Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Voorzorgprincipe

corona-virus beschermende kleding


U bent hier: inhoudsopgave - beleid en wetenschap - voorzorgprincipe

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Tegen wil en dank

Nou ja, willen ?

Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.
Aldus de (profetische) woorden van Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.

Het zgn. raadgevend referendum is in ons land onder de regering Rutte III dan ook afgeschaft o.l.v. nota bene D'66 minister Olongren.
Ooit waren referenda een van de parels van het D'66 verkiezingsprogramma.
Maar in de Haagse politiek was men duidelijk door het volk gefrustreerd toen het tegen de Europese grondwet stemde (overigens net als het Franse volk) en tegen het Associatieverdrag met de Oekraïne.
Toen het volk niet "tekende bij het kruisje", mocht het opeens niet meer meedoen.
Overigens kwam die "Grondwet" er toch, onder andere naam en iets aangepast, maar zonder volksraadplegingen.

Het klimaat-akkoord, de klimaatwet en andere klimaatplannen stonden bij de vorige 2e-kamerverkiezingen in geen enkel partij-programma. Kiezers kregen geen inspraak, maar de 2e en 1e kamer gingen wel akkoord met langjarige uiterst kostbare plannen en contracten met energieleveranciers.

Democratie in verval ?

De energie- en klimaat akkoorden zijn als een roofoverval. Want hoe noem je anders een welvaartsextractie van honderden miljarden zonder meetbaar resultaat?
(David Dirkse, 2019)


Voor onze (klein-)kinderen..........?

“We moeten het wel voor onze (klein-)kleinkinderen” is een oneigenlijk – maar o zo sentimenteel – voorzorg-principe-argument. Fijn voor hen dat we uiteindelijk misschien constateren dat we vergeefs ons landschap, onze economie en welvaart hebben verkwanseld voor een politiek-“wetenschappelijke” fata morgana,
de zgn. CAGW-theorie ?
  ----- hier komt een foto van Arella ----

Het gaat alleen al voor ons land dan niet over enkele miljarden maar over honderden miljarden Euros, wellicht wel 1000 miljard. Uit voorzorg !

Miljarden die ook aan andere belangrijker zaken zouden kunnen worden besteed: gezondheidszorg, onderwijs, kust- en rivierverdediging, landsverdediging etc

Lees hier meer over het "argument" We doen het voor onze (klein-)kinderen.


Verwoesten we ons landschap voor onze (klein-)kinderen ?

Gepoferte Landschaften, protest tegen landschapsvervuiling door windmolens in Duitsland  

Natuurbescherming versus "klimaat-bescherming"

Anno 2016 begint het eindelijk ook bij de Duitse milieubeweging door te dringen dat "het Duitse landschap" behoorlijk wordt verziekt door de windmolens van de "Energiewende" Lees het verhaal op climategate.nl d.d. 7-10-2016.

De auteur van het boek Geopferte Landschaften, Georg Etscheit is sterk betrokken bij de website klimaretter.info van Duitse klimaat-alarmisten, maar de huidige Duitse windmolenpolitiek gaat hem nu toch te ver.

 

Bekijk hier de video-aankondiging van het boek !

 

molen-lanschap

Maar in andere landen kan men er ook wat van........

Reynier Pronk beweent alvast zijn nageslacht in zijn gedicht "De donkere kant van de Maan", dat gaat over de trieste toestand in de klimaattransitie-wetenschap en -beleid.

Ik werd geboren in het land van Jacq. P. Thijsse.
Maar sterven ga ik in een industriegebied
en ween om hen die ik daar achter laat.
Uit angst om het straks te verliezen, verwoest men nu het land.


Lees hier meer over de voor- en nadelen van moderne windmolens (windturbines)

En hoe vergaat het ons zelf ?
(velen denken: heel slecht)
Over het Windturbine-syndroom, NIMBY en terrorisme.

In de strijd tegen de uitstoot van CO2 (de bron van alle leven op aarde) wil onze regering een ontzagwekkende hoeveelheid mega-grote windmolens plaatsen, verspreid door ons hele land (in 30 zgn. energie-regio's, RES-regio's) in de strijd tegen de, door het IPCC van de Verenigde Naties gevreesde, CAGW- Catastrophal Antropogenic Global Warming (Catastofale Antropopgene Wereldwijd Opwarming). Omdat daar veel weerstand tegen is en het op zee harder waait worden daar ook een grote hoeveelheid windmolen-parken aangelegd. Afgezien van het feit dat daar gigantische hoeveelheden (energieverslindend) staal, beton en metaal-plastic-composiet-rotorbladenvoor moeten worden gebouwd hebben die parken ook nadelen in de persoonlijke sfeer: het landschap wordt verwoest (zie boven), zelfs in Natura-2000 gebieden, vogels (ook zeer zeldzame) en vleermmuizen worden massaal vermalen, huizen worden minder waard en bewoners worden ziek als die reusachtige molens te dicht op hun huizen worden geplaatst. Het windturbine-syndroom.

In veel landen is men dat laatste in gaan zien en zijn er normen ontwikkeld om windmolens (ook wel windturbines geneomd) op een zekere afstand van woningen te bouwen. Ik las b.v. in Duitsland 1,5 à 2 km.

Er zijn ook normen met een afstandsformule, gerelateerd aan de hoogte van de tip van een rechtop gericht rotorblad. En dat dan weer kwadratisch, b.v. .....

In ons land lijken die normen heel slecht voor omwonenden. In ons land lijkt het voorzorgprincipe niet te gelden voor omwonenden van windmolens.

Die hebben 's nachts last van flikkerende lampen ten behoeve van vliegverkeer en geluidsoverlast. Niet alleen hoorbaar geluid, maar ook trillingen, die onhoorbaar zijn, maar door het lichaam wel worden gevoeld, dag en nacht. Overdag heeft men last van slagschaduwen, nog afgezien van hun bedorven uitzicht en waardedaling van hun huizen. Er zijn mensen, die er zo ziek van zijn dat ze maar gaan verhuizen. slachtoffers van het zgn. Windturbine Syndroom.

Die omwonenden krijgen soms wel informatie, maar weinig of (meestal) geen inspraak van betekenis., hetgeen in strijd lijkt / is met Europese regelgeving, bleek in 2020 in België in een rechtzaak.

Er is dan ook veel verzet, wat onze overheden graag afdoen als NYMBY ( Not in My Back Yard) - denken.

Een voorbeeld hiervan is een geplande hoeveelheid windmolens nabij Ijburg, in de buurt van Amsterdam. Zelfs Groen Links prominenten lopen er tegen te hoop. NIMBY ! Nee ze zien liever grote gebieden op het platte land aangewezen voor grote windparken opdat zo weinig mogelijk mensen er last van hebben. Voor aardbevingsgebieden in het noorden een laatste neo-koloniale geste uit de randstad ?

De weerstand tegen plaatsing van windmolens is groot, soms zo groot dat de coördinator terrorismebestrijding zich er over uitlaat, maar ja, zoals John Locke al schreef:

John Locke - citaatZoutvoorraden

Uit voorzorg hebben we in een milde winter wel veel loodsen met strooizout klaar staan voor het geval dat, alhoewel ik me tekorten herinner in een strenge winter. Toch te weinig voorzorg, dus. Maar met € 1 miljard kun je heel ons land vol zetten met loodsen waarin voldoende strooizout en strooiwagens voor de strengst denkbare winter. Maar ja, zout geeft geen rente (geld ook niet meer, anno 2020) en loodsen kosten wel geld voor onderhoud.


Epidemieën

Ik vraag me in maart 2020 af waarom we in ons land niet uit voorzorg duizenden IC-bedden met beademing-apparatuur en > 100 miljoen mondkapjes en een grote hal met hand-desinfectie-materiaal klaar hebben staan, alsmede enkele lege ziekenhuizen, die snel weer in gebruik kunnen worden genomen. Het zo gekoesterde “voorzorg-principe” wordt in onze politiek dus wel erg selectief toegepast. Waarom ? Er zijn landen die zich wel goed op een nieuwe virus-uitbraak hebben voorbereid, zoals b,v Zuid Korea en Taiwan ! Duitsland, met bijna 5 x zoveel inwoners (ca. 82 versus ca. 17 miljoen), heeft - aan het begin van de uitbraak - per inwoner ca. 5 x zoveel IC-bedden als Nederland: ca. 28.000 bedden versus ca. 1100 in ons land, waarna enige "opschaling volgde". Maar Nederlandse patiënten worden eind maart 2020 al opgevangen in Duitse ziekenhuizen langs de grens.

Te duur kan het niet zijn, gegeven de honderden miljarden die we wel willen spenderen aan een – volgens velen – onmogelijke poging het klimaat te beheersen.

corona-virus beschermende kleding  

Voorzorgprincipe waar was je ?

Waar waren de nodige mondkapjes en andere beschermingsmiddelen ?

Max Stokvis: Het lijkt er op dat wij ouwetjes binnenkort als makke schapen worden "geruimd".

In het Drentse Norg stierven tijdens de 2e Covid-19 golf 14 van de 24 demente bejaarden in een verpleeghuis.....


Voorjaar 2020: Gebrek aan - bitter noodzakelijke - mondkapjes en andere beschermingsmaterialen wegens het "just-in-time" principe waar onze zieken- en verzorgingshuizen mee werken.

Zoals de - soms somber kijkende - beeldend kunstenaar Max Stokvis onlangs tegen me mopperde: " Het lijkt er op dat wij ouwetjes binnenkort als makke schapen worden geruimd". Hij kreeg al snel gelijk toen we het nieuws vernamen dat er wel 50% sterfgevallenin waren in één bejaardentehuis. Bij de centrale verdeling was de ziekenhuis-lobby kennelijk sterker dan die van de verzorgingshuizen. Daarin is rond ca.13 april 2020 iets veranderd. Maar er is te weinig voor iedereen.

Begin 2022 werd in een evaluatie van het coronabeleid van begin 2020 inderdaad geconstateerd dat de bijzonder hoge sterfte in bejaarden- en verzorgingshuizen mede te wijten was aan het onvoldoende betrekken van deze sectoren in het zgn. Outbreak Management Team, waarin de ziekenhuis domineerden.

Die mondkapjes en beschermingsschorten waren er niet omdat onze ziekenhuizen en verzorgingstehuizen commerciëel bestuurde instellingen zijn die bij hun inkopen werken volgens het "just-in-time"-principe: hun buffervoorraden zijn miniem en Nederland had geen eigen produktiecapaciteit (bron: Volkskrant d.d. 11-4-2020). Onze regering geeft het geld liever uit aan de fata morgana die klimaatcrisis wordt genoemd, maar er niet is.

Bovendien - zo beschrijft de Volkskrant van 11-4-2020 - hebben we onze toch nog wel bestaande kleine voorraad mondkapjes op 10 februari 2020 naar China gevlogen, alsmede beschermende kleding en beademingsmachines. Vrienden in nood moet je helpen, niet waar ? De Volkskrant vermeldt: "Een Nederlandse handelaar heeft naar eigen zeggen in zijn eentje al 5 tot 6 miljoen mondkapjes, 100 duizend overalls en 10 beademingsmachines opgekocht in Nederland, Duitsland en Turkije".

"One month ago, New York Governor Cuomo unveiled a $33 billion plan to stop climate change. He could have bought a lot of respirators with that money". Dat is de inleidende tekst van Tony Hellers' video (28-3-2020) over de rol van luchtvervuiling op de verspreiding en de ernst van het Coronavirus in de wereld. In die video (28-3-2020) laat hij een Duitse infectieziekten-specialist, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi uitleggen hoe dat zit.

Mij dunkt dat regeringen (vanuit het voorzorgprincipe) hun geld beter kunnen besteden aan bestrijding van luchtvervuiling, die wereldwijd aantoonbaar grote concrete gezondheidsproblemen veroorzaakt, dan aan het voor mensen volstrekt onschuldige CO2-gas, dat de natuur ook nog eens fors doet opbloeien.


Waterkeringen

Ook meen ik dat er in ons land sprake is van achterstallig onderhoud van water-verdedigingswerken,voor onze kusten en rivieren.. Juist ook hier zou het “voorzorgprincipe” moeten worden gehanteerd zonder op de kosten te letten. We willen toch zeker geen 2e Zeeland-achtige ramp zoals in 1953 ?

Omdat niet te willen hoeven we echt geen doemscenario's te schetsen zoals Rutger Bregman onlangs produceerde in zijn open brief aan alle Nederlanders: "Het water komt" , waarin hij met vele "als dan"-redeneringen rept over zeespiegelstijgingen van wel 8 meter: doemscenario's zonder empirisch-wetenschappelijke grondslag. "Welkom in de paniekfabriek van de klimaatverandering", schreef Simon Rozendaal in de Elsevier van 9-1-2019. Op 4-3-2020 maakt hij nog eens gehakt van Bregman's doemscenario's in zijn artikel 'Alles goed en wel, de zee stijgt niet extra snel".

Nee, de zee langs onze kusten stijgt niet versneld, maar wel al vele eeuwen gestaag, zo rapporteerde kennis-instituut Deltares onlangs in hun Zeespiegelmonitor 2018, geïllustreerd met div. grafieken van een gestage zeespiegelstijging op de 6 hoofdmeetpunten langs onze kusten, sinds het jaar 1900. Ook wereldwijd zie je slechts die langzame gestage stijging, zoals in onderstaande grafiek van de zeespeigelstijging rond Honoloeloe.

Zeespoegelstijging bij Honolulu

Maar de zee stijgt wel en uit voorzorg moeten we tijdig goede kustverdedigings-maatregelen nemen. Dat deden we voor en na de 2e wereldoorlog onvoldoende. Zo beschrijft genoemde Bregman in zijn open brief dat Dr. Jan van Veen, een ambtenaar van Rijkswaterstaat wel 20 jaar lang waarschuwde dat we betere voorzorgen moesten nemen tegen het stijgende zeewaterniveau. Hij noemde zich Dr. Cassandra, naar de Griekse prinses die voospelde dat de stad Troje zou vallen in de oorlog tegen de Grieken. Maar men vond van Veen maar een paniekzaaier. Tot Zeeland in februari 1953 onderliep en bijna (maar door toeval net niet) heel Zuid Holland !

Het lijkt mij volstrekt idioot om honderden miljarden belastinggeld te gaan besteden aan een onmeetbare beperking van de opwarming van ons klimaat en onvoldoende voorzorgsmaatregelen te treffen met betrekking tot kustverdediging en beheersing van onze rivieren. Maar het schijnt dat onze waterverdedigingswerken op onvoldoende peil zijn uit zuinigheid. Al weer !


Defensie

Wie oorlog wilvoorkomen moet zich er op voorbereiden......

Wat dat aangaat heeft de in Europa zo verguisde USA-president Trump de Europese kat de bel aangebonden, hetgeen hem niet in dank is afgenomen.

Onze regeringen storen zich weinig aan de NAVO-afspraken om 2 % van onze bruto nationaal product te besteden aan defensie. Kennelijk is het voorzorgprincipe hier minder relevant. Maaar hoewel de koude oorlog beëindigd leek, annexeerde Rusland gebieden van Georgië en ........, het Oekraïnse Krim in 2014 en loert het weer op de Baltische staten. Ook Hitler opereerde "stap voor stap", tegenwoordig (anno 2020) in Nederland een gevleugeld woord.

Februari 2022: Rusland zet een volgende stap en erkent als enige in de wereld 2 afvallige provincies van Oekraïne en staat met een paar honderd duizend soldaten klaar om dat land binnen te vallen, dat de noodtoestand heeft afgekondigd.

Trump was mordicus tegen de 2e gas-pijplijn van Rusland door de Baltische zee naar Duitsland, de zgn. Nordstream II pijplijn, die dus de pijplijn door Oekraïne naar Europa omzeilt. In februari 2022 besloot Duitsland de vergunning voor de inmiddels gereed gekomen gaslijn, die miljarden heeft gekost, toch maar op te schorten.


Bondskanselier Angela Merkel, die in Oostduitsland opgroeide en vloeiend Russisch spreekt, heeft in haar lange regeerperiode bewerkstelligd dat Duitsland zijn energiecentrales ging sluiten (Atom-ausstieg). Tevens moeten geleidelijk alle bruinkolen en steenkolen-centrales dicht. Met dit beleid heeft ze Duitsland in hoge mate afhankelijk gemaakt van gasgestookte electriciteits-centrales omdat wind en zon weersafhankelijke en dus onbetrouwbare energiebronnen zijn. En dat gas moet voor een belangrijk deel uit Rusland komen. Vandaar de aanleg van de Nordsteram I en II gaspijpleidingen van Rusland direct door zee naar Duitskland.Was Merkel Poetin's belangrijkse geheim agent in Duitsland, dat ze op deze manier alle denkbare geopolitieke voorzorgprincipes heeft verkwanseld en de Duitsers qua energievoorziening zo afhankelijk heeft gemaakt van Rusland ?


Ondertussen maakt ex vice-president der USA en "klimaatgezant" John Kerry zich meer druk over de in zijn ogen catastrofale klimaatcrisis:

Kerry vindt klimaat belangrijker dan Oekraine

Klik op de foto voor een vergroting van de tekst; Bron: Climategate.nl, 22-2-2022.


Klimaatverandering en energie-transitie

Ondanks dat onze lucht steeds schoner wordt, het weer de laatste tijd veraangenaamt en de toegenomen CO2 de planten- en bomengroei aanmerkelijk doet toenemen, is klimaatverandering de nieuwe verklaarde vijand, ter bestrijding waarvan waar we onze welvaart kennelijk wel willen opofferen. En, wat sinds de winter van 2019-20 duidelijk werd, ook onze gezondheid.

Persoonlijk denk ik dat de bevolking helemaal geen peper-dure klimaatmaatregelen wil, die ons mooie land verzieken met windmolens en zonneweides, dat ze de bouw van huizen (ja er is al wel decennia lang een woningnood-crisis !) en dijken niet willen stoppen wegens pfas- en stikstof-maatregelen.


Ik moet in deze tijden vaak denken aan het zgn. “voorzorgprincipe” waar klimaat-alarmisten, ook verantwoordelijke politici, zoals ministers, vaak mee hebben geschermd om toch vele miljarden uit te willen geven, ook al is het heel goed denkbaar dat de (C)AGW-aanhangers het uiteindelijk bij het verkeerde eind zullen hebben.

In 2004 publiceerde Science (vol. 306, p. 1686) een artikel onder de titel The scientific consensus on climate change waarin werd vastgesteld dat dissidentie in de wetenschappelijke literatuur nagenoeg onbestaand is. In deze veelgeciteerde publicatie wordt gesteld dat die consensus heel goed fout kan zitten, maar niettemin wordt toch betoogd dat wij ons moeten gedragen alsof de consensus indicatief is voor waarheid (bron: Jos Verhust, 2007). Het zgn. "voorzorgprincipe" moet dus leidend zijn.

Maar sinds Climatgate hebben we enig inzicht gekregen hoe die consensus door sommige klimaatwetenschappers d.m.v. obscure "peer-review" procedures wordt bewaakt als een middeleeuws fort. Ook in de rapporten van het IPCC.


UIt voorzorg een hek tegen tijgers rond je huis


Hubris

Ik ben van mening dat onze regeringen de laatste decennia verkeerde keuzes maken waar het de voorzorg betreft m.b.t. bovengenoemde domeinen. Concrete uitvoerbare maatregelen werden niet voldoende genomen, maar, verdoofd door alarmistische – niet wetenschappelijk bewezen – extrapolaties van rampenscenario’s, willen ze bergen geld spenderen aan waarschijnlijk onmogelijke activiteiten als beheersing van het klimaat op aarde. In onze inmiddels sterk geseculariseerde wereld zijn er toch nog velen die denken dat zij nu wel voor God kunnen spelen. 

Oh, menselijke overmoed……Wee, regeringen die verkeerde voorzorgsmaatregelen nemen…

einde ijstijd veroorzaakt door menselijke activiteiten

Betreft het een psychologische kronkel, religieuse of politieke hoogmoed, wetenschap of vileine politiek ? of is het èn, èn, èn, èn ?

world leaders meeting to control the climate  

Politieke hoogmoed ?

 

 

 

 

<<-------------------- klik op foto voor een vergroting


bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

Maar het ziet er niet naar uit dat de politiek de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer kan beteugelen.

CO2-stijging ondanks 30 jaar klimaatconferenties en -verdragen
(Klikop de grafiek voor een vergroting)


Literatuur:

- Bregman, Rutger, Het water komt, een brief aan alle Nederlanders, uitg. De Correspondent, 2020, 45 p. heel klein formaat.

- Broekema, Nico, Voorzorgsprincipe voor de Nederlandse bestuursorganen een lege huls Climategate 19-1-2021.

- CLINTEL, 23-3-2020, open brief aan wereldleiders: “Vecht tegen virus, niet tegen CO2”

- Deltares (2019), Zeespiegelmonitor 2018, De stand van zaken rond de zeespeigelstijging langs de Nederlandse kust, zie hier de pdf-file.

- Hendrickx, F.H. en Modderkolk, H., Februari: de verloren maand in de strijd tegen het coronavirus; reconstructie corona in februari, Volkskrant, 11-4-2020.

- Rozendaal, Simon, Alles goed en wel, de zee stijgt niet extra snel, Elseviers Weekblad, 4-3-2020


 


U bent hier: inhoudsopgave - beleid en wetenschap - voorzorgprincipe
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin