Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Voorzorgprincipe

waar was je ?


Voorjaar 2020: Gebrek aan mondkapjes en andere beschermingsmaterialen wegens het "just-in-time" principe waar onze zieken- en verzorgingshuizen mee werken.

U bent hier: inhoudsopgave - beleid en wetenschap - voorzorgprincipe

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Ondanks dat onze lucht steeds schoner wordt, het weer de laatste tijd veraangenaamt en de toegenomen CO2 de planten- en bomengroei aanmerkelijk doet toenemen, is klimaatverandering de nieuwe verklaarde vijand, ter bestrijding waarvan waar we onze welvaart kennelijk wel willen opofferen. En, wat sinds de winter van 2019-20 duidelijk werd, ook onze gezondheid.


Nou ja, willen ?

Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.
Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.

Persoonlijk denk ik dat de bevolking helemaal geen peper-dure klimaatmaatregelen wil, die ons mooie land verzieken met windmolens en zonneweides, dat ze de bouw van huizen (ja er is al wel decennia lang een woningnood-crisis !) en dijken niet willen stoppen wegens pfas- en stikstof-maatregelen.


Ik moet in deze tijden vaak denken aan het zgn. “voorzorgprincipe” waar klimaat-alarmisten, ook verantwoordelijke politici, zoals ministers, vaak mee hebben geschermd om toch vele miljarden uit te willen geven, ook al is het heel goed denkbaar dat de (C)AGW-aanhangers het uiteindelijk bij het verkeerde eind zullen hebben.

In 2004 publiceerde Science (vol. 306, p. 1686) een artikel onder de titel The scientific consensus on climate change waarin werd vastgesteld dat dissidentie in de wetenschappelijke literatuur nagenoeg onbestaand is. In deze veelgeciteerde publicatie wordt gesteld dat die consensus heel goed fout kan zitten, maar niettemin wordt toch betoogd dat wij ons moeten gedragen alsof de consensus indicatief is voor waarheid (bron: Jos Verhust, 2007). Het zgn. "voorzorgprincipe" moet dus leidend zijn.

Maar sinds Climatgate hebben we enig inzicht gekregen hoe die consensus door sommige klimaatwetenschappers d.m.v. obscure "peer-review" procedures wordt bewaakt als een middeleeuws fort. Ook in de rapporten van het IPCC.


“We moeten het wel voor onze kleinkinderen” is ook al zo’n oneigenlijk – maar o zo sentimenteel – voorzorg-principe-argument. Fijn voor hen dat we uiteindelijk misschien constateren dat we vergeefs ons landschap, onze economie en welvaart hebben verkwanseld voor een politiek-“wetenschappelijke” fata morgana ?   ----- hier komt een foto van Arella ----

Het gaat alleen al voor ons land dan niet over enkele miljarden maar over honderden miljarden, wellicht wel 1000. Uit voorzorg !

Miljarden die ook aan andere belangrijker zaken zouden kunnen worden besteed: gezondheidszorg, onderwijs, kust- en rivierverdediging, landsverdediging etc.


Uit voorzorg hebben we in een milde winter wel veel loodsen met strooizout klaar staan voor het geval dat, alhoewel ik me tekorten herinner in een strenge winter. Toch te weinig voorzorg, dus.


Ik vraag me in maart 2020 af waarom we in ons land niet uit voorzorg duizenden IC-bedden met beademing-apparatuur en > 100 miljoen mondkapjes en een grote hal met hand-desinfectie-materiaal klaar hebben staan, alsmede enkele lege ziekenhuizen, die snel weer in gebruik kunnen worden genomen. Het zo gekoesterde “voorzorg-principe” wordt in onze politiek dus wel erg selectief toegepast. Waarom ? Er zijn landen die zich wel goed op een nieuwe virus-uitbraak hebben voorbereid, zoals b,v Zuid Korea en Taiwan ! Duitsland, met bijna 5 x zoveel inwoners (ca. 82 versus ca. 17 miljoen), heeft - aan het begin van de uitbraak - per inwoner ca. 5 x zoveel IC-bedden als Nederland: ca. 28.000 bedden versus ca. 1100 in ons land, waarna enige "opschaling volgde". Maar Nederlandse patiënten worden eind maart 2020 al opgevangen in Duitse ziekenhuizen langs de grens.

Te duur kan het niet zijn, gegeven de honderden miljarden die we wel willen spenderen aan een – volgens velen – onmogelijke poging het klimaat te beheersen. 

 

Voorzorgprincipe waar was je ?

 

Waar waren de nodige mondkapjes en andere beschermingsmiddelen ?

Max Stokvis: Het lijkt er op dat wij ouwetjes binnenkort als makke schapen worden "geruimd".

Waar waren de bitter noodzakelijke mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor verpleegkundigen en verzorgers in bejaardenhuizen?

Zoals de - soms somber kijkende - beeldend kunstenaar Max Stokvis onlangs tegen me mopperde: " Het lijkt er op dat wij ouwetjes binnenkort als makke schapen worden geruimd". Hij kreeg al snel gelijk toen we het nieuws vernamen dat er wel 50% sterfgevallenin waren in één bejaardentehuis. Bij de centrale verdeling was de ziekenhuis-lobby kennelijk sterker dan die van de verzorgingshuizen. Daarin is rond ca.13 april iets veranderd. Maar er is te weinig voor iedereen.

Die mondkapjes en beschermingsschorten waren er niet omdat onze ziekenhuizen en verzorgingstehuizen commerciëel bestuurde instellingen zijn die bij hun inkopen werken volgens het "just-in-time"-principe: hun buffervoorraden zijn miniem en Nederland had geen eigen produktiecapaciteit (bron: Volkskrant d.d. 11-4-2020). Onze regering geeft het geld liever uit aan de fata morgana die klimaatcrisis wordt genoemd, maar er niet is.

Bovendien - zo beschrijft de Volkskrant van 11-4-2020 - hebben we onze toch nog wel bestaande kleine voorraad mondkapjes op 10 februari 2020 naar China gevlogen, alsmede beschermende kleding en beademingsmachines. Vrienden in nood moet je helpen, niet waar ? De Volkskrant vermeldt: "Een Nederlandse handelaar heeft naar eigen zeggen in zijn eentje al 5 tot 6 miljoen mondkapjes, 100 duizend overalls en 10 beademingsmachines opgekocht in Nederland, Duitsland en Turkije".

"One month ago, New York Governor Cuomo unveiled a $33 billion plan to stop climate change. He could have bought a lot of respirators with that money". Dat is de inleidende tekst van Tony Hellers' video (28-3-2020) over de rol van luchtvervuiling op de verspreiding en de ernst van het Coronavirus in de wereld. In die video (28-3-2020) laat hij een Duitse infectieziekten-specialist, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi uitleggen hoe dat zit.

Mij dunkt dat regeringen (vanuit het voorzorgprincipe) hun geld beter kunnen besteden aan bestrijding van luchtvervuiling, die wereldwijd aantoonbaar grote concrete gezondheidsproblemen veroorzaakt, dan aan het voor mensen volstrekt onschuldige CO2-gas, dat de natuur ook nog eens fors doet opbloeien.


Ook meen ik dat er in ons land sprake is van achterstallig onderhoud van water-verdedigingswerken,voor onze kusten en rivieren.. Juist ook hier zou het “voorzorgprincipe” moeten worden gehanteerd zonder op de kosten te letten. We willen toch zeker geen 2e Zeeland-achtige ramp zoals in 1953 ?

Omdat niet te willen hoeven we echt geen doemscenario's te schetsen zoals Rutger Bregman onlangs produceerde in zijn open brief aan alle Nederlanders: "Het water komt" , waarin hij met vele "als dan"-redeneringen rept over zeespiegelstijgingen van wel 8 meter: doemscenario's zonder empirisch-wetenschappelijke grondslag. "Welkom in de paniekfabriek van de klimaatverandering", schreef Simon Rozendaal in de Elsevier van 9-1-2019. Op 4-3-2020 maakt hij nog eens gehakt van Bregman's doemscenario's in zijn artikel 'Alles goed en wel, de zee stijgt niet extra snel".

Nee, de zee langs onze kusten stijgt niet versneld, maar wel al vele eeuwen gestaag, zo rapporteerde kennis-instituut Deltares onlangs in hun Zeespiegelmonitor 2018, geïllustreerd met div. grafieken van een gestage zeespiegelstijging op de 6 hoofdmeetpunten langs onze kusten, sinds het jaar 1900. Ook wereldwijd zie je slechts die langzame gestage stijging, zoals in onderstaande grafiek van de zeespeigelstijging rond Honoloeloe.

Zeespoegelstijging bij Honolulu

Maar de zee stijgt wel en uit voorzorg moeten we tijdig goede kustverdedigings-maatregelen nemen. Dat deden we voor en na de 2e wereldoorlog onvoldoende. Zo beschrijft genoemde Bregman in zijn open brief dat Dr. Jan van Veen, een ambtenaar van Rijkswaterstaat wel 20 jaar lang waarschuwde dat we betere voorzorgen moesten nemen tegen het stijgende zeewaterniveau. Hij noemde zich Dr. Cassandra, naar de Griekse prinses die voospelde dat de stad Troje zou vallen in de oorlog tegen de Grieken. Maar men vond van Veen maar een paniekzaaier. Tot Zeeland in februari 1953 onderliep en bijna (maar door toeval net niet) heel Zuid Holland !

Het lijkt mij volstrekt idioot om honderden miljarden belastinggeld te gaan besteden aan een onmeetbare beperking van de opwarming van ons klimaat en onvoldoende voorzorgsmaatregelen te treffen met betrekking tot kustverdediging en beheersing van onze rivieren. Maar het schijnt dat onze waterverdedigingswerken op onvoldoende peil zijn uit zuinigheid. Al weer !


Onze regeringen storen zich weinig aan de NAVO-afspraken om 2 % van onze bruto nationaal product te besteden aan defensie. Kennelijk is het voorzorgprincipe hier minder relevant. Maaar hoewel de koude oorlog beëindigd leek, annexeerde Rusland de Krim in 2014 en loert het weer op de Baltische staten. Ook Hitler opereerde "stap voor stap", tegenwoordig (anno 2020) in Nederland een gevleugeld woord.


Hubris

Ik ben van mening dat onze regeringen de laatste decennia verkeerde keuzes maken waar het de voorzorg betreft m.b.t. bovengenoemde domeinen. Concrete uitvoerbare maatregelen werden niet voldoende genomen, maar, verdoofd door alarmistische – niet wetenschappelijk bewezen – extrapolaties van rampenscenario’s, willen ze bergen geld spenderen aan waarschijnlijk onmogelijke activiteiten als beheersing van het klimaat op aarde. In onze inmiddels sterk geseculariseerde wereld zijn er toch nog velen die denken dat zij nu wel voor God kunnen spelen. 

Oh, menselijke overmoed……Wee, regeringen die verkeerde voorzorgsmaatregelen nemen…

einde ijstijd veroorzaakt door menselijke activiteiten

Betreft het een psychologische kronkel, religieuse of politieke hoogmoed, wetenschap of vileine politiek ? of is het èn, èn, èn, èn ?

world leaders meeting to control the climate  

Politieke hoogmoed ?

 

 

 

 

<<-------------------- klik op foto voor een vergroting


bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

 


Literatuur: (wordt vervolgd)

- Bregman, Rurger, Het water komt, een brief aan alle Nederlanders, uitg. De Correspondent, 2020, 45 p. heel klein formaat.

- CLINTEL, 23-3-2020, open brief aan wereldleiders: “Vecht tegen virus, niet tegen CO2”

- Deltares (2019), Zeespiegelmonitor 2018, De stand van zaken rond de zeespeigelstijging langs de Nederlandse kust, zie hier de pdf-file.

- Hendrickx, F.H. en Modderkolk, H., Februari: de verloren maand in de strijd tegen het coronavirus; reconstructie corona in februari, Volkskrant, 11-4-2020.

- Rozendaal, Simon, Alles goed en wel, de zee stijgt niet extra snel, Elseviers Weekblad, 4-3-2020

- Rozendaal, Simon


 


U bent hier: inhoudsopgave - beleid en wetenschap - voorzorgprincipe
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin