroting

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

 

Het klimaat verandert sinds het begin van de aarde. Te denken dat de mens aan de knop kan zitten om het te regelen kan worden beschouwd als hovaardij (vertoon van hoogmoed) een van de zeven Hoofdzonden

In de politiek ziet men dus hubris, zoals in 2021 beschreven door Darwall:
"The Climate Change Act (2008) was passed in the runup to the Copenhagen climate conference, which was supposed to produce a binding climate treaty. “Showing leadership through the Climate Change Act, the UK will help to drive a global deal,” Miliband asserted, showing that climate hubris is embraced by all Britain’s political parties. Now (2021), for a second time, a UN climate conference has produced a dud. The fantasy that Britain would lead and the rest of the world would follow has been exposed. The question mark over net-zero has been answered. After Glasgow, we now know that net-zero is all pain for no gain. With Britain’s political class committed to the disastrous, dead-end path of net-zero, bring on the referendum."

"De observatie dat het verlies aan geloof in de geseculariseerde wereld vormen van vervangende religies voortbrengt, is niet nieuw". Echter, vervolgt Hannah Bethke (zie hier), "bij de psychoanalyticus en sociaal filosoof Horst-Eberhard Richter, auteur van Der Gotteskomplex (Het Godcomplex), zou kunnen worden aangenomen dat het verlies van geloof aanleiding had gegeven tot een ‘dorst naar almachttechniek’. Moeten we ons niet afvragen of het van nu af aan niet de klimaatactivisten zijn die gegrepen worden door een waan van almacht om de wereld opnieuw vorm te geven volgens hun millenniumovertuigingen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de gevolgen?"

Literatuur:

- Darwall, Rupert
, After Glasgow, The 1.5°C Target Is Dead – Get Over It, climatechangedispatch, Nov. 15th 2021.

- Godefridi, Thierry, Klimaat en religie, Climategate.nl, 16-1-2024.

- Koonin, Steven E. (2021), Unsettled - What science tells us, what it doesn't and why it matters.ISBN 9781950665792
------ Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know");
------ Zie hier een boekbespreking door Herman Quast.

- Rozner, Gideon, Onze klimaathybris, Climategate.nl, 5-11-2021


Schuld en boete


Heksen kregen ooit de schuld van slecht weer en vooral van misoogsten

  heksenjacht in de kleine ijstijd

During the Little Ice Age, experts blamed witches for climate change.
(to the left, witches are seen conjuring up bad weather).
Source: Greenwatch April 2015

 “I don’t see a whole lot of difference between the consensus on climate change and the consensus on witches. At the witch trials in Salem the judges were educated at Harvard. This was supposedly 100 per cent science. The one or two people who said there were no witches were immediately hung. Not much has changed.
(source: ” Princeton Professor Emeritus of Physics William Happer)

In zijn boek, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowd (1841), beschrijft Charles Mackay welke waanideeën mensen in de geschiedenis zoal hebben gegeloofd.

In zijn boek beschrijft hij o.a. de Hollandse zgn. Tulpenmanie (1636-1637) en de Engelse heksenvervolgingen o.l..v. heksen-"specialist" Matthwew Hopkins, die in 1647 zijn boek The Discovery of Witches schreef, een boek dat in wetboeken werd aanbevolen als methode om heksen te identificeren.

Bekijk hier hoe de heksenjacht in Engeland verliep onder leiding van de roemruchte heksenspecialist Matthwew Hopkins (de film gaat in deel 1 over de Hollandse tulpenmanie en in deel 2 over de Engelse heksenjacht).


Wrightstone (2021) geeft een overzicht in de tijd van heksenvervolgingen in Europa, die startten in de jaren 1430, geschraagd door een pauselijke encycliek van paus Innocentius VIII. de schuin gedrukte teksten hier onder komen uit zijn artikel.

De Europese heksenjachten van de 15e tot de 17e eeuw waren gericht tegen heksen die verantwoordelijk werden geacht voor epidemieën en mislukte oogsten, die het gevolg waren van de dalende temperaturen in de kleine ijstijd. De overtuiging dat kwade mensen een negatieve invloed hadden op het klimaat en de weerpatronen was de ‘consensus‘ in die tijd. Hoe griezelig veel lijkt die opvatting op de huidige, vaak herhaalde mantra dat het handelen van de mens het klimaat beheerst en leidt tot catastrofale gevolgen?

De eerste grootschalige Europese heksenvervolgingen vielen samen met dalende temperaturen toen het continent een einde zag komen aan de weldadige warmte van de Middeleeuwse Warmte Periode (850 tot 1250 na Christus). De toenemende koude die in de 13e eeuw begon, luidde bijna vijf eeuwen in van groeiende berggletsjers en langdurige perioden van regenachtig of koel weer. Deze tijd van door de natuur veroorzaakte klimaatverandering ging gepaard met misoogsten, honger, prijsstijgingen, epidemieën en massale ontvolking.

Grote systematische heksenvervolgingen begonnen in de jaren 1430 en werden later in de eeuw aangejaagd door een Elzasser Dominicaanse broeder en pauselijk inquisiteur genaamd Heinrich Kramer. Op aandringen van Kramer vaardigde paus Innocentius VIII een encycliek uit waarin de vervolging en uitroeiing van weerzinwekkende heksen door middel van dit pauselijk edict werd gelegitimeerd. De ergste misbruiken van de inquisitie en de latere systematische heksenvervolgingen werden deels door dit decreet bekrachtigd.

Heksenwaag  

Gregory Wrightstone geeft een overzicht in de tijd van heksenvervolgingen in Europa, die startten in de jaren 1430, geschraagd door een pauselijke encycliek van paus Innocentius VIII.

 

Bron: Wrightstone, Gregory, door klimaatverandering aangewakkerde heksenjacht....Toen en nu, Climategate.nl, 4-11-2021

Oorspronkelijke bron: CO2-coalition. Oct. 29th 2021

 

 

<----------heksenwaag: klik op de foto voor een vergroting

McCulloch (2008) laat in een tijd-temperatuurgrafiek zien dat het juist de kleine ijstijd was dat de heksenvervolging vooral plaats vond.

Deze eerste periode van koelere temperaturen en mislukte oogsten duurde tot de eerste paar decennia van de 16e eeuw, toen een lichte opwarming gepaard ging met verbeteringen in de oogsten. Het was duidelijk dat de pogrom tegen de weersveranderende heksen succes had gehad!

heksenvervolging in de kleine ijstijd

(de jaartallen in deze grafiek zijn onduidelijk. Ik denk dat het jaar 200 begint iets links van de 2 en b.v. 1400 iets links boven de 1 van 1400)

Helaas voor de mensen in de late Middeleeuwen maakten de veertig jaar van lichte opwarming plaats voor een nog zwaardere periode van afkoeling. De zomer van 1560 bracht een terugkeer van koude en nattigheid die leidde tot een ernstige vermindering van de oogst, mislukte oogsten en een toename van kindersterfte en epidemieën. Vergeet niet dat dit een agrarische cultuur was, bijna volledig afhankelijk van de jaarlijkse oogst om te overleven. Eén slechte oogst kon worden opgevangen, maar achtereenvolgende mislukkingen zouden verschrikkelijke gevolgen hebben, en dat is ook gebeurd.

Natuurlijk werd het ongeluk van de mensen toegeschreven aan weersveranderende heksen die het dood en verderf zaaiende weer hadden veroorzaakt, meestal in de vorm van kou, regen, vorst en verwoestende hagelbuien. Er werden gruwelijke wreedheden aan de heksen toegeschreven, waaronder Frankische heksen die ‘bekenden’ dat zij door de lucht vlogen om een smeersel van kindervet te verspreiden en zo een dodelijke vorst te veroorzaken. Op het Europese vasteland zijn er van de 15e tot de 17e eeuw waarschijnlijk vele tienduizenden vermeende heksen op de brandstapel verbrand, waaronder veel oude vrouwen die zonder man in de marge van de samenleving leefden.

heksenjacht en koud klimaat

De ergste heksenvervolgingen vonden plaats tijdens de bittere koude van 1560 tot ongeveer 1680. De moordwoede bereikte een dieptepunt met alleen al in het jaar 1563, de moord op 63 heksen in het Duitse gebied Wiesensteig. In heel Europa bleef het aantal heksen echter toenemen tot een hoogtepunt van meer dan 500 per jaar in het midden van de jaren 1600. De meesten werden op de brandstapel gezet, anderen werden opgehangen.

Het einde van de heksenjachten en de moorden hangt nauw samen met het begin van onze huidige opwarmingstrend aan het eind van de 17e eeuw. Die opwarming begon meer dan 300 jaar geleden en gaat met horten en stoten door tot op de dag van vandaag.

In de late Middeleeuwen geloofde een groot deel van de bevolking daadwerkelijk dat slechte mensen het klimaat negatief konden beïnvloeden. Het lijkt erop dat wij de lessen van de 16e eeuw en de gevaren van het aanwakkeren van ongegronde angsten voor veranderingen van ons klimaat niet hebben geleerd. Misschien zullen we in de niet al te verre toekomst kunnen terugkijken en beseffen dat mensen als Al Gore en Dr. Michael Mann de Heinrich Kramers van het begin van de 21ste eeuw waren, die ons allen ervan probeerden te overtuigen dat we het oncontroleerbare kunnen beheersen: de natuurlijke cycli van de zon en de aarde die vandaag doen wat ze doen, net zoals ze dat al vele miljoenen jaren deden.


Er zijn heel veel wetenschappers, en zeker niet de minsten, die denken dat natuurlijke invloeden veel belangrijker zijn voor het klimaat dan menselijk handelen.

De zeespiegelstijging is een voorbeeld hiervan.


Tot voor kort weten we al die weersextremen aan de wil van God of de Goden, soms ook aan heksen, maar sinds kort verwijten we het ons zelf, vanwege onze uitbundige levensstijl waarbij we veel CO2 uitstoten.
  zeespiegelstijging

(Bron: Twitter 14-6-2018)

zeespiegelstijging sinds de laatste ijstijd


ANGST-beelden:

angstbeeld

climate change anxiety

Deze psychologische aandoening wordt op ironische wijze beschreven in .....

Missy's Twitch by Jon Pepper
Klik op de foto voor een inhoudsbeschrijving

Jon Pepper is a novelist, entrepreneur, and business consultant based in New York City.

Missy’s Twitch is the fourth novel in his series, Fossil Feuds, centering on the bickering descendants of industrialist Homer Crowe and their battles with politicians, activists, competitors, and one another.

In een uitgebreide video vertelt Pepper over de hoofdfiguren in zijn geestige en informatieve boek, over klimaatalarmisme en over "climate anxiety" of "climatose" een psychologische aandoening waaraan steeds meer mensen lijden, een aandoening aangewakkerd door media en politici. Velen zijn bang dat het einde van de wereld nabij is. Maar gelukkig zijn er psychotherapeuten om te helpen !

Voor psychologische druk, zie ook verder op deze webpagina

Literatuur:

----- Molen, H.H. van der, Climatosis, Climategate.nl, 15-11-2023

----- Pepper, John (2023) , Missy's twitch, uitg. North Cove Press LLC, zowel in paperback als gebonden uitgave.


Dat de hemel naar beneden zal vallen

Zelfs de dappere Galliërs, zoals Asterix, waren toch nog ergens bang voor: dat de hemel op hun hoofd zou vallen.

Le ciel va nous tomber sur la tête !

Het vallen van de hemel op de aarde is een bekend thema bij vele religies, waar men dacht dat de hemel een soort van dak was boven de aarde.

Wie kent niet de stripverhalen van Asterix, waar de Galliers maar voor een ding bang waren, namelijk dat de hemel op hun hoofd zou vallen?

In 335 v. Chr. bevond Alexander de Grote zich in Tracië , waar hij ambassadeurs uit Gallië ontving. Hij vroeg hen wat ze het meest vreesden, in de verwachting dat ze hem het meest zouden vrezen. Maar de Galliërs zeiden dat ze nergens bang voor waren, behalve dat de hemel op hun hoofd zou vallen: "que le ciel leur tombe sur la tête".

Ze aanbaden vele goden, ook bescherm-goden en vreesden het einde van de wereld.

Deel 33 (uit 2005) van de beroemde stripverhalen van Asterix en Obelix heet in het Frans dan ook "Asterix, le ciel lui tombe sur la tête !"

De Koran beschrijft de hemel als een dak dat steunt op onzichtbare pilaren. 

Zo'n 1.000 jaar na Alexander ontstaat de Koran, waarin de volgende Aya staat: Aya 22:65.

Heb je niet gezien, dat God al hetgeen op aarde is in uw dienst heeft gesteld, en dat de schepen op Zijn bevel de zeeën doorkruisen? En Hij weerhoudt de hemel ervan op aarde te vallen behalve met Zijn toestemming. Waarlijk, God is Liefderijk en Genadevol voor de mensen".

Bronnen:
- forums.marokko.nl d.d. 24-6-2017

- nevenstaande tekst met foto

 

 

Asterix is bang dat de hemel op zijn hoofd valt

klik op foto voor vergroting van foto en tekst


Angst voor het einde van de wereld / het einde der tijden, armageddon en de apocalyps.
Vaak in samenwerking tussen Kerk en Staat en de zgn. main stream media.

The end is near
Klik op het cartoon voor een vergroting.

Harold CampingAl Gore

Links: de, anno 2011, 89-jarige Harold Camping, die zowel in 1994 als in 2011het einde van de wereld voorspelde;
rechts: Al Gore, vooraanstaand profeet van de klimaatalarmisten: "urgent action is needed !" .

The urge to save humanity is almost always only a false-face for the urge to rule it. Power is what all messiahs really seek: not the chance to serve. (bron: Minority Report; H.L. Mencken’s Notebooks, 1956)

Kapitei Haddock houdt niet van doemdenken
Het is de straf ! Doet boete ! Het einde der tijden is aangebroken !
Hah ! ha ! ha! dat is om op de grond te vallen van het lachen !

-----------------------

In het 4e couplet van zijn klimaat-lied "Kyrieleis, heb medelijden" hoopt André F. Troost dat het niet zo ver zal komen:

"Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt
-
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? "

Lees hier zijn complete klimaat-lied.

Het lied, alsmede een klimaatgebed, zijn bedoeld te worden aangewend bij de klimaatmars van 10 maart 2019, georganiseerd door de Protestantse Kerk.
Angst voor andere levensbedreigende problemen.

De les uit de Koude Oorlog was dat een gemeenschappelijke vijand de onderlinge solidariteit versterkt. Populistische politici hadden dit al eerder begrepen. Zij creëerden een eigen, nieuw vijandsbeeld. […] Maar nu hebben de traditionele politici een nieuwe vijand gevonden: de klimaatverandering! De gretigheid waarmee zij zich op het klimaat storten laat de wanhoop zien waarmee ze op zoek zijn naar een nieuw ‘groot verhaal’. Niets minder dan het voortbestaan van de wereld staat op het spel. Dat overtreft in urgentie zelfs het dreigende nucleaire Armageddon van de Koude Oorlog. Met een dergelijk schrikbeeld moet het toch lukken het electoraat te disciplineren en weer achter de gevestigde partijen te krijgen........ (bron: Willem Melching in De Volkskrant van 4-8-2019, geciteerd door Jeroen Hetzler, Climategate 8-8-2019).

Een dergelijk schrikbeeld is aangereikt door Maurice Strong, bekend van zijn, overigens ongefundeerde, uitspraak: "If we don’t change, our species will not survive. Frankly, we may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse".

Commission on Global Governance.
  Maurice Strong

In 1967 verscheen in Amerika het zgn. Iron Mountain Report, rapport van een studiegroep die moest bedenken hoe het volk een eenheid kon blijven als de dreiging van de koude oorlog zou worden opgelost.

Een nieuwe gemeenschappelijk vijand werd dringend noodzakelijk geacht en, ja hoor, de milieuproblematiek leek hiervoor uitermate geschikt.

Er wordt verschillend gedacht of dit rapport nu echt een overheidsproject is geweest of het werk van een fictie-schrijver. Hoe dan ook, het is een boeiend document en stemt zeker tot verder nadenken over hoe zaken zouden kunnen gaan en welke motieven bepaalde groeperingen zouden kunnen ontwikkelen.

 

------------------------------------------------------------------> klik op de foto voor een vergroting

Het rapport-boek is te koop bij Bol.com

  iron mountain report

(foto 11-6-2017 gevonden op een tweet van Gert-J. van Ulzen op Twitter: @givu)

club van Rome zocht een angstaanjagend "vijandbeeld"

 

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.

Doelstellingen van de Club van Rome zijn:

- Het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen:
(bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling)
uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel.

- De wereld wijzen op de ernst van de problemen.

- Regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de situatie.

De Club van Rome heeft geen politieke of economische macht. Daardoor verloopt de beïnvloeding moeizaam.


The only way to get our society to truly change is to
frighten people with the possibility of a catastrophe
.”
(emeritus professor Daniel Botkin)

Als je de harten van de mensen niet kunt winnen, zorg dan dat ze in elk geval bang zijn.
Maciavelli (bron: René ten Bos, FD 14-1-2021, p. 16)


Klimaat-angsten: 't kan vriezen of 't kan dooien.........

In 1977 was Time Magazine bevreesd voor een naderende ijstijd. In 2006 (29 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

Schreef Time dit alles vanuit de wetenschap dat Apocalyptische tijdschrift-omslagen beter verkopen ?
Waarschijnlijk gaf Time gewoon weer wat de vigerende klimaatwetenschappers dachten en schreven.

Hoe kon de wetenschap zo'n draai maken ?
Bekijk en beluister het allemaal in de volgende - verbijsterende - lezing: From Global Cooling To Global Warming : 50 Years Of Climate change

Klimaatverwachtingen blijken dus - in relatief korte tijd - 180 graden te kunnen draaien, maar de angst blijft...........

Munch-de schreeuw
Edward Munch: De Schreeuw (klik voor vergroting)


Paniek

panie=knop
(klik op de foto voor een vergroting)


Zeespiegel-stijging-paniek

Onderzoeksbureau Deltares slaat in september 2018 alarm en stelt dat de zeespiegel veel sneller stijgt dan gedacht.

Ap Cloosterman schrijft in een email-rondzendbrief van 20-9-2018 zijn geïllustreerde reactie:

"Tot op heden is er voor Nederland geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegelstijging.

Er is geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging, zoals professor Pier Vellinga en de voorzitter van de Deltacommissie, Cees Veerman, ons willen doen geloven. Er is sprake van een gemiddelde toename van 1,9 mm per jaar en dit is inclusief de jaarlijkse bodemdaling voor de Nederlandse kust van 0,2 mm. De bodemdaling is een nog steeds aanwezig gevolg van het herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd en het gevolg van het inklinken van de Nederlandse veenbodem. Door een daling van de bodem is de spiegel van het zeeniveau gestegen.

Een expert aan het woord: Prof.dr. Bert Vermeersen (geofysicus TU Delft):  “Zeespiegelstijging is een zeer ingewikkelde materie - Ik zou geen uitspraak durven doen over de zeespiegelstijging in Nederland en Vlaanderen aan het eind van deze eeuw. De wisselwerking tussen smeltende ijskappen, oceaanstromingen en veranderingen in de aardkorst is nog onvoldoende begrepen”.

  zeespiegelstijging: paniek

Zonden en De zondvloed

Straf volgt op onze "zonden", zo niet in de hel dan wel door een zondvloed, zoals - volgens het verhaal in de Bijbel - door doomdenker Noach werd voorzien.
Fraai weergegevn op een schilderij van Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638): "Zondaars voor de zondvloed".

De "zondaars" op het schilderij genieten van ""Wein, Weib und Gesang". Links boven op het schilderij is Noach's ark te zien, gebouwd om de zondvloed te overleven.

Zondaars voor de zondvloed, door Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638)

Klik op de foto voor een vergtroting.

Wie kent het bijbelse verhaal niet ? U kunt uw geheugen opfrissen bij Wikipedia (citaat d.d. 7-12-2013):
De Ark van Noach is volgens het bijbelverhaal in Genesis, het schip waarmee Noach en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden.
Het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noach toont gelijkenissen met andere Mesopotamische mythen zoals het Gilgamesj-epos, en heeft veel latere verhalen geïnspireerd. Hoewel behoudende gelovigen (joden, christenen en moslims) menen dat er echt een Ark van Noach heeft bestaan en er al veel zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is dit nog nooit gelukt. Anderzijds hebben wetenschappers aangetoond dat het aan boord nemen van minstens twee dieren van elke soort en deze gedurende 150 dagen levend houden onmogelijk is,


Anno 2005 maakte De beroemde Nederlandse schilder Marius van Dokkum een fraaie spotprent over de bouw van de ark.

Ark van Noach in Nederland anno 2011- diaserie  

 

In Nederland zoul het, anno nu, niet goed meer lukken om een ark te bouwen ........

Bekijk en beluister de diashow en amuseert U.


In 1603 werd een natuurramp niet geweten aan klimaatverandering maar aan de Wraak van God, uiteraard voor onze zonden.

The Great Stormof 1603

Investeerders in windmolens op zee zijn gewaarschuwd !


Schuld

klimaat-sprookjes van de gebr. Grimm

Klimaatsprookjes van de gebr. Grimm: "Het is allemaal jouw schuld !"


Schuld en Schaamte

Sociale- en organisatiepsycholoog prof. Naomi Ellemers schrijft in het Financieel Dagblad van 11-10-2019, p. 25 over schuld en schaamte, mede in het licht van de optredens van klimaaticoon Greta Thunberg.

 

 

 


Klik op het cartoon - van Hein de Kort voor het Financieel Dagblad -

voor een vergroting ------------------------------------------------>

  Heinde Kort-cartoon Schuld en Schaamte

Vliegangst en Vliegschaamte

confrontatie met angst, ets door Catharina Nieuwenhout
Confrontatie met angst, Ets van Catharina Nieuwenhout

Vliegangst, zoals fraai uitgebeeld in bovenstaande ets van Catharina Nieuwenhout, is een lastig psychologisch probleem.
Er zijn echter cusrsussen die mensen kunnen helpen over hun vliegangst heen te komen.

Maar tegenwoordig lijden ook veel mensen aan vliegschaamte,

De zakelijk- en politiek leiders van onze wereld hebben hier duidelijk weinig moeite mee (zo)als ze reizen naar hun jaarlijks World Economic Forum in Davos, of in 2021 naar de VN klimaatconferentie COP-26 in Glasgow.

Geen vligschaamte voor wereldleiders in Davos

Welcome to Davos, de vliegschaamte voorbij

Well, not to worry, she knows......

Greta Thunberg reist naar de USA op een jacht van fossiel materiaal

Greta Thunberg vliegt niet naar de VN-conferentie in de USA, maar reist op een kostbaar jacht, gebouwd van fossiel materiaal, met bemanning die gewoon per vliegtuig terug reist.

Schaamteloos ? Huichelarij ?


Huichelarij

Huichelarij wordt ook schijnheiligheid of (naar het Grieks) hypocrisie genoemd.

Hypocrisie is de praktijk waarbij men zich bezighoudt met hetzelfde gedrag of dezelfde activiteit waarvoor men een ander bekritiseert, of de praktijk om te beweren morele normen of overtuigingen te hebben waaraan het eigen gedrag niet in overeenstemming is. In de morele psychologie is het het niet volgen van de eigen uitgesproken morele regels en principes.

Bij huichelaars is vaak sprake van - zoals ze in het Engels zeggen - "Do as a say, not as I do"


Klimaat-huichelarij

Emma awards voor klimaat-huichelarei
klik op de foto voor een vergroting

's Werelds Meest Fantastische jaarlijkse Groene Klimaat-Huichelarij Prijzen - de Emmas - worden georganiseerd door de GWPF - Global Warming Policy Foundation.

De prijs is genoemd naar Hollywood actrice Emma Thompson

Hier onder staan de eerste winnaars, v.r.n.l. Richard Branson, Barack Obama en Emma Thompson

Emma award winnaars voor klimaat-huichelarei

 

De ‘Climate Hypocrite of the Year’ 2020 is de Chinese president Xi Jinping

Xi-Jinping wint de Emma Award 2020 voor klimaat-huichelarei

Lees hier meer op onze web-pagina klimaat-huichelarij


Misleiding van het publiek

You can't fool the public by telling them "CO2 causes too much rain!" after it rains too much and "CO2 causes too little rain!" after it rains too little.
This assumes a general level of extreme stupidity that is just NOT there (Tom Nelson‏  @tan123 13dec. 2017).

Anderzijds is er een uitspraak van Albert Einstein: Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

Het is dus ook niet zo verwonderlijk dat onze zoektocht naar intelligente wezens vooral van de aarde af is gericht naar het heelal....

intelligentie

Andy Edmonds probeert uit te leggen waarom intelligente mensen toch geloven in "het verhaal" van "Climate Change":

- Edmonds, Andy, Why do perfectly intelligent people believe in climate Change ?, Medium.com, 30,juni 2019 -


De overheid wordt nogal eens betrapt op het bagatelliseren van de kosten van al hun klimaatplannen: pure misleiding

Britse parlement misleidde publik door kosten van klimaatplannen te bagatelliseren
September 2021: Verenigd koninkrijk


Propaganda

Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels wist te melden:

"Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zullen mensen die uiteindelijk gaan geloven."
(bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018).

Hij was wellicht een goede lezer van de Duitse filosoof Shopenhauer, die zei: ....................................................................>>>

De CAGW-theorie (Catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming van de wereld) bestempelt Prof. Richard Lindzen tijdens een lezing van 8-10-2018 in Londen voor The Global Warming Policy Foundation als "An implausible conjecture backed by false evidence and repeated incessantly has become politically correct ‘knowledge,’ and is used to promote the overturn of industrial civilization" (bron: Breitbart.com).

  Shopenhauer
Klik op de foto voor een vergroting.

citaat:
It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

Zie ook onze webpagina over media en klimaat.


Waanideeën en verhalen (Engl.: narratives): voorbeelden

In onderstaand boek, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, beschrijft Charles Mackay reeds in 1841 welke waanideeën mensen in de geschiedenis zoal hebben gegeloofd.
Een citaat uit zijn boek luidt: "People, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one

In zijn boek beschrijft hij o.a. de Hollandse zgn. Tulpenmanie (1636-1637) en de Engelse heksenvervolgingen o.l..v. heksen-"specialist" Matthwew Hopkins, die in 1647 zijn boek The Discovery of Witches schreef, een boek dat in wetboeken werd aanbevolen als methode om heksen te identificeren.

De geschiedenis kent "Extraordinary Popular Delusions" te over.

Politiek springt Hitler's "Frische Fröhliche Krieg" er uit, wat o.a. gepaard ging aan het (al in 1879 door Heinrich von Treitschke gestarte verhaal "Die Juden sind unser Unglück" . Rusland kende tot grote schade het "Lysenkoïsme", waardoor de landbouwopbrengsten grote schade opliepen en miljoenen verhongerden. China leed onder Mao Tse Toeng's "Grote Sprong voorwaarts" ook miljoenen slachtoffers. In al die landen hadden deze "verhalen" (Engl. narratives) miljoenen doden als gevolg.

In de economie liggen de voorbeelden voor het oprapen: The South Sea Buble, Het emigrantenland Poyas dat niet bestond, Het Panama kanaal dat, o.l.v. Ferdinand de Lesseps, niet af kwam, de 'internet bubble", de "sub-prime" hypotheken-luchtballon, etc.

McKay, Men think in herds and go mad in herds....

"People, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one" (Charles MacKay, 1841)

MacKayWatch an Animated Book Review ! 

 

MacKay-popular delusions and the madness of crowds

Lindzen-AGW is een dwaling  

<------ This quote is from: Prof. Richard S. Lindzen,


From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.


 

Bekijk op Youtube een lezing van Tony Heller, 24 juli 2017:
Scientific Consensus And Mass Delusion - 150 Years Of Scientific Insanity

 

Zoals altijd weet Tony Helller ons weer te verbluffen met zijn historische documenten, die ons confronteren met onze wetenschappelijke waanideeën uit het verleden, die destijds - met grote consensus - werden beschouwd als - zoals Maarten Toonder's Prof. Prlwytzkofsky het uitdrukte - "ganz wissenschaftlich".

 

 

 

Prof. Prlwytzkofsky
Prof. Prlwytzkofsky


Memes

Paul Scheffers(2023) legt uit: Een meme is een term die gebruikt wordt om een concept te beschrijven dat zich - o.a. via het internet van persoon tot persoon - in een hoog tempo verspreidt en vervolgens bij voldoende propaganda als gemeengoed wordt gemunt en aanvaard.

Hierbij een aantal valse meme’s opgespoord, waarbij de schaduwzijde en valse pretentie wordt verzwegen.

CO2-‘vervuiling’ = is geen vervuiling, meer CO2 is zelfs een positieve bouwsteen van alle leven op aarde.

Hernieuwbaar’ = Er bestaat geen energieperpetuum, ‘hernieuwbaar’ staat equivalent aan wereldwijde grondstoffen depletie.

Crisis’ = Een door de bestuurlijke autoriteiten uit de hand gelopen situatie. Niet het klimaat maar juist de onlogische en ineffectieve maatregelen ter klimaatbestrijding door ‘hernieuwbaar’ is volstrekt uit de hand gelopen.

Klimaat’ = een dertig jarige meet- / beoordelingsperiode van het weer.

Klimaatverandering ‘ = Een natuurlijk verschijnsel waarbij het weer zich aanpast aan de ca. 40 aandrijvende asynchrone op elkaar inwerkende klimaatfactoren.

H vd M: je zou bovengenoemde memes als CO2-vervuiling, Hernieuwbaar en Crisis mijns inziens dan ook wel waanideeën kunnen noemen.


Hoe ontstaan, verspreiden en eindigen waanideeën, manies, hypes en zeepbellen (Eng.: bubbles) ?

Ontstaan van waanideeën: .................................

Het ontstaan van memes, waanideeën, verhalen, hypes en zeepbellen is vaak zeer specifiek en kan soms teruggaan naar wel honderd jaar geleden of meer. Het moet passen in een zekere tijdgeest, zoals de stand der wetenschap, politiek, machtshonger, behoefte aan een zondebok of vijandbeeld.

Verhalen, memes en waanideeën worden ook wel vastgelegd in kerkelijke of wereldlijke wetgeving en regels en in studieboeken voor onderwijs in bv rechten of medicijnen. Ze zijn dan dus geïnstitutionaliseerd.

Een voorbeeld van institutionalisering is het bestempelen van CO2 als luchtvervuiling.

Dat CO2 als vervuiling moet worden gezien is in de USA in 2009 gesanctioneerd door de Environmental Protection Agency - EPA in de zgn. Endangerment Act. En dat ligt weer aan de basis van het streven in de USA naar minder kolengebruik voor energie-opwekking.
Op grond van deze Endangerment Finding maakte president Obama zijn Clean Power Plan dat streeft naar de sluiting van alle kolencentrales voor electra en uiteindelijk alle electriciteit-centrales die op fossiele brandstof draaien, dus ook die op gas.
Er zijn echter veel wetenschappers, en niet de minsten, die de wetenschappelijke onderbouwing van de Endangerment act een farce vinden. Op 17 october 2017 hebben 65 van hen de EPA een open brief gestuurd waarin ze Scott Pruitt, de tegenwoordige baas van de instelling, om de Endangerment Act te heroverwegen. Over de zwakke wetenschappelijke ondebouwing schrijven ze: "At this point, there is no statistically valid proof that past increases in atmospheric CO2 concentrations have caused what have been officially reported as rising, or even record setting, global average surface temperatures (GAST) . . .  Moreover, additional research findings demonstrate that adjustments by government agencies to the GAST record render that record totally inconsistent with published credible temperature data sets and useless for any policy purpose. . . ."  

Michael Shannon legt in een artikel op 31-3-2017 uit hoe men op basis van wel 100 falende CO2-temperatuurmodellen tot de Endangerment Act kon komen en tot de bizarre berekeningen van CO2-schade voor de maatschappij. Hij maakt er "gehakt van" .Verspreiding van waanideeën: ................................

Verhalen (Engl. narratives) die zijn ontstaan kunnen zich verspreiden als epidemieën.

verhalen vertellen bij groepsdeneken

 


Hein de Kort-Sea-of-Narratives-FD-2019
Hein de Kort voor het Financieel Dagblad 10-4-2019

Het cartoon van de Kort laat zien dat de menselijke geest zich vooruit beweegt over een zee vol verhalen (Engl.: narratives), waar het af en toe in vast blijft steken.


Het eindigen van waanideeën:

Op aandelenbeurzen of b.v. na zoiets als de tulpenmanie eindigt een hype of "bubble" meestal in een plotselinge beurskrach. Plotseling blijken er vanwege de irrationeel hoog opgelopen prijzen geen kopers meer te vinden, raken de aandeelhouders of b.v. tulpenbezitters in paniek door wederom - nieuwe, maar nu angstaanjagende - verhalenen en stort de markt volledig in, vaak meer dan rationeel nodig of verstandig zou zijn..
Sussende woorden, zelfs van beroemde personen met autoriteit hebben vaak geen sussend effect meer. De markt kan langdurig van slag raken, zo lang dat de beroemde econoom Keynes ooit iets zei als (geparafraseerd) : "Narrative epidemics can keep the markets irrational longer than you can stay solvent" (Kocken (2019)).
Kocken (2019) geeft hiervan ook nog het volgende voorbeeld: De Amerikanse president Roosevelt probeerde de epidemie van de Grote Depressie te doorbreken met de woorden "the only thing we have to fear is fear itself". Toen de angst alleen maar groter werd, zei hij een paar dagen later: "You must not be stampeded by rumours or guesses." Het hielp niets.Na de grote beurskrach van 1929 zijn de beurzen jarenlang in het ongerede gebleven, evenals de Amerikaanse economie.

Maar bij breed gedragen maatschappelijke waanideeën kan het einde heel langzaam gaan. Zoals Mckay in zijn boven genoemd boek schreef: "People, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one. In de Nederlandse politiek is Thierry Baudet een van de eerste (en weinige) leden van de 2e kamer die qua klimaat-theorie en klimaatbeleid "de kleren van de keizer" niet meer ziet (zie verderop onder Group Think), wat hem door weinig kamerleden in dank wordt afgenomen.

In een artikel in de NRC beschreef Paul Luttikhuis hoe het terugkrabbelen op klimaatbeleid in Europa anno 2023 is begonnen in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Zie ook hier.
Het blijkt dat politici merken dat hun burgers de klimaatplannen steeds minder ondersteunen nu ze merken wat het ze gaat kosten qua geld en overlast.

Literatuur:
- Ebell, Myron, video-interview van 28-6-2019: "The Climate Change Narrative is driven by an agenda of political control".
- Jeroen Hetzler, Klimaatpopulisme: het neo-marxistische ‘grote verhaal’, Climategate.nl 9-8-2019
- Kocken, Theo (2019), Het zijn epidemieën van verhalen die leiden tot politieke opstanden en financiële bubbles, Financieel Dagblad, 10-4-2019, p. 24.
- Luttikhiuis, Paul, Nu het klimaatbeleid pijn gaat doen, is het grote terugkrabbelen begonnen, Climategate.nl, 30-9-2023
- Scheffers, Paul, Meme, Climategate.nl, 30-9-2023.


Groepsdenken / Group-think

De term Groepsdenken (Engels: Group-think) wordt in het algemeen spraakgebruik vaak ten onrechte aangewend voor het afwijzen van het gedachtengoed van een groep mensen waar men het helemaal niet mee eens is. Op die manier gebruikt is het woord eigenlijk niet meer dan een ordinaire discussietruc: men plakt een onvriendelijk "label" aan een persoon of diens uitspraak zonder inhoudelijk op een betoog in te gaan. Andersom hoor je dan wel eens een volgende discussietruc: "Ieder weldenkend mens zal het met me eens zijn dat...", waarbij ook al geen inhoudelijke argumentatie meer nodig zou zijn.

De algemene theoretische en practische principes van het verschijnsel Groepsdenken (een vorm van massapsychose) worden op Wikipedia gedetailleerd uitgelegd.


Maarten Toonder wijdde hier al in 1964 een prachtige strip aan: Tom Poes en het monster Ttrotteldrom.

Het eiland Trottel wordt geteisterd door een alles vernietigend monster Trotteldrom.

Tom Poes en het monster Trotteldrom
Professor Prlwytzkofsky stelt een psychologisch onderzoek in.

Op zijn vraag “Wat is goed en wat is slecht?” krijgt hij als antwoord: “Goed is wat de meerderheid denkt, slecht is wat de minderheid denkt

Hij wordt vervolgens zelf als ‘slecht’ de stad uitgejaagd.

Maar het verhaal loopt goed af en de Trotten leren wat de fatale effecten van groepsdenken in hun land teweeg brachten.

Door een waterhoos wordt het monster geraakt. Het uiteenvallende monster Trotteldrom blijkt geheel uit een grote drom Trotten te bestaan.

Tom Poes bekijkt de ontwikkelingen boven op een rots. De verslagen Trotten zitten met de vraag: “De meerderheid heeft ontdekt dat wijzelf het monster zijn. Wij zijn een voorgeraakt volk, eendrachtig en eensgezind. Hoe komen we zo gek?” Tom Poes antwoordt de Trotten dat zoiets komt door de eendracht. “Een menigte wordt altijd een monster dat ervan houdt dingen kapot te maken en zo.”


In een artikel op Climatgate.nl van 19-9-2019 (Frans Timmermans en het monster Trotteldrom), legt Jeroen Hetzler uit dat het Europese klimaatdenken (klimaatgekte), sinds eind 2019 onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans, een duidelijk voorbeeld is van fataal uitpakkend groepsdenken.


In het verlengde van het bovenstaande ligt Christopher Booker's rapport: Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018. Zie hier voor een korte recentie van dit verhelderende, maar ook schokkende rapport.

Group Think by Christopher Booker
(klik op de foto voor een vergroting)

De term "Group-think" schijnt oorspronkelijk "gemunt" te zijn door William Whyte Jr. in 1952.

Maar Irving Janis liet in 1972 in zijn boek "Victims of groupthink" (in latere edities afgekort tot "Groupthink") zien dat er een wetenschappelijke structuur bestaat voor de regels volgens welke "groepsdenken" verloopt (zie ook wikipedia). Hij muntte de term opnieuw en welbewust met verwijzing naar de term "doublethink" in George Orwell's boek "1984". Ik citeer verder ui Booker's voornoemde rapport, p. 3:

In fact the only reason why his book is not much better known is that he does not himself seem to have been aware of how much more generally relevant his insights were than to just the subject of his original study. The subtitle of his book was A Psychological Study of Foreign Policy Decisions and Fiascos, and the examples he used to illustrate his thesis were all notorious failures of US foreign policy between the 1940s and the 1960s. These included the failure of America to heed intelligence warnings of the Japanese attack on Pearl Harbour in 1941, General McArthur’s fateful decision to advance into North Korea in 1950, President Kennedy’s backing for the CIA’s disatrous Bay of Pigs invasion of Cuba in 1961, and President Johnson’s decision in 1965 to escalate the war in Vietnam. In a later edition he added President Nixon’s involvement in the Watergate affair.

But what Janis more generally showed through each of his carefully researched case studies was how this form of collective human psychology operates according to certain clearly identifiable rules. Janis several times set out lists of the ‘symptoms of groupthink’, and his lengthy study included much analysis of its other attributes. But for our present purpose, we can draw out from his work three characteristics of groupthink that are absolutely basic and relevant to our theme. I carefully use here the phrase ‘draw out from’ because Janis himself nowhere explicitly states that these are the three basic rules of groupthink. But they are implicit in his analysis throughout the book, and form the core of his theory as to how groupthink operates.

The three rules of groupthink

Rule one is that a group of people come to share a common view or belief that in some way is not properly based on reality. They may believe they have all sorts of evidence that confirms that their opinion is right, but their belief cannot ultimately be tested in a way that confirms this beyond doubt. In essence, therefore, it is no more than a shared belief.

Rule two is that, precisely because their shared view cannot be subjected to external proof, they then feel the need to reinforce its authority by elevating it into a ‘consensus’, a word Janis himself emphasised.

To those who subscribe to the ‘consensus’, the common belief seems intellectually and morally so self-evident that all right-thinking people must agree with it.

The one thing they cannot afford to allow is that anyone, either within their group or outside it, should question or challenge it. Once established, the essence of the belief system must be defended at all costs.

Rule three, in some ways the most revealing of all, is a consequence of that insistence that everyone must support the ‘consensus’. The views of anyone who fails to share it become wholly unacceptable. There cannot be any possibility of dialogue

  comrade-the science is settled, let us do the thinking

Janis showed how consistently and fatally these rules operated in each of his examples. Those caught up in the groupthink rigorously excluded anyone putting forward evidence that raised doubts about their ‘consensus’ view. So convinced were they of the rightness of their cause that anyone failing to agree with it was aggressively shut out from the discussion. And in each case, because they refused to consider any evidence that suggested that their twodimensional ‘consensus’ was not based on a proper appraisal of reality, it eventually led to disaster.

The collective refusal to heed intelligence warnings allowed the Japanese to attack Pearl Harbour with impunity. McArthur’s hubristic decision to advance into North Korea predictably brought China into the war, with deadly results. The reckless acceptance by Kennedy and his little circle of intimate advisers of a crackpot CIA plan to invade Cuba led inevitably to an embarrassing fiasco. The massive stepping up of US forces in Vietnam produced a response that was to suck the US into ten years of frustration and a growing nightmare, which only ended with their humiliating withdrawal in 1975.

But Janis then followed this litany of failure with two examples of US foreign policy initiatives that provided a complete contrast: the Marshall Plan in the late 1940s and the ending of the Cuban missile crisis, which had threatened a new world war in 1962. He showed how the difference had been that these initiatives were driven by the very opposite of groupthink. In each case, those responsible had deliberately canvassed the widest range of expert opinion, to ensure that all relevant evidence was brought to the table. They wanted to explore every possible consequence of what was being proposed. And in each case the policy was outstandingly successful.

Once we recognise how these three elements make up the archetypal rules that define the operations of groupthink, we see just how very much more generally they have applied, in different guises, all down the ages.

An obvious example comes in the shape of most forms of organised religion. Religions are, by definition, ‘belief systems’, which, once established, have tended to become very markedly intolerant of anyone who does not share them. These outsiders are therefore condemned as ‘heretics’, ‘infidels’, and ‘unbelievers’. To protect the right- thinking orthodoxy, they must be marginalised, excluded from mainstream society, persecuted, even put to death.

Another obvious instance has been those totalitarian political ideologies, such as communism or Nazism, that likewise showed ruthless intolerance towards ‘subversives’, ‘dissidents’ or anyone not following ‘the party line’ (in the Soviet Union it was termed ‘correct thinking’). Again, such people had to be excluded from established society, imprisoned or physically ‘eliminated’.

Once we recognise this pattern, we can easily identify countless other examples, large and small, throughout history; from the treatment accorded to Galileo for questioning the Church’s ‘consensus’ that the sun moved round the earth to the hysteria whipped up in the USA in the early1950s by McCarthy and the Senate Un-American Activities Committee, against anyone who could be demonised as a ‘communist’ and therefore a traitor.

A perfect fictional depiction of groupthink in action is Hans Christian Andersen’s story The Emperor’s New Clothes. When the emperor parades through the streets in what he has been talked into imagining is a dazzling new suit, all his deferential subjects acclaim it as handsome beyond compare. Only the little boy points out that the emperor is not wearing any clothes at all, and is stark naked. And, of course, those caught up in the ‘consensus’ all viciously turn on him for pointing out the truth.

  kleren van de keizer

De drie regels volgens welke groepsdenken verlopen worden ideaal-typisch geïllustreerd in het interview met wetenschapper Bart Verheggen in Trouw van 29-6-2019 (kijk hier indien de link is verbroken). Verheggen is is de initiator en drijvende kracht achter de indrukwekkende webblog Klimaatverandering. De kop van het artikel begint hoopvol: "Scheidsrechter in het klimaatdebat". De 2e kop doet die hoop al snel te niet: "Het klimaatdebat is losgebarsten. Prachtig, zegt wetenschapper Bart Verheggen. Maar hij signaleert wel misleidende uitspraken in de politiek, media en op internet. Tegen die "klimaatonzin" trekt hij ten strijde.
Deze uitspraak valt binnen regel 2 van groepsdenken: dissidente meningen worden aangemerkt als "klimaatonzin", want in strijd met de consensus. Immers, zoals Janis stelt:

"Those caught up in the groupthink rigorously excluded anyone putting forward evidence that raised doubts about their ‘consensus’ view.

So convinced were they of the rightness of their cause that anyone failing to agree with it was aggressively shut out from the discussion."

  monddood

 ‘Als je merkt dat je tegenstander gelijk heeft en jij ongelijk hebt, moet je persoonlijk, beledigend en grof worden.’ (Schopenhauer) 

“Ik zie dat massamedia soms pseudosceptische argumenten tegenover de wetenschappelijke feiten over opwarming van de aarde zetten.” Een klimaatscepticus gaat dan bijvoorbeeld in debat met een wetenschapper. Media trappen daarbij in een valkuil, zegt Verheggen: het journalistieke basisprincipe van hoor en wederhoor. “Een uitstekend principe natuurlijk, maar niet als het wetenschap betreft.
Zoals regel 2 van Groepsdenken al zegt; The one thing they cannot afford to allow is that anyone, either within their group or outside it, should question or challenge it.

Verheggen: "Een klimaatscepticus vragen om een reactie op het betoog van een klimaatwetenschapper geeft het publiek een vervormd beeld. “Zelfs als je slechts af en toe een pseudoscepticus een podium biedt, geeft dat een verkeerd signaal aan mensen die daarvoor ontvankelijk zijn.” Door experts en twijfelaars tegenover elkaar te zetten kan de gemiddeld matig geiïnformeerde kijker of lezer gaan denken: de waarheid zal wel in het midden liggen,".
Zoals regel 3 van groepsdenken al stelt: "The views of anyone who fails to share it become wholly unacceptable. There cannot be any possibility of dialogue". Het "wegzetten" van andersdenkenden als "pseudosceptici' (wat toch wel een negatieve connotatie heeft) valt ook onder regel 3: zie de latere uitwerking van regel 3, het op allerlei manieren demoniseren van andersdenkenden. Verheggen haalt in het interview ook collega Paul van Soest aan, die andersdenkenden over het klimaat "de twijfelbrigade" noemt, ook al een term met een negatieve connotatie.

Verheggen: “Maar bij het klimaat weet de wetenschap, op hoofdlijn in elk geval, heel goed hoe het zit. Verheggen heeft daar de kortst mogelijke samenvatting voor paraat. “De aarde warmt op, het komt door ons, de gevolgen zijn serieus, maar we kunnen er nog iets tegen doen.”

Hier komt regel 1 van groepsdenken naar voren: Verheggen gelooft heilig in zijn stellingen en is er van overtuigd dat deze in grote lijnen zijn bewezen. Dat er veel zeer gerenommerde en deskundige geleerden zijn die hierover openlijk hun beargumenteerde twijfels uiten (zie onze webpagina over consensus in de klimaatwetenschap) doet hier niets aan af.

"Elke vorm van klimaatberichtgeving die deze “robuuste conclusies” niet voorop stelt, doet volgens Verheggen geen recht aan de klimaatwetenschap", zo vervolgt het artikel.

Zoals regel 3 van groepsdenken stelt: "The views of anyone who fails to share it become wholly unacceptable. There cannot be any possibility of dialogue"

  Galileo: science is settled
De kop van het artikel in Trouw luidt "Scheidsrechter in het klimaatdebat". Een passender kop zou wellicht zijn: "Inquisiteur im het klimaatdebat"

Booker vervolgt zijn uitleg over Group Think met nog 2 principes:

Regel 4: The power of second-hand thinking (na-denken en na-praten)

Janis was only really concerned with how groupthink affected small groups of people in charge of US policy at the highest level. But when we come to consider the story of the belief in man-made global warming, we are of course looking at how this was shared by countless other people: academics, politicians, the media, teachers, business executives, indeed public opinion in general.
But all these people only got carried along by the belief that manmade global warming was real and dangerous because they had been told it was so by others.

ShopenhauerKlik op de foto voor een vergroting.

 

They accepted as true what they had heard, read or just seen on television without questioning it. And this meant that they didn’t really know why they thought why they did. They hadn’t thought it necessary to give such a complicated and technical subject any fundamental study. They simply echoed what had been passed on to them from somewhere else, usually in the form of a few familiar arguments or articles of belief that were, like approved mantras, endlessly repeated.

Of course, we all accept a huge proportion of what we believe or think we know without bothering to check the reliability of whatever source we first learned it from, such as the idea that the Earth is 93 million miles from the Sun, or that Tokyo is the capital of Japan. We just take on trust that such things are true because everyone else does so, and assume that, if necessary, they can be confirmed by hard evidence.

Regel 5: The power of Authrity and Prestige (de kracht van autoriteit en prestige)

But when it came to the belief in man-made global warming, another factor was at work, one which always becomes relevant when we are looking at any case of group-think. Because this was a wholly new idea, its acceptance rested on how much authority could be attributed to those putting it forward, and this was to become a crucial part of the story.

Long before Janis came up with his theory of groupthink, similar ideas had been explored in less scientific form by the French writer Gustave Le Bon, who in 1895 published a book called The Crowd. And one of his shrewdest observations was the crucial part played in changing the opinions of huge numbers of people by ‘prestige’: the particular deference paid to those who are taking the lead in putting them forward.
Niet voor niets schakelen reclame-uitingen tegenwoordig graag beroemde flimsterren en sportlieden in om het publiek tot aankopen te verleiden.

This was never more evident than in the way the belief in manmade global warming came to win such widespread acceptance. The most obvious example was the unique prestige accorded to the body known as the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The prestige of the IPCC lay in the fact that it was presented to the world as the ultimate objective authority on the state of the earth’s climate, representing the views of all the world’s ‘top climate scientists’. If other scientists, poiticions, journalists or anyone else wished to make a point about global warming, they only had to cite the IPCC as their authority. Its pronouncements were to be treated as gospel. And even these people borrowed a little of the IPCC’s authority by the very fact that they were quoting it.

But how did the IPCC come to be given such unparalleled authority in the first place? This becomes highly relevant when we look at how closely the rise of the belief in global warming and all that followed from it was shaped by Janis’s three basic rules.

In zijn volgende hoofdstukken geeft Booker het onthutsende relaas van het ontstaan van het geloof-systeem m.b.t. catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde (CAGW = catasrophic antropogenic global warming), later wat afgezwakt tot climate Change (Klimaatverandering). Een verhaal van ongehoorde wetenschapsmanipulatie en bedrog, geleid door een beperkte groep mensen binnen de Verenigde Naties en diverse uitvoerende VN-instanties zoals het IPCC. Wetenschap, overduidelijk en aanwijsbaar misbruikt voor politieke doeleinden. Propaganda-machines gebaseerd op autoriteit en prestige van de Verenigde Naties. En het buitensluiten van iedereen die het met de consensus m.b.t. dit klimaat-geloof openlijk oneens durft te zijn. Zie b.v. hoe het IPCC het peer review systeem misbruikt.

In Nederland is Thierry Baudet ongeveer de enige politicus die wetenschappelijk welbeslagen in de 2e kamer strijdt tegen het vigerende klimaat-geloof en het finnanciëel-economisch desastreuse klimaatbeleid....
Regel 3 van group think wordt hierop door een demonstrante toegepast: An obvious example comes in the shape of most forms of organised religion. Religions are, by definition, ‘belief systems’, which, once established, have tended to become very markedly intolerant of anyone who does not share them. These outsiders are therefore condemned as ‘heretics’, ‘infidels’, and ‘unbelievers’. To protect the right- thinking orthodoxy, they must be marginalised, excluded from mainstream society, persecuted, even put to death.

als je Thierry dood wilt schieten zeg dan paf
Klik op de foto om de video te starten. Anti-Beaudet demonstratie in Amsterdam, 2019; De mevrouw op de foto is inmiddels veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 voorwaardelijk........

Hannah Bethke (zie Godefridi, 2024) benadrukt het feit dat de sacralisering van politieke gedachten en bewegingen kan leiden tot fanatisme en intolerantie, naar burgerlijke ongehoorzaamheid en directe actie, bijvoorbeeld door de milieubeweging (The last generation, Extinction Rebellion) vanwege haar manicheïstische visie op sociale discriminatie.

Noot van de redactie: In het manicheïsme wordt uitgegaan van twee reeds voor de schepping van de kosmos aanwezige van elkaar onafhankelijke en ongeschapen principes; het goede en het kwade. In de manichese mythe worden die principes verbeeld als een rijk van het Licht en het Goede waar God de Vader heerst en een rijk van de Duisternis.

Regel 3 van het groepsdenken over klimaat kent inderdaad vele ernstige uitingsvormen:

De echte milieufascisten willen de zgn. "Global Warming Deniers" graag veroordelen voor oorlogsmisdaden. Lees: Thomas Lifson, punishing climate change deniers, American Thinker, April 13th 2015.

Ook de doodstraf wordt tegenwoordig door diverse prominente personen gepropageerd voor zgn. "klimaat-ontkenners". Zie: Gerrit van Lingen, Het groene boekje, Climategate.nl, 16-2-2019.

En als ls het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer": niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video voor het lot van de laatsten, het liefst niet met een volle maag.


Verdere literatuur over group Think:
- Booker, christopher, Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018.
- Delingpole, James, RIP Chritopher Booker, The world's greatest climate change sceptic, Breitbart.com, July 3rd 2019. (kijk hier indien de link is verbroken)
- thegwpf.com, 21-02-2018, Christopher Booker: Group Think on climate change ignores inconvenient facts.
- Labohm, Hans, In memoriam Christopher Booker, Climategate, 5-7-2019.
- Labohm, Hans, Trump versus groepsdenken, Climategate.nl, 22-1-2020.


Alarmistisch taalgebruik

Zoals George Orwell schreef in zijn beroemd boek "1984":

politieke taal

Bangmakerij (zie ook het TV-interview van Jensen met van Ulzen, mei 2019 - vanaf 27 min.) wordt mede veroorzaakt door alarmistisch taalgebruik, waartoe b.v. de Engelse krant The Guardian in mei 2019 heeft besloten.

The Guardian hanteert sinds mei 2019 een vorm van Newspeak.

Leo Hickman‏@LeoHickman, May 17th 2019: "The Guardian's editor has just issued this new guidance to all staff on language to use when writing about climate change and the environment..."

 

TheGuardian-newspeak-klimaatwoorden

 

Josh-cartoon-TheGrauniad
Josh maakte er het volgende cartoon over.
(klik op het cartoon voor een vergroting)


Nu de opwarming van de aarde op sterven na dood is, zijn ze zich steeds meer gaan toeleggen op de promotie van wat vroeger ‘slecht’ weer werd genoemd, maar nu is omgedoopt tot ‘extreem‘, aldus Chris Morrison.


Wiskundige klimaatmodellen scheppen een illusie.

Jay Lehr en Tom Harris (Wattsupwiththat van 29-1-2019) schrijven in hun essay Mathematical modelling illusions het volgende:
"For the past three decades, human-caused global warming alarmists have tried to frighten the public with stories of doom and gloom. They tell us the end of the world as we know it is nigh because of carbon dioxide emitted into the air by burning fossil fuels.

They are exercising precisely what journalist H. L. Mencken described early in the last century: “The whole point of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be lead to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

The dangerous human-caused climate change scare may well be the best hobgoblin ever conceived. It has half the world clamoring to be led to safety from a threat for which there is not a shred of meaningful physical evidence that climate fluctuations and weather events we are experiencing today are different from, or worse than, what our near and distant ancestors had to deal with – or are human-caused.

Many of the statements issued to support these fear-mongering claims are presented in the U.S. Fourth National Climate Assessment, a 1,656-page report released in late November. But none of their claims have any basis in real world observations. All that supports them are mathematical equations presented as accurate, reliable models of Earth’s climate.

It is important to properly understand these models, since they are the only basis for the climate scare." Lees hier verder wat er mis is met de huidige klimaatmodellen.


Waarom sommige mensen zich wel / niet druk maken over het behoud van de natuur of het klimaat.

Als we honger hebben eten we de laatste Keizerspecht of verorberen we gorillahanden zoals in Afrikaanse dorpjes. De oorzaak daarvan is armoede, niet dat de mens niet zou deugen. Op enkele botte honden na zit er in ieder mens een natuurliefhebber verborgen. Zodra er brood op de plankis, komt hij vrij

(bron: Rozendaal, Simon, Hij was heerlijk. die allerlaatste Keizerspecht, EW - Elsevier Weekblad, 31-10-2020, p. 145.

uitgestorven Keizerspechten
Uitgestorven Keizerspechten; klik op de foto voor een vergroting.


De piramide van Maslov:
de menselijke behoeften-hiërarchie.

Pyramide van Maslov

(bron: Wikipedia, 17-3-2019)

De piramide van Maslow (zie Wikipedia) is een aan Abraham Maslow toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn in 1943 gepubliceerde motivatie-theorie. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren.

Maslows behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

  1. Organische of lichamelijke behoeften, deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.
  2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties. Er wordt gepoogd dit op te vangen door een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid.
  3. Behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.
  4. Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.
  5. Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende basis van deze actualisatietendens.
  6. Behoefte aan zelftranscendentie. In de latere fasen van zijn leven nuanceert hij zijn visie op zelfactualisering en legt hij de nadruk op zelftranscendentie.

Lees hier (FD, .....) waarom Simon Rozendaal, aan de hand van de behoeften-Piramide van Maslov, denkt waarom het klimaat vroeger geen probleem werd gevonden en tegenwoordig wel. Een eeuw geleden was er meer angst voor het eind van de dag dan voor het eind van de planeet.

De Duitse toneelschrijver Bertolt Brecht zei het al in Die Dreigroschenoper .... "Erst kommt das Fressen. Dann kommt die Moral.

In onderstaande video legt Konstantin Kisin - tijdens een bijeenkomst van de Oxford Union Society (Januari 2022) - uit waarom China, India en andere ontwikkelingslanden eerder aan armoedebestrijding zullen werken dan aan vermindering van hun CO2-uitstoot "om het klimaat te redden". In 7 minuten maakt hij - op een humoristische manier - veel duidelijk !

Konstatin Kisin over armoedebestrijding versus klimaatbeleid

Het is niet toevallig dat juist in Engeland de klimaatproblematiek met humor wordt benaderd. Dit indachtig de waarschuwing van de schrijver Oscar Wilde:
"If you want to tell people the truth you have to make them laugh or they will kill you"

In 2018, precies honderd jaar na de 1e wereldoorlog waaraan Rozendaal refereerde, zijn de Franse "gele hesjes (gillets-jaunes) in 2018 fel gaan protesteren tegen extra belasting op brandstof en diesel (de meeste Fransen rijden diesel), wat overigens slechts de druppel was die de emmer van ontevredenheid deed overlopen. De gewone Fransman blijkt meer bezig met zijn banksaldo aan het einde van de maand, dan met het zgn. verwachte "einde" van de wereld, de veronderstelde "catastrofale" opwarming van de wereld door CO2 uitstoot.

gele hesjes met Marianne   Marianne met gele hesjes

Klik op de cartoons voor een vergroting

Deze cartoons tonen de Franse Marianne, symbool van het strijdende volk, samen met de gele hesjes op de barricaden.

Naar het beroemde romantische schilderij uit 1830: La Liberté guidant le peuple (Vrijheid leidt het volk) van de Franse Schilder Eugene Delacroix, dat de Juli-Revolutie van 28 juli 1830 herdenkt (het hangt in museum het Louvre in Parijs).


Pyramide van Maslov voor de internet-generatie

De Piramide van Maslov, aangepast voor de internet-generatie. Klik op de foto voor een leesbare vergroting.

Dat is een aardig grapje, maar wel een met een kern van waarheid.


Veel belangrijker is het culturele onderscheid in behoeftenhiërarchieën dat Prof. Dr. David Pinto (opgegroeid in Marokko) maakt.

Volgens Maslov blijft de innerlijke drijfveer altijd hetzelfde, in alle culturen, maar kan wel de uiting ervan per cultuur verschillen.

Pinto meent echter dat de theorie van Maslow niet volledig is. Hij vindt dat er opmerkelijke verschillen per cultuur zijn.

Wat is cultuur?

Een cultuur is een geheel aan waarden en normen die geldt binnen een bepaalde gemeenschap. Natuurlijk heeft iedereen wel een eigen manier van denken, voelen en handelen. Toch wordt dit altijd gekoppeld aan het zogenaamde referentiekader. Deze wordt gevormd door alle ervaringen die het individu meemaakt en die er (onbewust) voor hebben gezorgd dat men een eigen mening heeft van wat “normaal” is.

De Pinto-Piramide
(zie hier voor een uitgebreidere uitleg)

Pinto onderscheidt twee culturen, de grofmazige- (G) en de fijnmazige (F) cultuur. De G-cultuur kan kortweg worden omschreven als de westerse cultuur. Hierbij staan het individu en het bepalen van het eigen leven centraal. De piramide van Maslow heeft volgens hem (alleen) betrekking op deze cultuur. Voor de F-cultuur, de traditionele niet-westerse cultuur, gaat deze piramide dus niet op. Volgens Pinto is dit te verklaren omdat er binnen de niet-westerse cultuur hele andere normen en waarden gelden. Zo heeft bijvoorbeeld zelfontwikkeling helemaal geen prioriteit. Het behoren tot en behagen van een groep is binnen deze cultuur veel belangrijker dan het eigen belang

Piramiden van Maslov en Pinto

Cultuurverschillen en respect
Dankzij onze multiculturele samenleving heeft ook Nederland veel te maken met cultuurverschillen. Ander eten, meerdere keren op één dag gaan bidden, een andere manier van opvoeden van de kinderen. Het zijn maar een paar voorbeelden.
Aan de hand van bovenstaande tweedeling in culturen is een aantal verschillen opeens makkelijk te plaatsen en ook verklaarbaar. Het is belangrijk om te onderkennen dat mensen uit verschillende culturen, vaak andere prioriteiten stellen. Het handelen dat daaruit voortvloeit kan dus ook afwijken van wat “normaal” is (dit heeft weer te maken met het referentiekader). Hierdoor kan men onbewust en vaak ook onbedoeld hele kwetsende dingen zeggen en doen tegen de ander. Daardoor kan men zich gekwetst voelen door iemand die, vanuit zijn eigen cultuur geredeneerd, de beste bedoelingen ten toon spreidt.

Het is denkbaar dat verschillende culturen ook een andere manier hebben om met het klimaatproblemen om te gaan.

Wie weet hoe, mag het me schrijven.


Literatuur m.b.t. de piramides van Maslov en van Pinto :
- Maslov, A.H. (1943, A theory of Human Motivation, Psychological Review 50(4): 370-396
- Pinto-piramide: https://www.ici.co.nl/pinto-piramide/
- Piramide van Maslov, Wikipedia, 17-3-2019
- Rozendaal, Simon, Hij was heerlijk. die allerlaatste Keizerspecht, EW - Elsevier Weekblad, 31-10-2020, p. 145.


Cognitieve dissonantie

wordt vervolgd


Psychische druk vanwege de klimaat-problematiek (-propaganda)

angstbeeld

climate change anxiety


Kinderen kunnen hysterisch worden van klimaat-angst, zo blijkt uit een Australisch krantenbericht in The Daily Telegraph van 3 mei 2019:

klimaat-hysterie

RELIGIOUS HYSTERIA OVERCOMES TEEN

A lifetime of climate panic does strange things to the young folk. For example, today it turned one of them into a weeping, gasping, inconsolable wreck:

Fourteen year old Estella Brasier is so terrified about climate change that she can’t even speak to a journalist about her fears without breaking down in tears.

“We need to find new politics,” is all she can manage before dissolving into sobs and burying her head in her friend’s shoulder …Lees hier verder.


Deze psychologische aandoening wordt op humorvolle wijze ironisch beschreven in .....

Missy's Twitch by Jon Pepper
Klik op de foto voor een inhoudsbeschrijving

In een uitgebreide video vertelt Pepper over de hoofdfiguren in zijn geestige en informatieve boek, over klimaatalarmisme en over "climate anxiety" of "climatose" een psychologische aandoening waaraan steeds meer mensen lijden, een aandoening aangewakkerd door media en politici. Velen zijn bang dat het einde van de wereld nabij is. Maar gelukkig zijn er psychotherapeuten om te helpen !

Pepper, Jon, Missy's twitch, North Cove Press, LLC, 2023

Zie ook: Power hour, The power hour: Feeling Twitchy? It could be Climatosis, Climate Change Dispatch, 20-12-2023


Lees hier meer over kinderen en klimaat


Nee, dan vroeger...........

Volgens Jean Pierre Rawi was alles toen beter, nou ja, op de tandarts na dan.

En hij is niet de enige die er zo over denkt..........

Was für Deppen


Het Bambi-syndroom

De BBC doet ijverig mee om kinderen te alarmeren en hysterisch te maken t.a.v. het klimaat.
Ze proberen kinderen wijs te maken dat hedendaagse overstromingen en bosbranden uniek zijn en een teken dat de wereld bezig is ten onder te gaan door klimaatverandering.
Dit in plaats van kinderen er - historisch correct - op te wijzen dat overstomingen en bosbranden van alle tijden zijn.

Het Bambi Syndroom bij klimaat-kinderen
Het Bambi-Syndroom: klik op de foto voor een vergroting

In zijn Bambi-video (22-11-2019) toont Tony Heller dat de BBC kinderen het "Bambi-Syndroom" aanpraat: vroeger was de natuur lief en idyllisch, nu dreigt de wereld ten onder te gaan aan klimaatverandering.
Heller laat in zijn video-presentatie a.h.v. grafieken zien dat overstromingen en bosbranden ook vroeger aan de orde van de dag waren.


Klimaatangst: psychologische en psychiatrische hulp.

 

Verder boven in op deze pagina beschreven we al dat kinderen hysterisch kunnen worden van klimaat-angst,

Leonardo da Gioiella bespreekt op Climategate.nl van 19-9-2018 het Symposium Klimaatstemming, over de effecten van klimaatverandering op de geestelijke gezondheid, op vrijdag 9 juni 2017, georganiseerd door de Stichting psychiatrie en filosofie i.s.m. het lectoraat GGZ van de Hogeschool Leiden (klik hier indien de link is verbroken).

Hier onder enkele fragmenten uit de aankondiging van het symposium:

Op dit symposium staan we stil bij de effecten van klimaatverandering op het menselijk gemoed. Hoe reageren we op deze veranderingen en dreigingen? Hoe gaan we om met reacties als ontkenning, apathie, angst, depressie en dreigende paniek? Wie vangt wie op in de toekomst, wie zorgt er voor wie, en op welke manier?
Het symposium richt zich met name op de geestelijke gezondheidszorg. Vragen zijn o.a. : Hoe gaat de ggz om met ‘klimaatangst’, ‘klimaatdepressie’ en 'klimaatpaniek'? Wat kan 'klimaattherapie' inhouden?

Een van de sprekers stelt zich voor als gespecialiseerd in praktische en existentieel bezonnen omgang met klimaatproblematiek (huh?)

Gioiella geeft enkele pakkende titels van aangekondigde voordrachten:
- Dan maar naar de donder, klimaatdepressie bij wetenschappers
- Doomsday prepping: wachten op de Apocalyps
- How to stay sane in the face of climate change?
- Klimaatverandering zorgt voor pre-traumatische stress
- Climate Change’s Toll on Mental Health.

Gioiella concludeert dat er genoeg klimatologen zijn, maar veel te weinig klimaatpsychologen en -psychiaters. Hij heeft ook meer vragen voor klimaat-psychologen:

"Voor AGW kennen we de verantwoordelijke: de CO2 en de mens die als mens gefaald heeft. Maar wie gaat de verantwoordelijkheid opeisen voor de stress, pre– dan wel post–traumatisch. Vanwege de angst om de achterkleinkinderen, òf de overdreven bezorgdheid voor ijsbeertjes.
Wat zou er erger zijn, de pre–traumatische stress of de post–traumatische stress. En, over de post–traumatische stress gesproken: wat zou er erger zijn, de stress omdat het alarm terecht was, en je de ontwrichting om je heen ziet, of de stress omdat het loos alarm was, maar de ontwrichting evengoed tot stand is gebracht, maar dan antropogeen
".

Gedurende de vorige milennia hebben we in Nederland heel wat ervaring opgedaan met post-traumatische stress, na alle overstromingen, extreme koude, warmte en droogte, zoals uitgebreid wordt beschreven door Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.

Literatuur over klimaatangst en psychische hulp:
- Pepper, John (2023) , Missy’s twitch, uitg. North Cove Press LLC, zowel in paperback als gebonden uitgave.
- Zeilmaker, Rypke, Klimaatpsychologie, klimaatmobilisatie, klimaatnoodtoestand, Climategate.nl, 5-5-2024


Extremisme

Zoals John Cleese al in 1987 uitlegde, kan extremisme (links of rechts) helpen om ons goed te doen voelen.
klik op de foto voor zijn video-presentatie

John Cleese legt uit waarom extremisme ons goed doet voelen


Extinction Rebellion

wordt vervolgd


Sommige vrouwen durven, aangeakkerd door de media, uit klimaatangst geen kinderen meer te krijgen,

Inmiddels willen sommige vrouwen geen kinderen meer

wegens de klimaatproblematiek, zo bleek uit een TV-uitzending van Niuewsuur op 24-3-2019. Lees hier meer en bekijk div. video's waarin o.a. deze vrouw haar motieven verklaart (indien de link is verbroken kunt U ook hier kijken).

Zie ook op Youtube.

Tijdens de koude oorlog zagen ook sommige vrouwen af van hun kinderwens uit angst voor een dreigende kernoorlog.

Maar nu gaat het om een meer sluipend klimaatprobleem dat - zo is hen aangepraat - de wereld bedreigd.

  vrouwen die geen kinderen willen ivm klimaat en overbevolkingsproblemen

In zijn Bambi-video (22-11-2019) toont Tony Heller dat de BBC ook een jonge vrouw opvoert die eigenlijk geen kinderen durft te nemen uit angst voor een klimaatcatastrofe.

In een interview op 6-9-2019 met de Finse krant Talouselämä ("The Journal") haalt Petteri Taalas (Secretaris-Generaal van de WMO - World Meteorological Organization.) fors uit tegen klimaatalarmisme en doemdenken. Het einde van de wereld is niet aan de orde.
Petteri Taalas, secretaris generaal van de WMO-World Meteorological Organization  

he disagrees with doomsday climate extremists who call for radical action to prevent a purported apocalypse:

“The atmosphere created by media has been provoking anxiety. The latest idea is that children are a negative thing. I am worried for young mothers, who are already under much pressure. This will only add to their burden.”

Bronnen:
- GWPF Newsletter 11-9-2019
- Ivan Pentcoukov, The Epoch Times, 10 September 2019
(zie hier indien de link is verbroken)


BBC’s Eco Anxiety

by Paul Homewood

Even by BBC standards, their series on Radio 4, Costing the Earth, is truly dreadful.

This week’s edition looks at eco anxiety (sic), actually treating a small group of eco loons as if they were right in the head. It begins with a subliminal set of short news sound clips about Hurricane Maria, devastating tornadoes, how the way we treat soil fuels climate change, wildfires in California, scientists warning that we need drastic action now to avoid climate catastrophe, and finally an announcer saying the words “rising global temperatures”. 

Goebbels could not have done it better!

Read more of this post , May 16th 2019, by Paul Homewood

image

Dozens of British women have joined the Birthstrike movement, refusing to bring more children into the world...........


Sommige vrouwen gaan in hun wanhoop nog verder.........

go kill yourself

maar hadden wellicht beter eerst eens iets moeten lezen van Thomas B. Macaulay: "We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason." (Thomas B. Macaulay; gevonden op Climatgate.nl).

Moeten we ons als soort dan maar opheffen, altruïstisch en milieubewust als we soms pretenderen te zijn ? Prof. Ian Plimmer vindt in zijn boek Green Murder, dat oprechte klimaatactivisten dit zeker moeten overwegen op morele gronden. Hij schrijft met stelligheid in zijn boek Green Murder (2022, 2nd ed., p. 35): "If greens object to our emission of carbon dioxide, then the only honourable thing to do is for them to drop dead.


Ook klimaatwetenschappers hebben zo hun psychologische problemen. Judith Curry schrijft af en toe over hun "pre-traumatische" stress-problemen.

Ze bespreekt o.a. een artikel van David Corn:

David Corn, It’s the End of the World as They Know It; The distinct burden of being a climate scientits, Mother Jones.com, 8-7-2019

Hij bespreekt div. onderzoeken en individuele interviews met klimaatwetenschappers over hoe die met klimaat-stress omgaan.

Persoonlijk (HHvdM-red.) ken ik meer mensen, waaronder veel biologen, die lijden onder hun waarnemingen m.b.t. de teloorgang van veel natuur in de wereld.

End of the world as they know it
klik op de foto voor een vergroting


Literatuur over psychische druk m.b.t. de klimaatproblematiek:

- Corn, David, It’s the End of the World as They Know ItI; The distinct burden of being a climate scientist.

- Curry, Judith, Climate scientists’ pre-traumatic stress syndrome, Climate Etc., 8-7-2019.

- Gioiella, Leonardo da, Symposium Klimaatstemming, over de effecten van klimaatverandering op de geestelijke gezondheid, Climategate.nl , 19-9-2018.

- Hetzler, Jeroen, Klimatorexia, Climategate, 23-2-2019.


Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

klimaat-angst cartoon

Kinderen, scholen en klimaatangst: een open brief aan docenten op middelbare scholen, door Cyril Wentzel, Climategate.nl, 12-2-2019.

Zie ook onze website over kinderen en klimaat.


Vervolging van andersdenkenden
(volgens regel 3 (zie boven) van de theorie over Group Tnink (Groepsdenken).

Er is momenteel een heksenjacht gaande op kritische klimaat-wetenschappers, zoals U kunt lezen in het April 2015 nummer van Greenwatch. (link blijkt 26-11-2018 verbroken)

zie ook onze webpagina over consensus in de klimaatwetenschappen

  brandstapel voor klimaatontkenner

Vervolgers & Vervolgden: een ware heksenjachtis gaande

Het gaat natuurljk niet zoals in de middeleeuwen, maar je kunt heel wel je onderzoeksgelden of je baan kwijt raken, als scepticus of "ontkenner".

 

 

 

klik op het cartoonvoor vergroting ----------------->>

  wetenschappers op de pijnbank

En politici met een afwijkende klimaat-visie zijn hun leven niet meer zeker in ons land


Aanzetten tot moord:
Groepsdenken, regel 3 in extremum (zie boven): "outsiders are therefore condemned as ‘heretics’, ‘infidels’, and ‘unbelievers’. To protect the right- thinking orthodoxy, they must be marginalised, excluded from mainstream society, persecuted, even put to death".

Ook de doodstraf wordt tegenwoordig door diverse prominente personen gepropageerd voor zgn. "klimaat-ontkenners". Zie: Gerrit van Lingen, Het groene boekje, Climategate.nl, 16-2-2019.

Onthoofding wordt aanbevolen tegen - de niet eens zo erg "klimaat-sceptische - Matt Ridley" en de Britse krant The Guardian schrijft het gewoon op zonder in te grijpen. Ridley heeft een blog en een boekgeschreven: "The rational Optimist; how prosperity evolves".

Corné Hanssen, die geesteswetenschappen doceert aan de Universiteit Utrecht, vroeg zich, in een post over de overwinning van het Forum voor Democratie (zie Baudet's overwinnings-speech), af waar Volkert is: ‘Volkert, waar ben je?’ Bron hier en hier. (Links verbroken ? Kijk hier en hier). In dat eerste artikel wordt het belang van de vrijheid van meningsuiting nog maar eens weer in onze herinnering geroepen:
"Daarbij, en dan halen we geheel in de geest van Thierry Baudet de Franse vrijdenker Voltaire er maar weer eens bij: “Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen tot mijn dood verdedigen”. Overigens is dit citaat niet van Voltaire, maar komt uit een boek over Voltaire."

als je Thierry dood wilt schieten zeg dan paf

24-3-2019: Tijdens de jaarlijkse anti racisme (nu tevens anti-Baudet) demonstratie in Amsterdam schreewde een mevrouw met gezichtsbedekking bij frequente herhaling: "Als je Thierry dood wilt schieten zeg dan paf".

PVV-leider Geert Wilders reageerde op Twitter vol afschuw op het filmpje. Hij eist dat het Openbaar Ministerie de vrouw vervolgt. ,,Dus een vraag over meer of minder Marokkanen mag niet, maar roepen een politicus dood te schieten wel?? Ik zou zeggen @Het_OM oppakken en vervolgen die gevaarlijke linkse gek van dat filmpje en kappen met die belachelijke rechtszaak tegen mij", aldus de PVV-voorman. Geerd Wilders wordt nu al 15 jaren permanent zeer streng beveiligd tegen moorddadige tegenstanders van zijn politiek.

De makers van het filmpje, van Up!Network, doen aangifte tegen demonstranten die hen het werk onmogelijk hebben gemaakt. "Dat waren er vijf of zes", zegt Avish Jajairam van Up!Network. "Ze duwden en dreigden de camera af te pakken en de beelden te wissen. Toen iemand een kapje voor de lens dichtsloeg, besloten de makers een goed heenkomen te zoeken.......zie de film.

Op 17-3-2019 is de dame op de foto opgepakt en verdacht van o.a. "opruiing" en is inmiddels veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 voorwaardelijk........


De "ontkenners"

In het spraakgebruik hoort men wel dat er "klimaatontkenners" bestaan, maar ik denk niet dat er iemand is die ontkent dat er sprake is van een verschijnsel dat we zelf hebben gedefinieerd als klimaat.

Men bedoelt dan meestal dat er mensen zijn die ontkennen dat er een catastrofale of minder ernsitge opwarming gaande is of zou zijn en dat die voor een heel belangrijk deel door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt. Het gaat hierbij over de door het IPCC gepropageerde (C)AGW-theorie, de (Catastrophal) Antropogenic Global Warming.

Later is men ook wel gaan spreken over Climate Change. Aangezien "het klimaat' altijd aan veranderingen onderhevig is lijkt me dat een tautologie, een schot voor open doel. Immers elke verandering in het klimaat is dan het bewijs dat het klimaat verandert.

Het Engelse begrip "deniers" (NL: ontkenners) is eigenlijk een vileine term, die impliciet associaties oproept met de gangbare term "holocaust deniers"

De term "global warming denyer" of kortweg "denyer' (ontkenner) is oorspronkelijk "gemunt" door Ellen Goodman in 2007:

“I would like to say we’re at a point where global warming is impossible to deny. Let’s just say that global warming deniers are now on a par with Holocaust deniers, though one denies the past and the other denies the present and future.” , Bron: Boston Globe, February 9, 2007: “No change in political climate.”

Lees hierover verder op onze webpagina over klimaat-psychoogie.

De door Henk de Jong (2018) gebruikte term AGW-negationist lijkt netter, maar is het bij nadere inspectie niet.

AGW-negationist eenzaam op de wegschaal- cartoon

Lees hier wat Wikipedia er over schrijft. Ook wat ze schrijft over de psychologie van het "ontkennen". De schrijvers van deze 2 webpagina's zijn duidelijk overtuigde aanhangers van "de theorie van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde" en achten die theorie voldoende en onomstotelijk wetenschappelijk bewezen, evenals bv. de American Physical Society. Ze menen ook dat hier algemene wetenschappelijke consensus over bestaat. Als je beide webpagina's leest zou je kunnen gaan denken dat "ontkenners" vileine economische motieven hebben of last hebben van een veel voor komend psychologisch overlevingsmechanisme, het ontkennen van een werkelijkheid die te erg is om er mee te kunnen leven. Zie wat dat betreft verderop hier boven over de theorie van cognitieve dissonantie.


discussietrucs

Ik denk dat dit een versleten discussietruc is, die elke eerste jaars psychologiestudent zal herkennen: de discussie niet voeren met wetenschappelijke argumenten, maar proberen die te winnen door de persoon, die het niet met je eens is, als persoon te beschadigen of in een kwaad daglicht te zetten.

Even een voorbeeldje uit het "discussie-truc-handboekje" dat mij in 1967 werd uitgereikt als eerste-jaars psychologiestudent: elk weldenkend mens begrijpt dat, zal het met me eens zijn dat, zal inzien dat etc.., implicerend dat iedereen die het niet met je eens is wel een domoor moet zijn. En zo hebben mensen, die liever niet te veel buitenlanders willen toelaten last van "onderbuikgevoelens".

Churchill maakte het nog bonter: "Wie op zijn twintigste geen socialist is, heeft geen hart, wie het op zijn veertigste nog is, heeft geen verstand." Alleen mensen die het gedurende zijn levensloop met Churchill eens waren hadden een hart en een verstand.....

  cartoon over ad hominem-argumenten
 ‘Als je merkt dat je tegenstander gelijk heeft en jij ongelijk hebt, moet je persoonlijk, beledigend en grof worden.’ (Schopenhauer) 

motivated reasoning"
(NL: gemotiveerd redeneren)

Psychology Today schrijft hier (gevonden op 24-6-2019) dat politiek psychologen het ontkennen van Global Warming, of het in discrediet brengen van De Klimaatwetenschap, belangrijke voorbeelden vinden van "motivated reasoning" (NL: gemotiveerd redeneren): "people process scientific information about climate shifts to conform to pre-existing feelings and beliefs. After all, accepting that climate change is real portends unpleasant environmental consequences and would require most people to head them off by making significant changes in lifestyle. Changing one’s mind and changing one’s lifestyle are hard work; people prefer mental shortcuts—in this case, having the goal fit their ready-made conclusions.".

Hoewel "gemotiveerd redeneren" in de psychologie een geaccepteerd begrip is dat veel menselijk denken en gedrag kan verklaren, denk ik dat aanhangers van de (C)AGW-theorie geneigd zijn het begrip te misbruiken om tegenstanders of sceptici van de AGW-theorie psychologisch "weg te zetten" i.p.v. hun inhoudelijk vaak goed onderbouwde argumenten of tegenwerpingen serieus te beantwoorden. Psychologische verklaringen voor "anders denken" worden dan misbruikt als discussietruuks.

De klimaatwetenschap is een jonge en zeer onvolgroeide wetenschap. Het IPCC is geen wereld-wetenschap-instituut, maar een wereld-politiek-instituut dat zowel goed gebruik als misbruik maakt van wetenschappers, wat bezwaarlijk blijkt voor de wetenschappelijke waarheidsvinding. In tegenstelling tot wat wel wordt beweerd en gedacht is er in de klimaatwetenschap ook geen sprake van "grote Consensus".

Bovendien geldt hiervoor: Consensus is invoked only in situations where the science is not solid enough.
(bron: Michael Crichton in his lecture in 2003, “Aliens Cause Global Warming“ zie (PDF-file).

Motivated reasoning" (NL: gemotiveerd redeneren) in de (klimaat)wetenschap.

Zie wikipedia voor meer info over het begrip "motivated reasoning" (gemotiveerd redeneren) en hier een artikel van Judith Curry: Climate scientists’ motivated reasoning, ClimateEtc., June 19th 2019.

In dit artikel wijst Curry op de valkuilen voor wetenschappers, die gerelateerd zijn aan hun specifieke motivaties, standpunten en economische omstandigheden: "Motivated reasoning (zie ook een artikel in Psychology Today en op Wikipedia) refers to biased information processing that is driven by goals unrelated to accurate belief formation." Een belangrijke valkuil is te zgn. "confirmation bias":

"A specific type of motivated reasoning, confirmation bias, occurs when people seek out and evaluate information in ways that confirm their pre-existing views while downplaying, ignoring, or discrediting information of equal or greater quality that opposes their views. People intensely scrutinize counter-attitudinal evidence while easily accepting information supporting their views. People generate convincing arguments to justify their automatic evaluations, producing an illusion of objectivity.

Scientists are not immune to confirmation biases and motivated reasoning. Values influence each phase of the research process, including how people interpret research findings. Reviewers’ theoretical and ideological views can influence their evaluation of research reports, leading them to judge studies that oppose their beliefs more critically than studies supporting their views. Consequently, they are then less likely to recommend publication of studies with undesired findings or funding for studies based on undesirable theories or hypotheses."

Curry gives a checklist for increasing confidence that our research is relatively free of motivated biases:

Cherry picking
(kersen plukken)

Gerelateerd aan 'motivated reasoning" is het zgn. "Cherry Picking": men zoekt dan alleen naar onderzoeksresultaten die passen in reeds vaststaande meningen over een bepaald onderwerp, maar niet naar onderzoeksresultaten die hiermee strijdig zijn. We krijgen dan al gauw te maken met een vorm van Pseudo-Wetenschap (Pseudoscience).

pseuklimaatwetenschap is dowetenschap

Het "Wow Effect"
Curry: 'In brief, powerful incentives exist that motivate us to achieve — or, at least, appear to achieve — a “Wow Effect”. A “Wow Effect” is some novel result that comes to be seen as having far- reaching theoretical, methodological, or practical implications. It is the type of work likely to be emulated, massively cited, and highly funded.) Een mooi voorbeeld is denk ik de Hockeystick-grafiek voor de temperatuurgeschiedenis van Michael Mann).

Compelling, persuasive narratives are amply rewarded by promotions, grants, named chairs, etc., but the relationship of “compellingness of narrative” to validity (effect size, replicability, generalizability, etc.) is currently unknown. This raises the possibility that for some unknown and possibly substantial portion of the time, we are rewarding research practices that produce Wow Effects that are false, distorted, or exaggerated. We next demonstrate how mundane explanations for the same data remain hidden in the depths of the theorizing, methodology, statistics, and conclusions of some major areas of psychological science."

Volgens Curry moeten wetenschappers zich zelf de volgende vraag stellen: "Do you care more about whether your paper will stand the test of time, or are you more interested in short-term publicity and publication in a high impact journal that looks for ‘wow’ papers?  Part of this is exacerbated by the high impact journals such as Nature and Science, with press embargoes, that are clearly going for the ‘wow’ factor.  A big problem is that many of these papers (particularly in Nature Climate Change) do not survive the first week of their press release without massive flaws having been uncovered".


Collectief geheugenverlies m.b.t. het weer van vroeger

Zoals Judith Curry het zei in haar getuigenis voor het Amerikaanse congres op 25-6-2019: "The sense that extreme weather events are now more frequent or intense, caused by manmade global warming, is symptomatic of "weather amnesia" (NL: geheugenverlies m.b.t. het weer).

Het wordt de mensen ook niet makkelijker gemaakt omdat onze temperatuurgegevens regelmatig zo worden aangepast door "klimaatwetenschappers" dat vroegere temperaturen opeens kouder worden en de tegenwoordige temperaturen, alleen al door het niet gecorrigeerde "urban heat effect" te hoge temperaturen suggereren. Zie hie voor meerdere voorbeelden uit meerdere landen, waaronder Nederland.

Ook helpt het niet dat de media, te pas en vooral te onpas, graag vermelden dat er weer eens een temperatuur-record is gebroken of extremer weer dan ooit vertoond. En dat dat dan wijst op klimaatverandering. Zie onderstaand voorbeeld van iemand die daar ook al over klaagt in de krant The Brisbane Courier van 1871 !

Maar sinds jaar en dag zien velen in een paar jaren extreem weer, of zelfs bij heel wat kortere periodes extreem weer, al gauw een klimaatverandering optreden, even vergetend dat klimaat meestal wordt gedefinieerd als het gemiddelde weer over een periode van minstens 30 jaren.

In 1871 wordt daar al over geklaagd door een lezer van de krant The Brisbane Courier !

 

denkbeeldige klimaatverandering

klik op de tekst voor een vergroting

Ronduit misleidend en frauduleus is het gebruik van klimaatalramistische overheden en klimaat-instituten om bij de gepresenteerde grafieken een essentiëel deeel van het verleden weg te laten opdat tegenwoordig alles heel veel erger en extremer lijkt dan waarachtig is. Bekijk de video-presentatie met relevante, zeg maar rustig, schokkende, grafiek-manipulaties van Tony Heller d.d. 21-9-2019. Zie ook onze webpagina over presentaties van temperatuurgrafieken.


Citaten:
Niets is mensen te gek, behalve non-conformisme
Bron: Rypke Zeilmaker (op Climategate.nl).

In Erich Fromm's boek Escape from Freedom, wordt het volgende gezegd over conformisme:
"Conformity: This process is seen when people unconsciously incorporate the normative beliefs and thought processes of their society and experience them as their own. This allows them to avoid genuine free thinking, which is likely to provoke anxiety."


Mahatma Gandhi: "The truth is still the truth"
Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct, or for being years ahead of your time. If you’re right and you know it, speak your mind. Speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth. (bron: gevonden op climategate.nl d.d. 11-7-2017).

walking alone


Freeman Dyson: “… the central mystery of climate science. It is not a scientific mystery but a human mystery. How does it happen that a whole generation of scientific experts is blind to obvious facts? “

(Bron: Foreword to GWPF report #18 Goklany, I.M. 2015, Carbon dioxide, The good news)


Literatuur m.b.t. klimaat-psychologie:

- Christopher Booker's rapport: Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018.
- Curry, Judith, Climate scientists’ pre-traumatic stress syndrome, Climate Etc., 8-7-2019
- Dirkse, David, De rattenvanger van Hamelen, Cilmategate, 18-3-2019.
- Edmonds, Andrew, Why do perfectly intelligent people believe in Climate Change ?, medium.com, June 3rd 2019
- Godefridi, Thierry, Klimaat en religie, Climategate.nl, 16-1-2024.
- Hetzler, Jeroen, Climatgate.nl van 19-9-2019, Frans Timmermans en het monster Trotteldrom.
- Pepper, John (2023) , Missy’s twitch, uitg. North Cove Press LLC, zowel in paperback als gebonden uitgave.
- Power hour, The power hour: Feeling Twitchy? It could be Climatosis, Climate Change Dispatch, 20-12-2023
- Zeilmaker, Rypke, Klimaatpsychologie, klimaatmobilisatie, klimaatnoodtoestand, Climategate.nl, 5-5-2024


Psychologen en klimaat:

- Klein Salamon, Margaret. Samen met PR-consultant Ezra Silk zette ze het begrip climate emergency (klimaatnoodtoestant) op de kaart. Lees er hier meer over.

- Mensvoort, Martijn, van, natuurkundige en klinisch psycholoog; website: https://klimaatcyclus.nl).
Hij schrijft veel op de webblog Climategate.nl
- Molen, H.H. van der; auteur van de website milieuzaken.org
- Pepper, Jon, Missy's twitch, North Cove Press, LLC, 2023
- De klimaatnoodtoestand, uitgevonden door PR-consultant Ezra Silk en klinisch psychologe en nu ook klimaatpsychologe Margaret Klein Salamon. Zie hier.


Zie ook onze webpagina over klimaat-alarmisme

Zie ook onze webpagina over weergoden

Zie ook onze website over consensus in de klimaatwetenschappenU bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer & klimaat - klimaat-psychologie

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit dr. Hugo H. van Van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin