Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

AGW en CAGW, Catastrophal Antropogenetic global Warming
(Catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde)

U bent hier: inhoudsopgave -aarde - AGW en CAGW

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het Verenigde Naties klimaatbureau IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kreeg bij de oprichting in 1988 het volgende mandaat (bron: Jeroen Hetzler, in Climategate.nl van 23-2-2019):

The IPCC has adopted and published “Principles Governing IPCC Work”which states that the IPCC will assess: the risk of human-induced climate change, its potential impacts, and possible options for prevention.(Bron hier en hier).

Daarmee is hun onderzoeksopdracht "geframed" richting onderzoek van menselijke factoren op climate change (klimaatverandering). Vandaar ook de term AGW: Antropogenic Global Warming.

Die "framing" wordt in detail verhaald door Christopher Booker in zijn rapport Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018. Zie hier voor een korte recentie van dit verhelderende, maar ook schokkende rapport.

Deze nadruk op de rol van menselijke invloeden is de bron van veel controversen binnen de klimaatwetenschappen van de afgelopen decennia. Veel onderzoekskracht van mensen en middelen ging naar de rol van menselijke invloeden op klimaatverandering (vooral opwarming van de aardatmosfeer en de zeeën), waarbij onderzoek naar andere variabelen die op klimaat van invloed zijn relatief werden verwaarloosd (Judith Curry).

Judith Curry met citaat over klimaatvariabiliteit
curryja@eas.gatech.edu
 

Die verwaarlozing is hoogst eigenaardig aangezien algemeen wordt erkend dat het aardse klimaat enorm complex is en door talloze variabelen op en buiten onze aarde wordt beïnvloed, een systeem met vele feed-back mechanismen, zo complex dat men de wiskundige termen niet-lineair en chaotisch hanteert. Daarom wordt ook vaak gesteld dat klimaat niet goed te voorspellen is.

Het KNMI denkt ook dat haar prognoses (scenario's) waarschijnlijk niet zullen uitkomen, gezien wat het KNMI op haar site zelf over scenario’s zegt in 2014:
"The variability of the system poses limitations to the predictability of the climate state. Internal variations of the climate system beyond the monthly scale (…) are difficult to predict and at time scales of 30 – 100 years useful predictions are basically impossible. Not only because the large contribution of the natural variability, also because the external forcing related to human activity. Any attempt to make climate predictions (…) cannot be expected to lead to skilful results”.
(Bron hier, pagina 4, paragraaf 1.1.1.)
Klik hier indien de link niet meer werkt.

In een kort artikel legt Jonathan Moseley (2021) aan de hand van 10 punten uit waarom hij van mening is dat de AGW-theorie met CO2 als belangrijkste variabele geen "wetenschap" is maar slechts een onbewezen hypothese.


Het (CAGW-) argument van de correlatie tussen CO2 en opwarming van de temperaatuur in de atmosfeer.

Iedere 1e jaars-psychologiestudent werd in mijn studietijd tijdens de statistieklessen ingeprent dat een correlatie tussen 2 variabelen, niet noodzakelijkerwijs betekent dat er ook een causaal verband bestaat tussen die 2 variabelen. Correlaties variëren op een schaal van 0 (geen corr.) tot 1 (perfecte corr.). Ook een correlatie van 1 bewijst op zich geen causaal verband, maar suggereert het wel. Toch zal dat causale verband eerst moeten worden bewezen.

proxy measures for global warming

De correlatie tussen de omvang van onderbroeken en de temperatuur van de atmosfeer is een aardig voorbeeld van wat in het Engels Spurious Correlations (valse of onechte correlaties) wordt genoemd. Tyler Vigen schreef een boek vol van zulke correlaties in 2015, genaamd Spurious Correlations.

 De korte termijn voorspellingen (enkele decennia vooruit) van ca. 100 huidige klimaatmodellen hebben dan ook gefaald in het voorspellen van temperatuurstijging van de aardse atmosfeer en zeetemperaturen (zieJohn Christy's werk hier naast).

Waarschijnlijk komt dat omdat men een te grote rol inruimt voor CO-2-effecten en te weinig rekening houdt met waterdamp, wolken, zeestromings-cycli en de rol van de planeten, waaronder de zon.

  Klimaatmodel-voorspellingen vs observaties

De boven gepresenteerde analyses van John Christy laat zien dat het niet lukt met de huidige ca. 100 verschilende klimaatmodellen. Dick Thoenes stelt dan ook dat het een onjuiste theorie is dat de atmosfeer door de invloed van CO2 wordt opgewarmd (bron hier).

De Servische astronoom Milancovitch ging ruim 100 jaar geleden uit van een belangrijke rol van de planeten.

Hij liet zien dat je het verleden wel goed kunt voorspellen (Engl.: hindcasting) als je een goede theorie hebt ontwikkeld.

Milancovitch cycli  

Milancovich heeft ruim 100 jaar geleden een goede voorspelling gedaan van de ijstijdencycli, op grond van enkele hemellichaam-banen, de baan van de aarde om de zon en de aardse scheefstand.

Hij kon zijn theorie toen echter nog niet bewijzen. Dat bewijs kwam pas een eeuw later later op basis van ijskernen-onderzoek in Groenlands ijs (bron: Kroonenberg, 2007).


Consider this chart (below) of temperatures over a 400 thousand year time period recently gained from ice cores in the Antarctic. Please read from left to right. It starts at current temperatures and goes back in time. It shows the recent spike that marks the end of the last glacial period. Notice the cold periods extend for about 100.000 years and there are 4 warm spikes approx. every 100.000 years that last for an average of 10.000 years. These correspond with readings taken in Greenland over the period of time that Greenland can be measured and are viewed as reflective of overall climate on Earth.

Temperature variations over the last
400.000 years showing 4 inter-glacial periods

(source: https://www.exploratorium.edu/climate/cryosphere/data2.html)

ijstijdencyclus

   

De stand van de planeten veroorzaakt dus met enige regelmaat temperatuursveranderingen van ca. 12 graden Celcius.

Any description of global warming will have to address the temperature's cyclical nature over the last 400.000 years.

De aarde is inmiddels ca. 12.000 jaar geleden "snel" ca. 12 graden C. opgewarmd vanuiuit de laatste ijstijd. We zijn echter sinds 1850 een beetje aan het opwarmen vanuit de zgn. Kleine Ijstijd, die vaak wordt gedateerd tussen 1580 en 1850. Een koude tijd met als dieptepunt het Maunder Minimum (1645 – 1720) toen het in West Europa enkele graden kouder was t.o.v. de relatief warme Middeleeuwen en de hedendaagse periode.
Onze Gouden eeuw was een koude eeuw. (Het Maunder Minium is een aanduiding van een periode van nauwelijks zonnevlekken-activiteit van ca. 1650 - ca. 1705 à 1710 (Kees de Jager, 2009, interview). Anderen laten het doorgaan tot ca. 1725), een jaar dat relatief koud was. Onze Gouden eeuw was een koude eeuw, maar wel goed voor vele prachtige schilderijen van ijstaferelen..


k

Hoogst eigenaardig (om het voorzichtig uit te drukken) is dat men bij het IPCC een dominante rol aanneemt van slechts één van die talloze klimaat beïnvloedende variabelen (Cloosterman, 2018, geeft een - niet uitputtende - opsomming van 19 variabelen), het qua volume stijgende broeikasgas CO2. Een van vele broeikasgassen, maar zeker niet de allerbelangrijkste, wat waterdamp is. Ook wolkenvorming is voor het klimaat een belangrijke bepalende factor, o.a. beïnvloedbaar door de intensiteit van kosmische straling (bron:....). Ook zeestromingen zijn zeer belangrijk bij klimaatvorming.

Hierbij wordt door IPCC-scribenten aangenomen dat:

a) de temperatuur van de aarde (althans de atmosfeer en zee-oppervlakten) sinds 1850 stijgende is.
(NB: er zijn ook wetenschappers (zie verderop) die stellen dat we dat misschien voor Europa en de USA redelijk zouden kunnen inschatten, maar, bij gebrek aan voldoende meetgegevens, zeker niet voor de wereld als geheel).

b) die CO2-stijging een deel (volgens het IPCC het grootste deel) van die temperatuursverhoging veroorzaakt.
en

c) die CO2-stijging in zeer belangrijke mate wordt veroorzaakt door menselijke verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas.

Munch-de schreeuw

Edward Munch: De Schreeuw (klik voor vergroting)
 

Ondanks het gegeven dat men algemeen aanneemt dat de temperatuur op aarde sinds ca. 1850 slechts ca. 1 graad Celcius is toegenomen (ik lees ook wel eens 1,2 graden of iets minder dan 1 graad), gaan IPCC scribenten er van uit dat, als de CO2 concentratie blijft toenemen en de aarde sterk zal opwarmen met catrastofale gevolgen.

Vandaar dat er nu ook wordt gesproken van CAGW, catastrofale AGW.

Er wordt door het IPCC al heel lang gesproken in termen van een klimaatcrisis met mogelijk catastrofale gevolgen.

De media doen hier meer dan enthousiast aan mee en passen zelfs hun taalgebruik aan in alarmerende zin, zoals o.a. The Guardian in de UK.

Nou kun je rustig stellen dat voorspellen moeilijk is, vooral waar het de toekomst betreft. Uit de grafiek hier boven van John Cristy bleek al dat de IPCC-klimaatmodellen de temperatuurstijging zwaar hebben overdreven. Zo zwaar dat we daaraan geen vertrouwen mogen verlenen over wat de toekomst ons zal brengen.

Inmiddels kunnen we een dik boekwerk schrijven over (nog) niet uitgekomen voorspellingen m.b.t. klimaatgerelateerde rampen en uitputting van grondstoffen.


Verenigde Naties doomdenken

Het maken van voorspellingen is moeilijk is, vooral waar het de toekomst betreft.

  barometer voor global warming

Vaak bleken die "rampen" toch altijd maar weer nog eens 10 jaar later te zullen opdoemen........en nog 10 jaar later, etc.

dont panic, doom is always a decade away

Het klimaat-alarmisme is gestegen tot grote hoogten, maar, zoals Tony Heller in een videolezing van 5-7-2019 uitlegt, gaat het ondanks, wellicht zelfs mede dankzij, de toegenomen CO2-concentratie en enige milde opwarming van de aard-atmosfeer, uitstekend met de wereldbevolking. Momenteel lijkt van enige catastrofe geen enkele sprake. In tegendeel ! En ook met extreem weer hebben we niet vaker of ernstiger te maken dan vroeger, alhoewel de schadebedragen sterk toenemen door toename van de bevolking en bebouwing op kwetsbare locaties.

Tony Heller beschrijft - in een videopresentatie van 5-7-2019 - aan de hand van 10 grafieken hoe heilzaam goedkope fossiele energie voor de wereldbevoking is geweest, ondanks, of mede dankzij een gestage CO2-toename:

Tony Heller: 10 key graphs behind the climategate scam.  

Tony Heller,

Ten Key Graphs Behind The Climate Change Scam: As CO2 and low cost reliable energy have increased over time, the world has become a much better place for humans to live.

Youtube, 5-7-2019

Kort samengevat:
- CO2-uitstoot blijft exponentiëel stijgen, ondanks alle klimaatconferenties en - verdragen: die hebben dus geen enkel effect gehad.
- dat komt o.a. omdat het gebruik van fossiele brandstoffen ook nog steeds exponentiëel stijgt
- landbouwopbrengsten zijn enorm toegenomen: b.v. de graanoogsten in Europa sinds 1850
- idem in de USA sinds 1866
- idem voor alle graansoorten in Chili sinds 1930
- sinds 1991 is de ondervoeding in de wereld ongeveer gehalveerd
- sinds 1800 is alfabetisme gedaald van bijna 90% naar bijna 20%
- sinds 1900 vielen er extreem veel minder doden door extreem weer
- sinds 1820 is extreme armoede in de wereld sterk afgenomen, van ca. 90% naar nu ca. 10% (red-HHvdM: een belangrijke daling zie je overigens bij elke definitie van armoede)
- mensen leven veel langer: van gemiddeld ca. 30 jaar in 1875 wereldwijd tot nu ca. 60 jaar in Afrika en tot ca. 80 jaar in de ontwikkelde wereld.
- de wereld is veel groener geworden, mede door de toegenomen CO2-concentratie in de atmosfeer.

Heller concludeert dat de goedkope fossiele energie en de toegenomen CO2-concentratie tot nu toe vooral zeer heilzaam zijn geweest voor de wereldbevolking: "We hoeven ons niet te ontdoen van fossiele brandstoffen, maar van de gekte van de klimaatverandering oplichterij", waarbij hij verwijst naar Mc Kay's boek uit 1841: "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds"

MacKayWatch an Animated Book Review ! 

Lindzen-AGW is een dwaling

This quote is from: Prof. Richard S. Lindzen,
From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.


In dit licht verwijs ik graag naar Christopher Booker's rapport: Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018 (107 pages). Zie hier voor een korte recentie van dit verhelderende, maar ook schokkende rapport.

Group Think heeft in essentie drie basisprincipes:

1e) Men gelooft ergens in, maar zonder dat hier in de observeerbare wereld overtuigend bewijs bestaat.

2e) Juist daarom hecht men in extreme mate aan consensus over dit onderwerp van geloof.

Zoals Michael Critchton ook al schreef: "Consensus is invoked only in situations where the science is not solid enough". 
(bron: Michael Crichton in his lecture in 2003, “Aliens Cause Global Warming“ zie (PDF-file).

3e) En daarom wordt iedereen, die zich niet naar de consensus weet te voegen, uitgestoten.

Van AGW ging men over naar CAGW: het klimaatalarmisme is daarmee verworden tot doomdenken en tot klimaathysterie; De media doen mee: Newspeak in de media, zoals in The Guardian. Kinderen worden ingezet. Klimaatwetenschap is verworden tot een geloof, Group Think in optima forma.

Climate change is the religion of people who think they're too smart for religion ( Tom Nelson@tan123 )


Pauze in de opwarming van de aardatmosfeer
(grafiek: UAH graphs of Spencer and Christy show a pause during last 20 years. Klik voor vergroting)
Overigens valt in de grafiek op dat het temperatuurniveau van de "pause" hoger ligt dan het niveau in de decennia er aan voorafgaand.

Op enig moment (de aarde warmde al ca. 17 jaren niet verder op tijdens de zgn. hiatus" (Engl.: "pause")) ging men liever spreken van Climate Change dan van global warming..

De situatie begint nu te lijken op het volgende:

“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.

Tom Nelson‏  @tan123 op 13 dec. 2017:
You can't fool the public by telling them "CO2 causes too much rain!" after it rains too much and "CO2 causes too little rain!" after it rains too little.
This assumes a general level of extreme stupidity that is just NOT there.

Maar Einstein zou het daar wellicht niet mee eens zijn, gezien zijn uitspraak: "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former."

intelligentie


Het wereld-temperatuurverleden is ook niet zo duidelijk als vaak wel wordt gesuggereerd.

Die ca.1 graad opwarming van de aarde wordt dan wel door velen als waar geaccepteerd, maar de onderbouwing ervan is aan forse kritiek onderhevig, o.a. door critici als Giaever, Nakamura (2019) en McLean (2018).

- Giaever stelt in een lezing in 19..: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos."
- McLean, John, An Audit of the Creation and Content of the HadCRUT4 Temperature Dataset, Robert Boyle Publishing, 2018. (135 p.)
- Over McLean's audit onderzoek van de HadCRUT4 temperatuur-datareeksen schrijft Delingpole b.v.: "Climate Bombshell: Global Warming Scare Is Based on ‘Careless and Amateur’ Data, Finds Audit, Breitbart.com, 7 Okt. 2018
- Nakamura concludes: "Therefore, the global surface mean temperature change data no longer have any scientific value and are nothing except a propaganda tool to the public.” Lees hier meer details.

Mocht die ca. 1 graad opwarming toch kloppen, dan hoeft dat - zoals hier boven al genoemd - nog niet zo bijzonder te zijn in het licht van enig temperatuurherstel na afloop van de Kleine Ijstijd, een periode van ca. 1580 - 1850, met dieptepunt van ca. 1650-1705 à 1710, volgens sommigen tot 1725, een jaar dat relatief koud was.

Onze Gouden eeuw was een koude eeuw, maar wel goed voor vele prachtige schilderijen van ijstaferelen.

 

Adriae van de Venne

Adriaen van de Venne schilderde ijstaferelen in de Kleine IJstijd.

Maar omdat men de industriële revolutie veelal ook rond 1850 laat beginnen kan daarmee ook het idee post vatten dat al die menselijke activiteiten een grote invloed zouden kunnen hebben gehad op de vermeende stijging van de temperatuur op aarde met ca. 1 graad.Collectief geheugenverlies m.b.t. het weer en klimaat van vroeger

Zoals Judith Curry het zei in haar getuigenis voor het Amerikaanse congres op 25-6-2019: "The sense that extreme weather events are now more frequent or intense, caused by manmade global warming, is symptomatic of ‘weather amnesia" (NL: geheugenverlies m.b.t. het weer).

Het wordt de mensen ook niet makkelijker gemaakt omdat onze temperatuurgegevens regelmatig zo worden aangepast door "klimaatwetenschappers" dat vroegere temperaturen opeens kouder worden gemaakt en de tegenwoordige temperaturen, alleen al door het zgn."urban heat effect" naar beneden zouden moeten worden gecorrigeerd, wat niet gebeurt. Zie hie voor meerdere voorbeelden uit meerdere landen, waaronder Nederland.

Ook helpt het niet dat de media, te pas en vooral te onpas, graag vermelden dat er weer eens een temperatuur-record is gebroken of extremer weer dan ooit vertoond. En dat dat dan wijst op klimaatverandering.

Sinds jaar en dag zien velen in een paar jaren extreem weer, of zelfs bij heel wat kortere periodes extreem weer, al gauw een klimaatverandering optreden, even vergetend dat klimaat meestal wordt gedefinieerd als het gemiddelde weer over een periode van minstens 30 jaren.

In 1871 wordt daar al over geklaagd door een lezer van de krant The Brisbane Courier !

 

denkbeeldige klimaatverandering

klik op de tekst voor een vergroting

Overigens heeft IPCC-hoofd-auteur Michael Mann het gepresteerd om met zijn gemankeerde boomringen-onderzoek te suggereren dat de - in vele analen goed beschreven - middeleeuwse warme periode en de kleine ijstijd niet bestaan zouden hebben en dat de temperatuur op aarde sinds 1850 plotseling ongekend sterk ging stijgen, wat de roemruchte "hockey-stick-grafiek opleverde. Als hoofdauteur van het betreffende IPCC-rapport-onderdeel wist hij die grafiek vele malen in het rapport(AR-.. uit 20..) te laten figureren en ook in de zgn. Summary for Policy makers". Al Gore blies die zaak nog meer op door de temperatuurstijging en toekomstverwachting daarvan tijdens zijn lezingen aan te geven door op een hoogwerker te gaan staan om het opgaande blad van de hockey-stick grafiek te kunnen aangeven. ALARM en uitwissen van het temperatuurverleden. Het IPCC heeft zich hiermee natuurlijk volstrekt belachelijk gemaakt, evenals Michael Mann en Al Gore, maar Gore ontvingen samen met het IPCC wel de Nobelprijs voor de Vrede ! Mundus vult decipi, ergo decipiatur (De wereld wil bedrogen worden en daarom wordt ze dat). In februari 2005 publiceerde Marcel Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie).

Michael Man's hockeystick-grafiek versus de tot dan geldende temperatuurgrafiek

Tim Ball is auteur van "Human Caused Global Warming: The biggest deception in history. The Why, What, When and How it was achieved."


 

Maar de CO2-broeikasgas-hypothese van Svante Arthenius dan ? En die zgn. 97% consensus ?

wordt vervolgd.....................

 

Emer. prof. Ferdinant Meeus stelt: "Er is geen bewijs dat toename CO2 oorzaak is van opwarming". Klik hier om het video-interview van Marlies Dekkers met Meeuus op 21-8-202, te bekijken:


Tot slot

De CAGW-theorie (Catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming van de wereld) bestempelt Prof. Richard Lindzen tijdens een lezing van 8-10-2018 in Londen voor The Global Warming Policy Foundation als "An implausible conjecture backed by false evidence and repeated incessantly has become politically correct ‘knowledge,’ and is used to promote the overturn of industrial civilization" (bron: Breitbart.com).

Warming fears are the “worst scientific scandal in the history…When people come to know what the truth is, they will feel deceived by science and scientists.
(UN IPCC Japanese Scientist Dr. Kiminori Itoh, an award-winning PhD environmental physical chemist).

Inmiddels is het begrip "Climate Change" al weer ingeruild voor het alarmistische begrip "Climate Emergency" en stelt de nieuwbakken USA-president Joe Biden dat dit voor de USA de belangrijkste bedreiging is......Het lijkt er op dat de wereld voor de zoveelste keer is overgeleverd aan wat McKay in 1841 beschreef in zijn beroemde boek "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (zie boven).

Zoals Freeman Dyson het beschreef:

“… the central mystery of climate science.
It is not a scientific mystery but a human mystery.
How does it happen that a whole generation of scientific experts is blind to obvious facts?
 “
(Bron: Foreword to GWPF report #18 Goklany, I.M. 2015, Carbon dioxide, The good news)het beschreef:


Connolly et al. (2021) laten in hun analyses zien dat de hoeveelheid zonne-instraling die de aarde bereikt een voldoende verklaring is voor de opwarmingsgegevens op aarde, mits het stads-opwarmings-effect (Engl.: Urban Heat Island Effect) wordt uitgefilterd. Omdat het IPCC deze kunstmatige locale opwarmingsdata meeneemt in haar analyses lijkt de aarde heel wat meer op te warmen dan in werkelijkheid het geval is. Onlangs las ik dat dit stads-effect in China ongeveer 40% van de gemeten opwarming veroorzaakt. Ook kan de Kleine Ijstijd door deze zonnestraling-variablele worden verklaard, waar de IPCC dat niet kan binnen haar (C)AGW-hypothese, de door mensen veroorazaakte catastrofale opwarming van de aarde door CO2-uitstoot. Die theorie wordt nadrukkelijk afgeserveerd als een resultaat van wetenschappelijke vooringenomenheid en selectief gebruik van opwarmingsdata en zonnedata die hen van pas kwam in het "bewijzen" van hun hypothese, cq. CAGW-theorie.

Indien deze studie correct is dan kan de hele CAGW-theorie en ook het IPCC van de Verenigde Naties in de prullebak als pseudowetenschap onder leiding van politici met een eigen agenda. Gezien de omvang van het eco-industriëel complex en de politieke gecommiteerdheid aan de CAGW-theorie van het IPCC, zal het nog wel een tijd duren voordat deze "supertanker" van politiek, industrie en pseudoweenschap van koers zal veranderen, denk ik. Tenslotte wist de Katholieke Kerk ook de kennis dat de aarde om de zon draait ipv andersom, bijzonder lang in de doofpot te houden. Wellicht zal Connolly et al. eerst hetzelfde lot treffen als de klimaat-econoom Björn Lomborg overkwam. Die werd in ca. 2021 nog een professoraat in Australië door de neus geboord wegens studentenprotest tegen deze "ketter".

Galileo: science is settled  


Bjørn Lomborg, versus Scientific American:

Lomborg is een Deense statisticus / econoom, die over het algemeen waarschuwt dat we ons geld beter kunnen besteden aan aanpassingen aan klimaat-veranderingen, dan aan (waarschijnlijk vergeefse) pogingen de klimaatveranderingen te voorkomen.

Hij (en zijn uitgever Cambridge University Press) werden verketterd vanwege zijn boek The Skeptical Environmentalist.

Met name Scientific American "nagelde hem" , in een 11 pagina's lange tirade, "aan het kruis" als een echte ketter, zoals de Kerk vroeger Galileo vervolgde. Zijn pogingen tot verweer werden door het tijdschrift ernstig gefrustreerd.

Zie Michael Crichton (2003, pagina 11) voor de details en zijn droevige conclusie: "Of course, any scientist can be charged as Galileo was charged. I just never thought I’d see the Scientific American in the role of Mother Church".

 


Literatuur:

- Homewood, Paul, Challenging UN, Study Finds Sun—not CO2—May Be Behind Global Warming, Not a Lot of People Know That, 16 aug 2021

Bovenstaand artikel verwijst naar de onderstaande 2 referenties.

- Connolly, R., et al., How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate, Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), [S.l.], v. 21, n. 6, p. N2, june 2021. ISSN 2397-6209.

- Connolly, Ronan. Press Release for "How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate". Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), [S.l.], v. 21, n. 6, p. N2, june 2021. ISSN 2397-6209. Available at: <http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/view/4920/6080>. Date accessed: 18 aug. 2021.


- Balzer, Lynne, Eight Important Facts – Not Opinions – That Totally Debunk The Man-Made Warming Apocalypse, ClimateChangeDispatch, 25-8-2023

- Boyd, Chris, Waarom ik van gedachte veranderd ben over door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, Climategate.nl, 29-11-2019

- Cloosterman, Ing. Ap J.H.G. , Klimaatverandering en duurzame energie,
In juli 2017 kwam de 1e druk uit van zijn basis-handboek over klimaatverandering en duurzame energie. Een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied. Een prachtig leerboek en naslagwerk !
Het boek (3e druk uit januari 2018) is als Pdf file te bestellen voor de prijs van 8 Euro; over te maken op bankrekening NL66 INGB 000 121 73 46 t.n.v. J.H.G. Cloosterman met vermelding van uw e-mail adres.

- Drzo, John Jr., De vier pijlers waarop de claims van antropogene klimaatverandering berusten, Climategate.nl, 26-9-2021.

- Kroonenberg, Salomon, (boek 2007) De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.

- Labohm, Hans, Uit de oude doos: de C van AGW, Climategate.nl, 29-6-2019.

- Richard Lindzen verwacht in een interview uit 2023 grote armoede problemen rond de "net-zero" politiek, "volstrekt onnodig "om de wereld te redden". De AGW-theorie vind hij een onzinnige hypothese, waar geen bewijs voor is, whatsoever.

- McLean, John, An Audit of the Creation and Content of the HadCRUT4 Temperature Dataset, Robert Boyle Publishing, 2018. (135 p.)

-- Meeus, F., Er is geen klimaatcrisis. Wanneer houdt de hysterie op ?, Climategate.nl, 20-9-2021.

- Moseley, Jonathan, Is climate change "science" or an unproven hypoyhesis ?, Climatechangedispatch.com, june 14th 2021.

- le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019

- le Pair, Kees, Klimaat en ‘cancel culture’ – opponenten luisteren niet naar elkaar, Climategate.nl, 13-11-2022.

- Rörsch, Arthur, De Koning & Co - een stel apart, Climategate.nl, 26-9-2019

- Sabhlok, Sanjeev, Zie zijn vernietigend CAGW-kritisch artikel: "The warming effects of CO2 are benign" in The Times of India van 28-6-2019. Ook - iets verkort - gepubliceerd door Paul Homewood op zijn blog "Not a lot of people know " van 30-6-2019 onder de kop: " Sanjeev Sabhlok: Why India should ignore Climate Alarmism".U bent hier: inhoudsopgave - aarde - AGW en CAGW
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin